2019-08-05
16:44

Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності за 2012 рік

Переглянути презентацію

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича заснований у 1875 році. Відповідно до рішення ДАК від 8 квітня 2003 року (протокол № 44, наказ МОН України від 23.04.2003 р. № 252) університет визнано акредитованим за статусом вищого навчального закладу ІV рівня акредитації.Загальна кількість напрямів підготовки, за якими здійснюється підготовка фахівців – 61. Кількість спеціальностей, за якими здійснюється підготовка за ОКР спеціаліста – 71, за ОКР магістра – 67. Університет має у своєму складі 16 факультетів (86 кафедр, зяких 79 – випускаючі кафедри), коледж.Станом на 31 грудня 2012 року в університеті навчалося 15731 студентів.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 7.09.2011р. №942 університет виконує науково роботу за основними пріоритетними науковими напрямами: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави; інформаційні та комунікаційні технології; раціональне природокористування; науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань; нові речовини і матеріали.

Кількість наукових та науково-педагогічних кадрів у 2010 році складала 1245 осіб, докторів наук 108, кандидатів наук – 603. У 2011 році кількість складала 1248 осіб, докторів наук – 115, кандидатів наук – 637. У 2012 році чисельність штатних наукових та науково-педагогічних працівників складала 1239 осіб, у тому числі докторів наук – 125, кандидатів наук – 686.

У 2012 році в університеті виконувалося 130 науково-дослідних робіт, з яких 82 кафедральні, 30 – держбюджетних (24 – фундаментальних і 6 – прикладних), а також 18 договірних робіт (10 - госпдоговірні). Загальний обсяг фінансування склав 4625,9 тис.грн., у тому числі 23,9 тис.грн на збереження об’єктів, що становлять національне надбання.

Таблиця 1

Категорії

робіт

2010

2011

2012

к-сть од.

тис. грн.

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

Фундаментальні

29

2570,8

32

2755,5

30

3113,1

Прикладні

13

2289,3

10

1251,9

8

1059,4

Госпдоговірні

8

390,0

7

350,0

10

429,5

 

У 2012 році за «Угодою про співробітництво між Державним фондом фундаментальних досліджень України та фондом фундаментальних досліджень Російської Федерації» виконувалось 3 науково-дослідних проекти. За програмою міжнародного співробітництва України зі Словенією реалізовано 1 науковий проект та 1 науково-дослідний проект у рамках співпраці з Російською Федерацією. 3 наукових роботи виконано за грантом Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених.

У звітному 2012 році відкрито 1 спеціалізовану вчену раду по захисту докторських дисертацій. На даний час в університеті працює 11 спеціалізованих вчених рад (6 докторських та 5 кандидатських). У 2012 році по всіх спеціалізованих вчених радах захищено 87 дисертацій, у тому числі 81 кандидатська та 6 докторських дисертацій.

Протягом 2012 року до Монмолодьспорту України направлено документи на розширення мережі аспірантських спеціальностей. Загалом спеціальностей 79, з них 30 – докторських. Ефективність аспірантури (захист і подання дисертації в спецраду) у 2012 році склала 78%. Аспірантами, докторантами, здобувачами – співробітниками університету за 2010 рік захищено 8 докторських та 77 кандидатських дисертацій, за 2011 рік захищено 9 докторських та 60 кандидатських дисертацій, за 2012 рік захищено захищено 5 докторських та 65 кандидатських дисертацій.

У 2012 році співробітниками університету видано 64 монографії, 22 підручники 221 навчальний посібник, 309 статтей у міжнародних журналах. З грифом МОНмолодьспорт України вийшло 60 видань. За кордоном видано 8 монографій. Від загальної кількості публікацій у наукових виданнях майже 9% складають статті в провідних міжнародних журналах. Питома кількість монографій, підручників і навчальних посібників від загальної кількості публікацій у 2012 році складає 9%.

У 2012 році проведено 28 наукових семінарів і конференцій, зокрема:

-   ІІ-а Міжнародна науково-практична конференція «Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки» (Мексика, Франція, Польща, Литва, Росія);

-   VI Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми германської філології в Україні» (Україна,Румунія, Росія);

-   V Міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція « Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології» (Україна, Росія, Білорусія, Молдова, Узбекистан, Словаччина, Іран);

-   Міжнародна наукова конференція «Еволюція та антропогенізація ландшафтів передгірських і гірських територій» (Україна, Бельгія, Польща, Румунія, Росія);

 

Важливі результати за усіма закінченими у 2012 році фундаментальними науково-дослідними роботами, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету

 

1. НДРСингулярно-оптичний підхід в задачах діагностики світлорозсіюючих об’єктів. Науковий керівник: Ангельський О.В.  Фактичний обсяг фінансування за повний період -570,0 тис.гривень, зокрема на 2012 рік - 189,7 тис. гривень.

Вперше експериментально встановлено, що утворення двох вихорів різних знаків не супроводжується їх анігіляцією. В розглянутому об’ємі немає розривів ліній скелетону. Спостерігається розрив ліній лише на виході з досліджуваного об’єму. Знайдено взаємозв’язок між розподілом нулів амплітуд поля, розсіяного фазово-неоднорідними об’єктами та їх структурними особливостями. Цей взаємозв'язок простежується практично в усіх областях дифракції, починаючи від зони каустик до далекої зони. Експериментально показано, що нулі високих топологічних зарядів нестійкі і руйнуються у процесі розповсюдження поля. Продемонстрована можливість застосування сингулярно-оптичного підходу для класифікації фрактальних та випадкових шорстких фазово-неоднорідних об’єктів.

