2023-03-31
10:41

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

наукових досліджень та розробок, які виконує

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

у межах кафедральної тематики у 2022 році

 

Назва кафедри

 

Назва кафедральної тематики

Науковий керівник

Термін виконання

№ державної реєстрації

1.

Географії України та регіоналістики

Просторове планування і трансформаційні процеси регіонального розвитку Карпато-Подільських областей України

Костащук І.І.

2021-2025

0121U100382

2.

Географії та менеджменту туризму

 

Інтеграція туристичних дестинацій (локацій) Чернівецької області в міжнародний туризм

Король О.Д.

2021-2025

0121U110299

3.

Гідрометеорології та водних ресурсів

 

Ландшафти русел і заплав річок південно-східного Передкарпаття: стан, конфлікти, ризики, оптимізація

Ющенко Ю.С.

2021-2025

0121U100418

4.

Економічної географії та екологічного менеджменту

Менеджмент туристичних ресурсів та оцінка суспільно-географічої спадщини вчених  Чернівецького вузівського центру

Вацеба В.Я.

2021-2025

0121U100161

5.

Фізичної географії та раціонального природокористування

Реакція ландшафтів західного регіону України на глобальні кліматичні зміни та антропопресію

Рідуш Б.Т.

2021-2025

0121U110148

6.

Геодезії, картографії

та управління територіями

Моніторинг землекористувань із застосуванням картографо-геодезичних технологій в Західноукраїнському регіоні

Сухий П.О

2020-2024

0120U101564

7.

Соціальної географії та рекреаційного природокористування

Оцінка стану та перспектив розвитку мережі екскурсійних маршрутів Буковиною (на прикладі території Чернівецької області України та Сучавського повіту Румунії)

Бучко Ж.І.

2022-2026

0122U000203

8.

Бізнесу та управління персоналом

Інституційне середовище розвитку інноваційних бізнес-процесів в умовах соціальних викликів

Лопатинський Ю.М.

2021-2025

0120U105376

9.

Економіко-математичного моделювання

Моделі та методи дослідження процесів еколого-економічної та соціально-економічної взаємодії

Григорків В.С.

2018-2022

0117U006699

10.

Економічної теорії, менеджменту і адміністрування

Управління розвитком мікро-та макроекономічних систем в мовах нестабільності

Галушка З.І.

2021-2025

0120U105323

11.

Маркетингу, інновацій та регіонального розвитку

Маркетинговий підхід в контексті формування креативної економіки: теоретичні аспекти та прикладні рішення

Буднікевич І.М.

2022-2026

0122U000902

12.

Міжнародної економіки

Геостратегічні орієнтири сталого економічного розвитку України в умовах модифікації глобальних викликів

Саєнко О.С.

2021-2025

0121U109955

13.

Обліку, аналізу і аудиту

Розвиток обліково-аналітичного забезпечення управління бізнесом

Ковальчук Т.М.

2021-2026

0121U109356

14.

Фінансів та кредиту

Фінансові інструменти сталого економічного розвитку

Нікіфоров П.О.

2021-2025

0120U104605

15.

Біохімії та біотехнології

Біохімічні механізми інтегральної регуляції нутрієнто-метаболічного статусу живих організмів та комплексні біотехнологічні підходи їх корекції

Копильчук Г.П.

2021-2025

0120U105710

16.

Екології та біомоніторингу

Оцінка екосистемних послуг і асоційованих факторів ризику на градієнтах ландшафтних умов у цілях сталого розвитку

Федоряк М.М.

2021-2025

0121U105597

17.

Агротехнологій та грунтознавства

Оцінка потенціалу секвестрації карбону ґрунтами агроекосистем в умовах змін клімату для досягнення нейтрального рівня деградації та стійкого управління ґрунтовими ресурсами

Дмитрук Ю.М.

2020-2024

0120U105270

18.

Молекулярної генетики та біотехнології

Структурно-функціональна організація геному та механізми адаптації у еукаріот

 

Волков Р.А.

2021 –2025

0121U111109

19.

Ботаніки, лісового і садово-паркового господарства

Обгрунтування та розробка підходів до управління функціонуванням (менеджменту) природних (лісових, лучних, водно-болотяних та ін.) та антропогенних біотопів Буковини.

Чорней І.І.

2020-2025

0121U110497

20

Землевпорядкування та кадастру

Організаційно-методологічні основи моніторингу земель та формування системи сталого землекористування Карпатського Єврорегіону і прилеглих територій

Беспалько Р.І.

2021-2025

0121U100371

21.

Хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції

Оцінка якості та безпечності інноваційних харчових продуктів

Кобаса І.М.

2021-2025

0121U100389

22.

Загальної хімії та хімічного матеріалознавства

Неорганічні матеріали для детекторів йонізуючого випромінювання та сенсорів нового покоління

Халавка Ю.Б.

2020-2025

0120U104711

23.

