2020-05-25
11:24

Конкурс на здобуття Премій імені видатних учених ВНЗ України у 2011 році

Академія наук вищої освіти України оголошує конкурс на здобуття премій імені видатних вузівських учених України 

1. У конкурсі на здобуття премій імені видатних учених можуть брати участь:

 • а) дійсні члени АН ВО України незалежно від місця їх постійної роботи;
 • б) окремі особи, які працюють у наукових установах та вищих навчальних закладах;
 • в) колективи авторів, які виконали запропоновану на здобуття премії роботу, якщо більшість авторів працює в установах, передбачених підпунктом «б».

2. Право висунути роботи на здобуття іменних премій надається:

 • а) дійсним членам АН ВО України;
 • б) науковим установам, вищим навчальним закладам.

3. Колектив, висунутий на здобуття іменної премії, повинен включати лише основних, провідних авторів, чий внесок був найбільш значним. Загальне число авторів не повинно перевищувати трьох осіб.

4. На здобуття іменних премій можуть бути висунуті:

 • наукові праці лише після того, як мине не менше 6 місяців, але не більше 5 років після їх опублікування.

5. Граничний термін подання роботи на конкурс - 1 листопада 2011 року.

6. Організації та окремі особи, які висунули наукову працю на здобуття іменної премії, подають до відповідного відділення АН ВО України з написом "На здобуття премії імені...":

 • а) опубліковану працю (серію праць) або матеріали про наукове відкриття (винахід);
 • б) анотацію, що включає наукову характеристику праці та висновки щодо її значення для розвитку науки і народного господарства (українською мовою);
 • в) копії авторських свідоцтв та посвідчень про відкриття;
 • г) акти випробувань (для нових конструкцій машин, технологічних процесів тощо);
 • д) відгуки наукової громадськості, преси про роботу;
 • є) детальну довідку у відсотково-цифровому вираженні про творчий внесок кожного члена авторського колективу у висунуту на конкурс роботу. Довідка складається окремо на кожного автора і підписується керівником установи, головою місцевкому профспілки за місцем роботи автора та скріплюється гербовою печаткою;
 • з) біографічні відомості про автора (авторів) (прізвище, ім'я, по батькові, рік та місяць народження, спеціальність, почесне звання, вчений ступінь, вчене звання, посада, службова та домашня адреси, службовий та домашній телефони, а також ідентифікаційний код автора).

Усі матеріали подаються в одному примірнику на адресу: 01054, м. Київ, вул. Тургенєвська, 11, оф. 1.1., Президія Академії наук вищої освіти України.

На конкурс не приймаються роботи, які були удостоєні Державної премії України, іменних премій НАН України і галузевих академій або спеціальних премій інших відомств, що присуджуються за конкурсами.

Не приймаються на конкурс і збірники наукових праць більш ніж трьох авторів.

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС НА ТАКІ ПРЕМІЇ:

 • Премія імені М.В.Остроградського - за видатні наукові роботи в галузі математики (Відділення математики АН ВО України).
 • Премія імені М.І.Туган-Барановського - за видатні наукові праці в галузі економіки (Відділення економіки АН ВО України).
 • Премія імені ГЯ.Франка - за видатні роботи в галузі філології, етнографії та мистецтвознавства (Відділення філології та мистецтвознавства АН ВО України).
 • Премія імені І.І.Шмальгаузена - за видатні наукові праці в галузі зоології, морфології, філогенії, екології тварин та біоніки (Відділення біології АВН ВО України).

Президія АН ВО України