2023-01-27
15:49

Наукова діяльність


2015-05-27 13:55:25
Міжнародна наукова конференція «Міфи і символіка в етнокультурі українців» 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КАФЕДРА ЕТНОЛОГІЇ ТА КРАЄЗНАВСТВА НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА

МІЖНАРОДНИЙ ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «АЛЛАТРА»

24 – 25 вересня 2015 р. проводять у м. Києві, вул. Освіти, 6 Міжнародну наукову конференцію «Міфи і символіка в етнокультурі українців»

Для обговорення пропонується наступна тематика:

1. Знаки і символи у світогляді населення епохи первісного суспільства й Трипільської цивілізації.

2. Еволюція символізму й міфології від періоду заліза до новітніх часів.

3. Міфологія в українській етнокультурі: від найдавніших часів до наших днів.

4. Прояви і аналогії української міфології в культурі народів світу.

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародної наукової конференції. Збірник наукових праць учасників буде видано напередодні заходу.

Матеріали приймають до 20 червня 2015 р.

Просимо надсилати заявку на участь у роботі конференції, внесок, тему виступу і матеріали за адресою : 03037 Київ, вул. Освіти 6, каб.28 (кафедра етнології та краєзнавства).

E-mail: kafetnoµЄІтш@…@Fcukr.net Секретар оргкомітету – Іллюша Оксана Вікторівна

контактні телефони: (044) 245-41-66; 249-84-19; моб. тел. 096 686 20 52 (пон. – п’ят. 8.00-17.00)

Матеріали приймають до 20 червня 2015 р. із врахуванням наступних вимог:

1. Структура публікації

• Згідно з постановою ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 р., статті повинні містити наступні елементи:

• постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

• аналіз останніх джерел (історіографія проблеми), у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається у своїй роботі автор;

• виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дослідження; • формулювання цілей (постановка завдання);

• виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

• висновки з даного дослідження і перспективи подальшого розвитку в цьому напрямку.

2. Оформлення статті:

2.1 Рукопис подається у електронному вигляді (USB – флеш-носій) та друкованому. Або в електронному варіанті (e-mail: kafetnoµЄІтш@…@Fcukr.net). Матеріали повинні бути на- брані у вигляді документа Word (варіант редактора Microsoft Word 97 for Windows чи пізніших версій). Назва файлу статті – латинськими літерами прізвище автора (наприклад: Prizvyshche.docx). Назва файлу з відомостями про автора – латинськими літерами за зразком: Prizvyshche_avtor.docx. Автори без наукового ступеня додають першу сторінку статті з візою наукового керівника «до друку» або витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію статті до публікації. До тексту повідомлення додається сканована копія квитанції про оплату.

2.2 Параметри сторінки: • формат А4, орієнтація книжкова; • поля – зліва 3,5 см; справа – 1,5; угорі та знизу – 2 см; • сторінки нумеруються зверху у правому куті. Текст набирається гарнітурою Times New Roman 14 кегль без переносів. Допуска- ється виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та підкресленням. При наборі тексту потрібно розрізняти символи дефісу й тире. Лапки подавати у такому вигляді: « ». Ілюстрований матеріал виконується чітко і якісно. Посилання на ілюстрації в тексті статті – обов’язкове. Екранні копії, схеми, малюнки та фотографії подаються графічними файлами форматів TIFF, BMP, GIF, JPG, в імені яких повинен (обов’язково) вказуватись номер малюнка в статті, наприклад, pict_10.tif. В тексті вказати місце розміщення ілюстрацій (фото). Параметри абзацу: • перший рядок — відступ 1 см; • інтервал між рядками — 1,5; • вирівнювання тексту за шириною сторінки. Обсяг публікації за вказаними вимогами: 6 – 12 сторінок тексту.

2.3 Послідовність розміщення елементів статті:

• УДК;

• ім’я та прізвище автора;

• назва статті (великими літерами по центру);

• анотація (не менше 300 знаків з пробілами) і ключові слова (не більше 5-ти) мовою статті – курсивом;

• виклад основного матеріалу статті; • джерела та література (нумерація позицій автоматична);

• назва статті – великими літерами по центру, анотація і ключові слова російською та англійською мовами – курсивом (для статей виконаних іноземними мовами: анотація і ключові слова українською – обов’язково).

Звертаємо увагу авторів на необхідність кваліфікованого перекладу анотації та назви статті на англійську мову («машинний» переклад неприпустимий). Посилання оформлюються в квадратних дужках. Наприклад: [2, с. 37], де 2 – порядковий номер позиції (монографії, статті) у списку літератури, 37 – номер сторінки; [10, арк. 101], де 10 – порядковий но- мер позиції (архіву) у списку літератури, 101 – номер аркушу архівної справи. “Там само”, “Там же”– не допускається. Список джерел та літератури оформлюється згідно з вимогами (Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5), відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бі- бліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загаль- ні вимоги та правила складання». Приклади опису наведено на сайті Книжкової палати України (у зразку елементи, виділені напівжирним курсивом, є необов’язковими, їх не потрібно включати до бібліографічного опису).

3. Відомості про автора: Окремим файлом – відомості про автора: повні прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (навчання), посада, робоча або домашня адреси (з індексом), мобільний телефон, e-mail. Автори відповідають за повноту висвітлення досліджуваних питань, системність викладу, достовірність наведених фактів, посилання на джерела, написання власних імен, геогра- фічних назв тощо. Оргкомітет залишає за собою право на відбір матеріалів для друку та його редагування. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають вимогам, мають низький науковий рівень.

Відправивши свій матеріал, обов’язково дізнайтесь за телефоном, що він потрапив до Оргкомітету. Внесок учасника конференції становить 100 грн., кошти просимо надсилати на рахунок картки «ПриватБанку» 4149 4978 0988 0919. Отримувач - Іллюша Оксана Вікторівна.

  Назад