2023-01-27
15:49

Ќаукова д≥€льн≥сть


2015-04-27 10:06:51
ћ≥жнародна науково-практична конференц≥€ У’≥м≥чна та еколог≥чна осв≥та: стан ≥ перспективи розвиткуФ 

ћ≥жнародна науково-практична конференц≥€ “’≥м≥чна та еколог≥чна осв≥та: стан ≥ перспективи розвитку”, що в≥дбудетьс€ 24-25 вересн€ 2015 року в ¬≥нницькому державному педагог≥чному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ћихайла  оцюбинського.

“ематика конференц≥њ:

1.ћетодика навчанн€ х≥м≥њ у загальноосв≥тн≥х, профес≥йно-техн≥чних та вищих навчальних закладах.

2. ѕроблеми фаховоњ та методичноњ п≥дготовки майбутн≥х учител≥в х≥м≥њ та еколог≥њ.

3. ≈колог≥чна осв≥та учн≥в загальноосв≥тньоњ школи та студент≥в вищих навчальних заклад≥в.

4. ѕ≥дготовка фах≥вц≥в еколог≥в у вищих навчальних закладах.

5. јктуальн≥ питанн€ х≥м≥њ, х≥м≥чноњ технолог≥њ та еколог≥њ.

 

ќф≥ц≥йн≥ мови конференц≥њ: украњнська, рос≥йська, англ≥йська.

 

‘орми участ≥ у робот≥ конференц≥њ:

− публ≥кац≥€ матер≥ал≥в;

 публ≥кац≥€ матер≥ал≥в + усна допов≥дь;

 усна допов≥дь;

 участь без допов≥д≥.

 

”мови участ≥ у робот≥ конференц≥њ

ƒо початку конференц≥њ буде надруковано зб≥рник матер≥ал≥в конференц≥њ, а також зб≥рник наукових праць “Ќауков≥ записки ¬≥нницького педун≥верситету. —ер≥€: ѕедагог≥ка ≥ психолог≥€”, що  Ї фаховим виданн€м з педагог≥чних наук, затвердженим ¬ј  ”крањни.

—татт≥ до зб≥рника матер≥ал≥в конференц≥њ та у зб≥рник наукових праць ¬≥нницького педун≥верситету потр≥бно над≥слати до 1 червн€ 2015 року.

ƒл€ участ≥ в конференц≥њ необх≥дно до 1 червн€  2015 року над≥слати в оргком≥тет електронною поштою на адресу kafkhimШпї@уPч÷Кrambler.ru :

1.     «а€вку на участь в конференц≥њ за формою, що додаЇтьс€.

2. ћатер≥али допов≥д≥ (до 5-х стор≥нок) або наукову статтю (8-12 стор≥нок) в електронному вар≥ант≥.

3.  оп≥ю поштовоњ квитанц≥њ (в≥д скановану) про перерахуванн€ кошт≥в за публ≥кац≥ю ≥ орг. внесок.

¬арт≥сть одн≥Їњ повноњ чи неповноњ стор≥нки тексту складаЇ 35 грн. та орган≥зац≥йний внесок 100 гривень (сплачуЇтьс€ лише учасниками, €к≥ особисто в≥зьмуть участь у робот≥ конференц≥њ).

ѕерерахунок кошт≥в зд≥йснювати поштовим переказам з вказ≥вкою до запитанн€ на адресу:

¬асил≥нич “амар≥ ћиколањвн≥,

до запитанн€,

м. ¬≥нниц€ – 1,

21001

 

¬имоги до оформленн€ тексту матер≥ал≥в конференц≥њ:

1.     «агальний обс€г статт≥ – до 5-х повних стор≥нок.

2.     Ўрифт – Times New Roman, розм≥р 14.

3.     ћ≥жр€дковий ≥нтервал – 1,5.

4.     ѕол€: зверху, знизу, зл≥ва, справа – 2,0 см.

5.     ќсновний текст набирають з абзацу – 1,25 см.

6.     —тор≥нки не нумерувати.

7.     “екст набирати без перенос≥в.

8.     Ќазву статт≥ набирають великими л≥трами, нап≥вжирним шрифтом, вир≥внюють по центру.

9.     Ќижче по центру пишуть пр≥звище та ≥н≥ц≥али автора (автор≥в). ƒал≥ вказують науковий ступ≥нь та вчене званн€. ” наступному р€дку зазначають повну назву навчального закладу.

10. ѕеред основним тестом статт≥ пишуть анотац≥њ англ≥йською ≥ рос≥йською мовами (по п’€ть стр≥чок кожна).

11. ѕ≥сл€ основного тексту статт≥ нап≥вжирним шрифтом посередин≥ розм≥щуЇтьс€ «—писок використаних джерел». Ћ≥тература друкуЇтьс€ 12 шрифтом в алфав≥тному пор€дку з дотриманн€м б≥бл≥ограф≥чних стандарт≥в (до 5-ти джерел), одинарним ≥нтервалом.

