2023-01-27
15:49

Наукова діяльність


2015-05-19 12:43:15
VІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ І КУЛЬТУРА ЗДОРОВ’Я У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ” 

 

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві”, яка відбудеться 24–26 вересня 2015 року у м. Луцьку в Інституті фізичної культури та здоров’я Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки та на базі практик табору “Гарт” (оз. Світязь).

Напрями роботи конференції:

1.       Історичні, філософські, правові та організаційні проблеми фізичної культури.

2.       Професійна підготовка фахівців фізичної культури та спорту.

3.       Педагогічні технології навчання фізичної культури.

4.       Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.

5.       Лікувальна фізична культура, спортивна медицина і фізична реабілітація.

6.       Олімпійський і професійний спорт.

Матеріали для публікації українською, російською, польською мовами (за вибором) та англійською (обов’язково) у електронному вигляді, шрифт 14 pt у форматі WORD просимо надсилати до оргкомітету. Переклад статті має бути зроблений якісною англійською мовою. Переклад може робити редколегія за додаткову оплату (50 грн. за одну сторінку) Також оргкомітет просить вислати фотографію (цифрову) автора для публікації в збірнику.

Вимоги до статей:

У правому кутку сторінки – ім’я та прізвище автора, в лівому кутку – УДК.

Посередині сторінки – назва статті, організація і місто, у кінці – література (не більше десяти джерел, на кожну позицію має бути посилання в тексті статті), оформлена по стандарту (Україна) та references (оформлений по стандарту) (вимоги на звороті), анотації та ключові слова українською, російською й англійською мовами. Анотації включають: ім’я, прізвище автора, назву статті, організацію, текст анотації. Обсяг кожної анотації – 800–900 знаків (вимоги на звороті). Автори зарубіжних країн подають анотації російською та англійською мовами. Таблиці і рисунки – не більше двох. Обсяг статті – від 8 до 12 сторінок через 1,5 інтервала. Розміри полів: зліва – 3 см, справа – 1 см, зверху і знизу – 2 см.

До друку приймаються статті, які відповідають таким вимогам:

1.      Вступ. (постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор; виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, які розкриває означена стаття);

2.      Завдання роботи, методи та організація дослідження;

3.      Виклад основного матеріалу дослідження. Дискусія (як співвідносяться отримані Вами результати з результатами інших дослідників);

4.      Висновки та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі.

Статті будуть надруковані у збірнику наукових праць “Фізичне виховання, спорт і культура здоровʼя у сучасному суспільтстві”. Видання платне – сторінка набраного тексту коштує 50 грн. Для авторів, які мають науковий ступінь доктора наук, опублікування статті безкоштовне (якщо стаття одноосібна). Збірник наукових праць є науковим фаховим виданням, за напрямами “Фізичне виховання і спорт” та “Педагогічні науки”.

Для участі у конференції просимо Вас до 1 червня 2015 року надіслати до оргкомітету усі матеріали:

u         статтю, авторську довідку, фото, квитанцію надсилати на електронну адресу physical.journalc¤Цьvp@6ф'+ukr.net 

Переписка з авторами виключно по електронній пошті. Повідомлення про прийняття або відхилення статті надсилається автору по електронній пошті після рецензування її членами редколегії.

 

Інформацію про порядок роботи й умови проведення конференції можна отримати в оргкомітеті за телефонами: 0965855901 (моб.) Козіброцький Сергій Петрович (відповідальний секретар); 0332-24-20-68 (деканат Інституту фізичної культури та здоров’я); 0332-24-21-78 (кафедра теорії та методики фізичного виховання), а також ознайомитись на сайті збірника наукових праць “Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві” http://physicaledu-journal.org.ua

 

Про участь у конференції необхідно попередити оргкомітет завчасно.

Оргкомітет конференції

 

АВТОРСЬКА ДОВІДКА

учасника VІ  Міжнародної науково-практичної конференції

“Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві”

 

Назва статті _____________________________________________________________________________

 

Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь та вчене звання, посада автора (-ів) ________________

 

Місце роботи, навчання  __________________________________________________________________

 

Поштова адреса, індекс ___________________________________________________________________

 

Адрес Нової пошти (№ відділення) на яке редколегія надсилає примірник збірника ________________

 

Телефон _________________________________________________________________________________

 

e-mail  ___________________________________________________________________________________

 

 

Вимоги до анотацій

Викладаючи основні факти в анотаціях необхідно дотримуватися хронології статті і використовувати її підзаголовки в якості керівництва:

        ім’я, прізвище автора, назва статті, організація;

        актуальність;

        завдання роботи;

        метод або методологію проведення роботи (описуються в тому випадку, коли вони відрізняються новизною або мають інтерес з точки зору даної роботи; в експериментальних роботах вказують джерела даних та характер їх обробки);

        результати роботи (наводяться основні теоретичні і експериментальні результати, виявлені взаємозвʼязки і закономірності);

        висновки (можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, описаними в статті);

        ключові слова.

Анотація повинна виконувати функцію незалежного від статті джерела інформації та давати можливість встановити її основний зміст.

Англомовна анотація має бути написана якісною англійською мовою. Використання компʼютерного перекладу не припустимо.

Вимоги до References

Список References розташовується після основного списку літератури. Із References виключаються такі символи, як / // – та замінюються на крапку та кому (зразок наведений нижче).

Детально з правилами оформлення References можна ознайомитися на сайті збірника наукових

праць http://physicaledu-journal.org.ua

  Назад