Кафедра теоретичної фізики та комп'ютерного моделювання

Квантова теорія фізичних явищ і процесів у низьковимірних системах різної симетрії як основних елементах сучасних наноприладів

Ткач М.В.

2021-2025

0121U109823

24.

Термоелектрики та медичної фізики

Фізика, матеріалознавство та прикладні застосування термоелектрики

 

Анатичук Л.І.

2021-2025

0121U110896

25.

Інформаційних технологій та комп’ютерної фізики

 

Структура і фізико-механічні властивості, деформації та механізми дефектоутворення у різних конденсованих середовищах: монокристалах, полікристалах, композитних матеріалах і нанорозмірних структурах

Борча М.Д.

2022-2026

0121U00

26.

Електроніки і енергетики

Розробка на основі напівпровідникових кристалів та тонких плівок приладів електроніки та фотовольтаїки

Майструк Е.В.

2021-2025

0121U111110

27.

Радіотехніки та інформаційної безпеки

Методи формування сигнальних конструкцій та інформаційні процеси програмно-апаратної взаємодії широкосмугових телекомунікаційних систем та Інтернету речей.

Шпатар П.М.

2021-2025

0121U112870

28.

Кореляційної оптики

Формування та дослідження оптичних потоків  енергії та їх застосування для вирішення актуальних діагностичних задач

 

Максимяк П.П.

2021-2025

0121U110165

29.

Оптики та видавничо-поліграфічної справи

 

 

 

Новітні методи і системи поляризаційної, кореляційної, спектрофотометричної та сингулярної оптики у задачах комплексної біомедичної та поліграфічної діагностики фазово-неоднорідних середовищ.

Ушенко О.Г.

2021-2025

0121U111779

30.

Професійної та технологічної освіти і загальної фізики

Статичні та кінетичні явища у макро- і нанооб’єктах зі спіновими переходами та металополімерних системах, динаміка квазічастинок у низьковимірних структурах.

Гудима Ю.В.

2022-2026

0122U001981

31.

Математичних проблем управління і кібернетики

Інформаційні технології в аспекті сучасних задач прийняття рішень.

Дрінь Я.М.

 

2021-2025

0121U109159

32.

Компютерних систем та мереж

Сучасні технології обробки інформації у високопродуктивних вбудованих, розподілених і мобільних комп’ютерних системах.

Воробець Г.І.

 

 

 

2021-2025

0121U110300

33.

Програмного забезпечення комп’ютерних систем

Дослідження, моделювання та розробка програмного забезпечення складних динамічних систем

Остапов С.Е.

2021-2025

0121U109232

34.

Комп’ютерних наук

 

Інтелектуальні комп’ютерні інформаційні системи та їх використання в науках про життя

Ушенко Ю.О.

2019-2023

0119U102556

 

Англійської мови

 

 

Германські і романські мови: структурно-семантичні та когнітивно-дискурсивні особливості, проблеми перекладу та викладання

 

 

 

 

 

 

Осовська І.М.

 

 

 

 

 

 

2021-2025

 

 

 

 

 

0121U110644

 

 

Германського, загального та порівняльного мовознавства

35.

Іноземних мов для гуманітарних факультетів

 

Іноземних мов для природничих факультетів

 

Теорії і практики перекладу

 

Романської філології та перекладу

36.

Історії України

Актуальні питання історії і культури

України (західноукраїнський регіон).

Ботушанський В.М.

2021-2025

0121U110162

37.

Історії нового та новітнього часу

Актуальні питання світової історії, археології та етнології у вимірах реалій минулого та сьогодення

Сич О.І.

2022-2026

0122U00

 

38.

Політології та державного управління

Політичні процеси та публічне управління в умовах сучасних викликів і загроз

Круглашов А.М.

 2019-2023

0119U103774

39.

Міжнародних відносин

Міжнародно-політичні відносини: процеси, тенденції, актори

Макар В.Ю.

2022-2026

0122U200058

40.

Сучасних іноземних мов та перекладу

Країнознавчі, перекладознавчі,лінгвістичні   та літературознавчі дослідження іншомовного дискурсу крізь призму поліпарадигмального аналізу

Куделько З.Б.

2022-2026

0122U00

41.

Міжнародної інформації

Національна та інформаційна безпека у контексті сучасних геополітичних викликів: міжнародний досвід та політика

Фісанов В.П.

2021-2025

0121U110224

42.

Алгебри та інформатики

Еволюційні рівняння в зліченно нормованих просторах. Групи, кільця – дослідження, будова. Математика Буковини за часів незалежності України

Городецький В.В.

2021-2025

0120U105711

43

Диференціальних рівнянь

Дослідження розв’язків псевдо диференціальних рівнянь та задач термоелектропружності

 

Пукальський І.Д.

2018-2022

0118U005210

44.

Математичного аналізу

Властивості відображень  в топологічних та топологічних векторних просторах.

Михайлюк В.В.