12. —татт≥ можна оформл€ти украњнською, рос≥йською, польською та болгарською мовами.

13. —татт≥ необх≥дно оформл€ти в редактор≥  Word у вигл€д≥ комп’ютерного файлу з розширенн€м *doc. 

 

¬имоги до оформленн€ тексту статт≥ у Ќауков≥ записки ¬ƒѕ”:

1.      «агальний обс€г статт≥ – в≥д 8-12 повних стор≥нок.

2.      ќбов’€зкове: ”ƒ , ключов≥ слова, анотац≥€ – украњнською (обс€гом 3-5 р€дк≥в) та англ≥йською мовами (обс€гом 15 р€дк≥в), пишетьс€ п≥сл€ заголовка статт≥, без дублюванн€ назви статт≥.

3.      —труктура, зм≥ст та оформленн€ статт≥ повинн≥ в≥дпов≥дати вимогам ¬ј  ”крањни в≥д 15.01 03 року (постанова ѕрезид≥њ ¬ј  ”крањни за є 7–05/1).

Ќеобх≥дн≥ елементи статт≥: постановка проблеми у загальному вигл€д≥ та њњ зв'€зок ≥з важливими науковими чи практичними завданн€ми; анал≥з останн≥х досл≥джень ≥ публ≥кац≥й, в €ких започатковано розв'€занн€ даноњ проблеми ≥ на €к≥ спираЇтьс€ автор, вид≥ленн€ невир≥шених ран≥ше частин загальноњ проблеми, котрим присв€чуЇтьс€ дана статт€; формулюванн€ ц≥лей статт≥ (постановка завданн€); виклад основного матер≥алу досл≥дженн€ з повним обірунтуванн€м отриманих наукових результат≥в; висновки з даного досл≥дженн€ ≥ перспективи подальших досл≥джень у даному напр€мку, посиланн€ на л≥тературн≥ джерела у квадратних дужках [], у списку л≥тератури обов’€зково вказуЇтьс€ загальна к≥льк≥сть стор≥нок книги (264с.), або номер стор≥нки журнальноњ статт≥, на €ку посилаЇтьс€ автор (—.18.).

4.      ћатер≥али подаютьс€ в електронному вар≥ант≥.

5.      ≈лектронний вар≥ант: файл формату «RTF» або «DOC». Ўрифт «Times New Roman» розм≥ром 14 пункт≥в; м≥жр€дковий ≥нтервал – 1,5 (з розрахунку – 28-30 р€дк≥в на одн≥й стор≥нц≥); пол€: зл≥ва, зверху, знизу – 25 мм, справа – 15 мм; абзацний в≥дступ – 1,27 см.

6.      Ќа окрем≥й стор≥нц≥ додаютьс€ в≥домост≥ про автора (автор≥в): пр≥звище, ≥м’€ та по-батьков≥, м≥сце роботи, посада, науковий ступ≥нь, званн€, адреса, контактний телефон, e-mail.

7.      ƒл€ асп≥рант≥в та здобувач≥в обов’€зковою Ї на€вн≥сть зав≥реноњ реценз≥њ науковим кер≥вником (€кщо науковий кер≥вник буде сп≥вавтором публ≥кац≥њ, то реценз≥€ не обов’€зкова).

 

—татт€, €ка не в≥дпов≥даЇ вимогам або програм≥ конференц≥њ, не буде надрукована.

«а зм≥ст ≥ достов≥рн≥сть поданих матер≥ал≥в несуть в≥дпов≥дальн≥сть автори.

 

ѕроњзд, проживанн€ та харчуванн€ – коштом учасник≥в конференц≥њ.

ѕроживанн€ учасник≥в конференц≥њ плануЇтьс€ в готел≥.

ƒов≥дки за телефонами: 0973961622   Ѕлажко ќлег јнатол≥йович,

                                          

«јя¬ ј

на участь у конференц≥њ

“’≥м≥чна та еколог≥чна осв≥та: стан та перспективи розвитку ”

24-25 вересн€ 2015 року

ѕр≥звище ______________________________________________________

≤м’€ ___________________________________________________________

ѕо-батьков≥ ____________________________________________________

Ќауковий ступ≥нь _______________________________________________

¬чене званн€ ___________________________________________________

ѕосада ________________________________________________________

Ќазва орган≥зац≥њ, њњ адреса _______________________________________

јдреса дл€ листуванн€ ≥ телефон __________________________________

E-mail _________________________________________________________

ѕланую (потр≥бне п≥дкреслити)

¬иступити з допов≥ддю:

– на пленарному зас≥данн≥;

– на секц≥йному зас≥данн≥;

”часть без допов≥д≥.

“ема допов≥д≥ (публ≥кац≥њ) ________________________________________

¬каж≥ть м≥сце бажаного проживанн€:

√отель

  Ќазад