2022-05-27
15:39

Наукова діяльність


2015-04-27 10:06:51
Міжнародна науково-практична конференція “Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи розвитку” 

Міжнародна науково-практична конференція “Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи розвитку”, що відбудеться 24-25 вересня 2015 року в Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського.

Тематика конференції:

1.Методика навчання хімії у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах.

2. Проблеми фахової та методичної підготовки майбутніх учителів хімії та екології.

3. Екологічна освіта учнів загальноосвітньої школи та студентів вищих навчальних закладів.

4. Підготовка фахівців екологів у вищих навчальних закладах.

5. Актуальні питання хімії, хімічної технології та екології.

 

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.

 

Форми участі у роботі конференції:

− публікація матеріалів;

 публікація матеріалів + усна доповідь;

 усна доповідь;

 участь без доповіді.

 

Умови участі у роботі конференції

До початку конференції буде надруковано збірник матеріалів конференції, а також збірник наукових праць “Наукові записки Вінницького педуніверситету. Серія: Педагогіка і психологія”, що  є фаховим виданням з педагогічних наук, затвердженим ВАК України.

Статті до збірника матеріалів конференції та у збірник наукових праць Вінницького педуніверситету потрібно надіслати до 1 червня 2015 року.

Для участі в конференції необхідно до 1 червня  2015 року надіслати в оргкомітет електронною поштою на адресу kafkhimњz~Xш@Ћ’Ёrambler.ru :

1.     Заявку на участь в конференції за формою, що додається.

2. Матеріали доповіді (до 5-х сторінок) або наукову статтю (8-12 сторінок) в електронному варіанті.

3. Копію поштової квитанції (від скановану) про перерахування коштів за публікацію і орг. внесок.

Вартість однієї повної чи неповної сторінки тексту складає 35 грн. та організаційний внесок 100 гривень (сплачується лише учасниками, які особисто візьмуть участь у роботі конференції).

Перерахунок коштів здійснювати поштовим переказам з вказівкою до запитання на адресу:

Василінич Тамарі Миколаївні,

до запитання,

м. Вінниця – 1,

21001

 

Вимоги до оформлення тексту матеріалів конференції:

1.     Загальний обсяг статті – до 5-х повних сторінок.

2.     Шрифт – Times New Roman, розмір 14.

3.     Міжрядковий інтервал – 1,5.

4.     Поля: зверху, знизу, зліва, справа – 2,0 см.

5.     Основний текст набирають з абзацу – 1,25 см.

6.     Сторінки не нумерувати.

7.     Текст набирати без переносів.

8.     Назву статті набирають великими літрами, напівжирним шрифтом, вирівнюють по центру.

9.     Нижче по центру пишуть прізвище та ініціали автора (авторів). Далі вказують науковий ступінь та вчене звання. У наступному рядку зазначають повну назву навчального закладу.

10. Перед основним тестом статті пишуть анотації англійською і російською мовами (по п’ять стрічок кожна).

11. Після основного тексту статті напівжирним шрифтом посередині розміщується «Список використаних джерел». Література друкується 12 шрифтом в алфавітному порядку з дотриманням бібліографічних стандартів (до 5-ти джерел), одинарним інтервалом.

12. Статті можна оформляти українською, російською, польською та болгарською мовами.

13. Статті необхідно оформляти в редакторі  Word у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *doc. 

 

Вимоги до оформлення тексту статті у Наукові записки ВДПУ:

1.      Загальний обсяг статті – від 8-12 повних сторінок.

2.      Обов’язкове: УДК, ключові слова, анотація – українською (обсягом 3-5 рядків) та англійською мовами (обсягом 15 рядків), пишеться після заголовка статті, без дублювання назви статті.

3.      Структура, зміст та оформлення статті повинні відповідати вимогам ВАК України від 15.01 03 року (постанова Президії ВАК України за № 7–05/1).

Необхідні елементи статті: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямку, посилання на літературні джерела у квадратних дужках [], у списку літератури обов’язково вказується загальна кількість сторінок книги (264с.), або номер сторінки журнальної статті, на яку посилається автор (С.18.).

4.      Матеріали подаються в електронному варіанті.

5.      Електронний варіант: файл формату «RTF» або «DOC». Шрифт «Times New Roman» розміром 14 пунктів; міжрядковий інтервал – 1,5 (з розрахунку – 28-30 рядків на одній сторінці); поля: зліва, зверху, знизу – 25 мм, справа – 15 мм; абзацний відступ – 1,27 см.

6.      На окремій сторінці додаються відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я та по-батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь, звання, адреса, контактний телефон, e-mail.

7.      Для аспірантів та здобувачів обов’язковою є наявність завіреної рецензії науковим керівником (якщо науковий керівник буде співавтором публікації, то рецензія не обов’язкова).

 

Стаття, яка не відповідає вимогам або програмі конференції, не буде надрукована.

За зміст і достовірність поданих матеріалів несуть відповідальність автори.

 

Проїзд, проживання та харчування – коштом учасників конференції.

Проживання учасників конференції планується в готелі.

Довідки за телефонами: 0973961622   Блажко Олег Анатолійович,

                                          

ЗАЯВКА

на участь у конференції

“Хімічна та екологічна освіта: стан та перспективи розвитку ”

24-25 вересня 2015 року

Прізвище ______________________________________________________

Ім’я ___________________________________________________________

По-батькові ____________________________________________________

Науковий ступінь _______________________________________________

Вчене звання ___________________________________________________

Посада ________________________________________________________

Назва організації, її адреса _______________________________________

Адреса для листування і телефон __________________________________

E-mail _________________________________________________________

Планую (потрібне підкреслити)

Виступити з доповіддю:

– на пленарному засіданні;

– на секційному засіданні;

Участь без доповіді.

Тема доповіді (публікації) ________________________________________

Вкажіть місце бажаного проживання:

Готель

  Назад