2023-01-27
15:49

Наукова діяльність


2015-04-09 12:50:05
ДО ВІДОМА АВТОРІВ 

Збірник наукових праць Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука «Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ» є науковим виданням з педагогіки та з фізичного виховання, спорту і здоров’я людини.

Наказом МОН України № 793 від 04.07.2014 р. Збірник наукових праць Міжнародного-економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука «Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ» включений до Переліку наукових фахових видань України (галузі науки – педагогічні). 

 

ВИМОГИ ДО ТЕМАТИКИ І СТРУКТУРИ СТАТЕЙ

Тематика  збірника

У збірнику публікуються статті, які містять нові теоретичні та практичні результати з педагогіки; фізичного виховання, спорту і здоров’я людини.

Розділи збірника:

1. Гуманізація навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ (підрозділи: загальна педагогіка та історія педагогіки; теорія і методика навчання; корекційна педагогіка; теорія і методика професійної освіти; соціальна педагогіка; теорія, методика і організація культурно-просвітньої діяльності; теорія і методика виховання; дошкільна педагогіка; теорія навчання).

2. Розвиток фізичного виховання і  спорту та проблеми здоров’я людини (підрозділи: олімпійський і професійний спорт; фізична культура та фізичне виховання різних груп населення; фізична реабілітація, фітнес і рекреація).

Анотація друкується без абзацного відступу і повинна містити стисло і точно сформульовану постановку науково-практичної задачі (завдання) та одержані результати. Анотація подається українською, російською та англійською мовами. Обсяг анотації 500 знаків (7-8 рядків) кожною мовою. До анотації додаються 4-7 ключових слів.

Основна частина статті повинна відповідати вимогам Атестаційної колегії МОН України до фахових видань та публікацій і обов‘язково містити такі структурні елементи: 1. Вступ  (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями). 2. Аналіз останніх досліджень (аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор та виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття); 3. Визначення мети та завдань дослідження (формулюється мета статті та визначаються завдання, які дозволяють її досягти); 4. Результати досліджень (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів); 5. Висновки (висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок цього питання).

Заголовки структурних елементів основної частини не друкують. Кожний структурний елемент (текст) друкують з абзацного відступу, виділяючи жирним шрифтом перші два-три слова першого речення. Список використаних літературних джерел рекомендується подавати в порядку згадування їх у тексті за наскрізною нумерацією. Оформлення списку використаних літературних джерел здійснюється відповідно до вимог МОН України.

 

Збірник наукових праць МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука видається двічі на рік.

Матеріали до чергового збірника  подаються до 15 квітня та 15 жовтня.

Правила оформлення та подання статей:

1. Статті повинні бути ретельно перевірені і відповідати нижче зазначеним вимогам.

2. У збірник приймаються  статті  обсягом 6-10 повних сторінок  разом з рисунками, таблицями та списком літератури. Статті, в яких не дотримані нижче зазначені вимоги та рекомендований обсяг, до розгляду не  приймаються.

3. Разом із статтею до редколегії направляється завірена у встановленому порядку письмова рецензія доктора наук за напрямом дослідження. Статті та копії квитанцій про оплату надсилається електронною поштою. Рецензії направляються в редколегію поштою, або передаються особисто.

4. Текстовий редактор – Word for Windows 6.0 або 7.0.

5. Розмір аркушу: 148х210 (А5).

6. Поля: верхнє, ліве, праве – 1.7 см, нижнє – 2.0 см.

7. Пропонуються такі розміри шрифтів:

-         “Times New Roman”.

-         для УДК – 10 кегль, великі літери, жирний;

-         для заголовку статті – 10 кегль, великі літери, жирний;

-         для прізвищ авторів – 10 кегль, жирний;

-         для назви організації і міста – 10 кегль, звичайний;

-         для анотації (3-4 рядки) та ключових слів – 10 кегль, звичайний курсив; для слів «Анотація» та «Ключові слова» – 10 кегль, жирний курсив;

-         для заголовків розділів в тексті – 10 кегль, жирний;

-         для основного тексту – 10 кегль, звичайний;

-   для переліку джерел (слово “Перелік “ не друкувати) – 9 кегль, звичайний; для нумерації джерел – 9 кегль, жирний.

8. Текст  друкується через 1 інтервал  і  вирівнюється по ширині аркуша.

9. Між УДК та прізвищами авторів, прізвищами авторів та анотацією, анотаціями на різних мовах, анотацією і основним текстом, основним текстом і переліком джерел робиться додатковий одинарний інтервал (потрібно додатково натиснути клавішу Enter). 

10. Абзацний відступ від основного тексту – 0,5 см.

11. УДК, прізвище(а) автора(ів) та назва статті вирівнюються по лівому краю сторінки.

12. Формули необхідно друкувати по центру, нумерація формул в кінці рядка. Розмір формул такий: основний – 12; крупний індекс – 7; дрібний індекс – 5; крупний символ – 18; дрібний символ – 12.

13. Додатково подаються окремими файлами рисунки.

14. Перед і після таблиць, рисунків та формул робиться додатковий одинарний інтервал.

15. Переноси в назві статті не допускаються.

16. Анотація друкується українською, російською та англійською мовами.

17. Для сторонніх осіб додатково подається авторська довідка.

Рішення про включення статті до збірника приймає редакційна колегія.

Вартість публікації однієї сторінки – 40 грн. для сторонніх дописувачів та 20 грн. для працівників МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука. Оплата здійснюється після розгляду статті редакційною колегією та прийняття рішення про її друк. Одноособові статті докторів наук друкуються безплатно.

Адреса редколегії: 33027, м. Рівне, вул. акад. С. Дем’янчука, 4, Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. акад. С. Дем’янчука. Статті, які надійдуть з порушенням зазначених умов, редколегією розглядатися не будуть.

Відповідальні секретарі: Міськова Наталія Миколаївна (педагогічні науки), тел. 067-7052988, E-mail: n.miskova@mail.ru;  Романова Вікторія Іванівна (фізичне виховання, спорт та здоров’я людини), тел. 067-5831316, E-mail: romanova250570@mail.ru

 

Зразок оформлення

УДК 372.881.1

 

Іваницька В. П., к.пед.н., доцент, Мальцев Т. В., ст. 5 курсу педагогічного факультету (Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука)

 

НОВІТНІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ

 

Анотація. В статті досліджено історичний досвіт та сучасні методики викладання української мови в середній школі. Визначено ключові чинники, які впливають на засвоєння учнями матеріалу, отриманого ними під час уроку. Запропоновано інноваційні підходи для удосконалення процесу викладання української мови вчителями та покращення засвоєння матеріалу учнями. 

Ключові слова: українська мова, інноваційні підходи, учні, урок, засвоєння матеріалу.

 

Українська мова є одним з найважливіших атрибутів нашої країни. Вона дозволяє не тільки повноцінно спілкуватися між собою всім жителям України, а сприймати національні мовні, культурні та образотворчі традиції, передані нам від попередніх поколінь. Тому, забезпечення якісного викладання української мови в середній школі є …

 

1. Трохимов П. Т. Роль образотворчого мистецтва в збереженні традицій українського народу / П. Т. Трофимов // Мистецтво України. – 2010. – № 6. – С. 7–13. 2. Петров І. С. Дидактичні методи проведення уроків в середній школі. Монографія / І. С. Петров, О. Л. Ковінько, М. І. Глухова.  – К. : Вища школа, 1999. – 324 с.

 

Рецензент: д.пед.н., професор П.І.Б. (ВНЗ).

  Назад