2021-2025

0121U107663

45.

Математичного моделювання

Математичне та комп’ютерне моделювання динамічних процесів, що описуються детермінованими і стохастичними диференціально-функціональними та еволюційними рівняннями, і їх застосування.

Черевко І.М.

2021-2025

0120U105712

46.

Прикладної математики

 Математичне моделювання і числово-аналітичні методи дослідження динамічних та інформаційних процесів.

Бігун Я.Й.

2021-2025

0121U100117

47.

Педагогіки та методики початкової освіти

Теоретико-методологічні засади розвитку педагогічної освіти та професійної підготовки фахівців у контексті євро інтеграційних процесів

Романюк С.З.

 

2021-2025

0121U109359

 

48.

Психології

Вплив інформаційно-комунікативного простору на психологічні особливості та особистісні ресурси людини в умовах нестабільного суспільства

Андрєєва Я.Ф.

2017-2021

0117U004714

49.

Практичної психології

Психологічні аспекти функціонування сучасної сім’ї: адаптація та структурно-функціональна трансформація подружньої та батьківської підсистем.

Радчук В.М.

2022-2026

0122U002432

50.

Загальної та соціальної педагогіки

Освіта і соціальна робота як ресурси розвитку особистості й суспільства в умовах глобалізації і інтеграції

Тимчук Л.І.

2021-2025

0121U110498

51.

Педагогіки та психології дошкільної освіти

Професійна підготовка педагогічних кадрів закладів дошкільної освіти в контексті євроінтеграційних процесів   

Олійник М.І.

2021-2025

0121U110897

52.

Фізичного виховання

Використання інноваційних технологій в організації рухової активності молоді у процесі занять фізичним вихованням

Кожокар М.В.

 

2021-2025

0121U109358

53.

Теорії та методики фізичного виховання і спорту

Історичні, організаційно-методичні та інноваційні засади у галузі фізичної культури і спорту

Гакман Г.В.

2019-2024

0119U101772

54.

Фізичної культури та основ здоровя

Психолого-педагогічні основи формування фізичного,морального та соціального здоров»я учнівської та студентської молоді засобами фізичної культури  

 Палічук Ю.І.

2019-2023

0119U101428

55.

Фізичної реабілітації та ерготерапія

Теоретичне, методологічне та практичне обґрунтування комплексної реабілітації та ефективні методи контролю за етапом здоров’я осіб з органічними та функціональними порушеннями 

Доцюк Л.Г.

2018-2023

0118U004148

56.

Сучасної української мови

Різнорівневі мовні одиниці в синергетичній парадигмі сучасної лінгвістики

Шабат-Савка С.Т.

2021-2025

0120U105245

57.

Української літератури

Українська словесність Буковини та загальноукраїнський літературний процес від давнини до сучасності

Мальцев В.С.

2021-2025

0121U110150

58.

Журналістики

Актуальні питання масової комунікації, журналістики та видавничої галузі

Василик Л.Є.

2020-2024

0120U104129

59.

Історії та культури української мови

Функціонування української мови в гуманітарному просторі України: структурно-етимологічний, соціолінгвістичний, етнокультурний та прагматичний аспекти

Колесник Н.С.

2021-2025

0120U105709

60.

Зарубіжної літератури, теорії літератури та слов”янської філології

Гуманітарний дискурс в річищі актуальних літературознавчих інтерпретаційних стратегій прочитання тексту

Червінська О.В.

2021-2025

0120U105706

61.

Румунської та класичної філології

Румунська та класична філологія: лінгвістичні, літературознавчі, методичні, перекладознавчі та культурологічні аспекти

Паладян К.І.

2021-2025

0121U100118

62

Філософії та культурології

Українське суспільство в умовах децентралізації: регіональний вимір

Докаш В.І.

2019-2023

0119U101593

63.

Філософії та культурології

Ціннісно-смисловий потенціал філософії і науки: пошук відповідей на виклик 21 століття

Рупташ О.В.

2020-2024

0120U102712

64.

Приватного права

Тенденції розвитку приватного права  в контексті європейської інтеграції України

 

Вакарюк Л.В.

2021-2025

0121U109231

65.

Кримінального права

Протидія кримінальним правопорушенням: теоретико-прикладні проблеми

Жаровська Г.П.

2021-2025

0121U110298

 

66.

Процесуального права

Процесуальне право: теоретико-правові

засади, нормативно-правове забезпечення та перспективні напрямки розвитку

Щербанюк О.В

2020-2025

0120U103394

67.

Людських прав

Захист прав людини

Савчук С.В.

2021-2025

0121U109357

68.

Публічного  права

Публічне право як цінність

Гаврилюк Р.О.

2020-2025

0120U105707

69.

Європейського права та порівняльного правознавства

Вплив європейсько-правової парадигми на процеси розвитку та функціонування внутрішньодержавного права:порівняльне дослідження

Меленко С.Г.

2021-2025

0120U105696