2023-01-27
15:49

Наукова діяльність


2015-04-24 14:20:20
XІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України” 

Робота секцій планується за такими напрямами:


1.      Роль громадянського суспільства у формуванні етнонаціональної політики в Україні.


2.      Етнічні групи регіону: історія та культура.


3.      Правові аспекти державної етнополітики: еволюція та сучасність.


4.      Інтелект та духовність: національний вимір.


5.      Мовна політика і освіта: інтернаціональне і національне.


Круглий стіл “Врахування етнокультурних особливостей Півдня України при розробленні та проведенні державної етнополітики”.


Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.


Матеріали конференції буде опубліковано у фаховому науковому виданні «Музейний вісник» (для історичних наук). Матеріали з філософських, політологічних, соціологічних, філологічних наук – у відповідних фахових виданнях.


Для участі в роботі конференції необхідно до 15 червня 2015 р. надіслати:


·                 на електронну адресу кафедри українознавства (e-mail: kafedra_ukr_zn@zntu.edu.ua), атакож


·                 поштою на адресу: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, ЗНТУ, кафедра українознавства:


-         заявку на участь та відомості про авторів(форму заявки можна взяти на сайті університету www.zntu.edu.ua );


-         вичитані та оформлені відповідно до вимог (див. нижче), підписані усіма авторами матеріали доповідей обсягом не більше 0,5 др. арк.(20 тис. знаків);


-         для учасників без наукових ступенів обов’язково подавати рецензію кандидата або доктора наук.


[Відповідальність за зміст та грамотність текстів несуть автори. Матеріали, підготовлені з невиконанням вказаних вимог, не приймаються і не друкуються].


Контактні телефони оргкомітету конференції:


(061) 769-83-75      Швед Юлія Сергіївна, лаб. каф. українознавства


(061) 769-83-75      Шестопалова Людмила Іванівна, зав. НМК каф. українознавства


(061) 764-23-14      Дєдков Микола Васильович, декан гуманітарного факультету


(061) 769-82-35      Висоцька Наталя Іванівна, начальник патентно-інформаційного відділу,


Матеріали доповідей повинні відповідати таким вимогам:


Відповідно до постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України" до друку приймаються лише статті, які мають такі необхідні елементи:


>        постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чипрактичними завданнями;


>        аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даноїпроблеми і на які спирається автор,


>        виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячуєтьсяозначена стаття;


>        формулювання цілей статті (постановка завдання);


>        виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманихнаукових результатів;


>         висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.


Всі статті надаються в електронному та роздрукованому вигляді. Електронний текст статті подається у форматі doc або docх текстового редактору Microsoft Office Word, формат аркушу А4, поля: верхнє та нижнє — по 2 см, ліве — 3 см, праве — 1 см; шрифт Times New Roman, розмір шрифту — 12, міжрядковий інтервал одинарний. Переноси не виставляються! Малюнки надаються окремими файлами в форматі JPEG, TIFF або PSD. Не прийматимуться малюнки, вставлені в текстовий редактор Microsoft Office Word!


Прізвище та ініціали виставляються в верхньому правому куту. Нижче має бути розміщена назва статті (прописними, по центру), нижче через рядок розміщується текст статті. Після тексту під заголовком «Бібліографія» подається список використаних джерел та літератури. Резюме надається англійською, російською (для україномовних статей) або українською (для російськомовних статей) мовами.


Список використаних джерел і літератури оформлюється згідно з останніми вимогами ВАК України. Посилання виставляються в середині тексту в квадратних дужках, де вказується номер джерела в списку літератури, номер сторінки: [1, с. 95].


Позиції у списку літератури оформлюються не за алфавітом, а по мірі того, як вони зустрічаються в тексті.


Увага! У випадках посилання на архівні матеріали, в квадратних дужках вказується номер джерела в списку літератури, номер архівної справи та номер аркушу: [5, спр. 654, арк. 11]. ], якщо справи з одного архіву, фонду та опису.


 


Приклад оформлення списку використаних джерел та літератури    
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
    

            

                  
 1.  

 2.             

            

            

Кордон М.В.   Українська та зарубіжна культура : навч.   посібник


            

/ М.В. Кордон.-   К.: ЦУЛ, 2003.- 508 с.


            

            

                  
 1.  

 2.             

            

            

Абрамович   С.Д. Світова та українська культура :   посібник для студ. вищих. навч. закл./ С.Д.Абрамович, М.Ю.Чікарькова.- Львів   : Світ, 2004.- 344 с.


            

            

                  
 1.  

 2.             

            

            

Археологія   України : курс лекцій: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів/   Л.Л.Залізняк, К.П.Бунятян, В.М.Зубар та ін.; за ред. Л.Л.Залізняка.- К.:   Либідь, 2005.- 504 с.


            

            

                  
 1.  

 2.             

            

            

Історія держави   і права України / за ред. А.С. Чайковського - К. : Юрінком Інтер, 2001. – 384   с. 


            

            

                  
 1.  

 2.             

            

            

Загородній А.Г.   Фінансово-економічний словник : основи теорії та практики: підручник/   А.Г.Загородній, Г.Л.Вознюк. - 4-е вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2007. -   1072 с.


            

            

                  
 1.  

 2.             

            

            

Бюджетне   законодавство Украіни. - К: Юрінком Украіни, 2002. - 416 с. - (Бюлетень   законодавства і юридичноі практики Украіни; Вип. 2)


            

            

                  
 1.  

 2.             

            

            

Долженко В.Ю.   Становление категории "смысл" как проблема   историко-психологического исследования : Дис. ... канд. техн. наук: 19.00.01/   В.Ю.Долженко.- М.: РГБ, 2003.- 156 с.


            

            

                  
 1.  

 2.             

            

            

Искра Н.Н.   Распознавание эмоций на лицах детей раннего возраста : Автореф. ... канд.   психол. наук : 19.00.13/ Н.Н.Искра.- СПб.: РГБ, 2006. - 27 с.


            

            

                  
 1.  

 2.             

            

            

Мыцик В.   Кто основал трипольскую культуру ? / В.   Мыцик // Персонал. - 2004. - № 10. - С.63-67.


            

Оргкомітет конференції


 


 


Заявка учасника ХІ Всеукраїнської


науково-практичної конференції


“Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України” (8-9 жовтня 2015 р.)    
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
    

            

1.        Прізвище


            

            

 


            

            

2.        Ім’я


            

            

 


            

            

3.        По-батькові


            

            

 


            

            

4.      Місце роботи


            

            

 


            

            

 


            

5.      Домашня адреса


            

 


            

            

 


            

            

6.     Посада


            

            

 


            

            

7.     Науковий ступінь,


            

вчене звання


            

            

 


            

            

8.     Назва доповіді


            

            

 


            

            

9.      Секція, в рамках якої заявляється участь та   планується доповідь


            

            

 


            

            

10. Варіант участі:


            

            

без доповіді


            

            

 


            

            

з доповіддю


            

            

 


            

            

з публікацією матеріалу доповіді у збірнику матеріалів конференції


            

            

 


            

            

11.Телефони (домашній, робочий, мобільний)


            

            

 


            

            

12. E-mail


            

            

 


            

            

13. Сфера наукових інтересів


            

            

 


            

 


  Назад