2020-05-25
11:24

Академія наук вищої освіти України оголошує конкурс на здобуття премій для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи

За роботи в галузі суспільних, природничих та технічних наук Президія АН ВО України щороку присуджує три премії молодим ученим і студентам вищих навчальних закладів. Премії присуджуються за кращі наукові роботи, а також за серії наукових робіт з єдиної тематики, за відкриття та винаходи. Колектив, висунутий на присудження премії, повинен включати лише основних авторів, чий внесок був найбільш вагомим, і складатися не більш як з трьох осіб. Особам, удостоєним премій, на Загальних зборах відповідного відділення Академії наук вищої освіти України вручаються дипломи встановленого зразка.

На конкурс не приймаються роботи, які раніше були удостоєні премій НАН України чи галузевих академій або спеціальних премій інших відомств, що присуджуються за конкурсами.

Не приймаються на конкурс також збірники наукових робіт різних авторів.

 

 1. В конкурсі можуть брати участь наукові співробітники, викладачі, стажери-дослідники, аспіранти науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів віком не старше 35 років, студенти вузів України, а також аспіранти та студенти зарубіжних країн, які навчаються в наукових установах та вузах країни.
 2. Право висувати кандидатів на здобуття премій надається: ученим радам вищих навчальних закладів, радам наукових і науково-технічних товариств. Роботи, виконані молодими вченими, приймаються Академією наук вищої освіти України на конкурс за поданням ВНЗ, відомств, організацій та рад.
 3. Граничний термін подання роботи на конкурс - 1 листопада 2010 року.
 4. Організація, яка висунула роботу на присудження премії молодим ученим та студентам, подає Президії АН ВО України (01054, м. Київ, вул. Тургенєвська, 11, оф.11) з написом «На здобуття премій АН ВО України для молодих учених (студентів)»:
 • офіційний лист закладу, який направляє роботу на конкурс;
 • обґрунтоване подання, що включає наукову характеристику роботи й коротку анотацію;
 • опубліковану наукову роботу (серію робіт), матеріали наукового дослідження або винаходу у 3-х примірниках - на конкурс молодих учених;
 • наукову роботу, матеріали наукового дослідження або винаходу - на конкурс студентів;
 • конкретну довідку у відсотково-цифровому вираженні про творчий внесок кожного члена авторського колективу у висунуту на конкурс роботу;
 • довідку про те, що робота, яка подається на конкурс, не була раніше удостоєна премій інших наукових установ;
 • рецензії сторонньої організації (з зазначенням адреси);
 • відомості про автора: прізвище, ім'я, по батькові, рік та місяць народження, місце роботи й посада (для студентів - вуз, факультет і курс - у розгорнутому вигляді), домашня адреса, номер телефону, ідентифікаційний код автора.

Всі матеріали, які подаються на конкурс, повинні бути відповідно оформлені: роботи (неопубліковані) підписуються авторами, довідки і рекомендації - керівниками установ (вузів) та скріплюються печаткою.

Президія АН ВО України