Вперше отримана експоненційна залежність середньоквадратичного відхилення профілю сильно шорсткої поверхні від максимальної кількості сингулярностей у полі дозволяє реалізувати метод діагностики сильно шорстких поверхонь з висотами в межах 2-100 мкм. Розроблений метод отримання координатного розподілу нулів амплітуди поля шляхом строго співвісного накладання опорної хвилі на вихідне поле вперше дозволяє автоматизувати процес експериментального визначення координат сингулярностей у полі. Досліджено особливості еволюції сингулярностей в каустиках, що утворені фазовими об’єктами циліндричної та сферичної форм. Причиною формування сингулярностей поля всередині трикутника каустик є гранична дифракційна хвиля, оскільки для зондуючого пучка з гаусівським розподілом інтенсивності фазові сингулярності зникають. Показано, що дифракційний інтеграл Релея-Зомерфельда, дозволяє розраховувати дифракційні картини поля в довільній зоні реєстрації (включаючи і поле, відбите від циліндричної поверхні) і працювати з реальною циліндричною поверхнею.

Дослідження фазових сингулярностей у оптичному полі дозволило розробити та реалізувати принципово новий оптичний пінцет на двохвісному оптичному кристалі. На базі поляризаційного інтерферометра зсуву розроблено схему керування оптичними пастками: пересування, обертання та зведення мікрочастинок. Крім того, формування самозвідної оптичної пастки на основі двовісного кристалу є енергетично вигідним, тому що дозволяє використовувати більше 50% потужності лазера. Важливою перевагою є те, що розроблений оптичний пінцет може працювати в білому світлі.

Результати досліджень використані при виконанні договорів ДФФД і програм Міжнародного співробітництва з науковцями Франції, Росії, Словенії. Загальний обсяг фінансування склав 339 тис. гривень.

За три роки опубліковано 5 монографій, понад 50 наукових статей, 44 публікації в матеріалах конференцій, отримано 2 патенти. Захищено 4 кандидатські дисертації і 10 магістерських робіт.

 

2. НДР: Ангармонічні та релаксаційні ефекти в кристалах з різним характером сил хімічного зв’язку. Науковий керівник: Раранський М.Д. Фактичний обсяг фінансування за повний період – 371,7 тис.гривень, зокрема на 2012 рік –148,7 тис. гривень.

Методами Х-хвильової дифрактометрії отримана залежність періодів кристалічної ґратки InSe, та коефіцієнтів термічного розширення від температури. Виявлено суттєвий вплив ангармонічності коливань атомів в кристалічній ґратці InSe. Вперше досліджено вплив легування і температури на швидкість поширення ультразвукових хвиль в твердих розчинах Cd1-xZnxSb. Встановлено функціональну залежність модулів пружності. Визначенні деякі параметри ангармонічності монокристалів ромбічної сингонії Cd1-xZnxSb: параметр Грюнайзена, характеристична температура, міра ангармонічності. Розроблена методика визначення параметрів Грюнайзена і характеристичних температур Дебая для кристалів кубічних, ромбічних, тригональних гексагональних та моноклінних сингоній. Для кристалів тригональної сингонії Bi2Te3 розроблена методика прецизійного визначення швидкостей поширення ультразвукових хвиль, визначення модулів пружності в залежності від концентрацій легуючих елементів і температури. Запропонована методика оцінки швидкостей руху дислокацій в матеріалах, що знаходяться під дією слабких магнітних полів (in situ), та в зразках, після експозиції в магнітному полі. Методика апробована на зразках берилієвого конденсату.

На основі аналізу кількісної інформації про параметри структурної досконалості монокристалів, пружні і термопружні властивості, гістерезисні і релаксаційні процеси в кристалах вироблені практичні рекомендації щодо використання кристалів в приладобудуванні та   вдосконалення методів вирощування і легування напівпровідникових з’єднань. Запропоновано комплекс неруйнівних методів дослідження ангармонічних ефектів надасть можливість отримати кількісну і якісну інформацію про параметри динаміки кристалічної ґратки для металічних, діелектричних, сегнетоелектричних і напівпровідникових монокристалів.

За 2010-2012 рр. опубліковано: 1 підручник, 1 навчальний посібник, 15 наукових статей, 36 тез доповідей. Отримано патент, захищено кандидатську дисертацію, 8 магістерських робіт.

 

3. НДР: Кінетика нерівноважних процесів у низькорозмірних конденсованих системах і сплавах.Науковий керівник: Венгренович Р.Д. Фактичний обсяг фінансування за повний період – 200,0 тис.гривень, зокрема на 2012 рік – 76,9 тис. гривень.

У рамках узагальненої теорії Ліфшица-Сльозова-Вагнера запропоновано теоретичну модель, яка описує ріст конусоподібних нанокластерів в умовах дифузійного механізму масопереносу. Отримано формулу Гібса-Томсона у загальному вигляді, яка дозволила для зародків такої форми отримати в аналітичному вигляді швидкості росту, часові залежності для середнього (критичного) та максимального розмірів, а також функцію розподілу за розмірами. Проведено співставлення отриманого теоретичного розподілу з експериментальними гістограмами. Результати порівняння підтверджують можливість застосування на практиці розглядуваної моделі росту.

Поведінка системи, що взаємодії з зовнішнім середовищем досліджувалася на основі рівняння Ланжевена та відповідному йому рівнянні Фокера-Планка. В рамках такого підходу отримано аналітичний опис ізінгоподібної моделі кінцевих розмірів, в якій статистичні флуктуації пов’язані з кількістю спінів N, що дозволило отримати статистичні і кінетичні властивості системи з аналізу стаціонарних станів розподілу густини імовірності. Вивід розподілу стаціонарної густини імовірності з розв’язку рівнянь Ланжевена та Фокера-Планка дозволив статистично визначити знаходження спінової системи в фазовому просторі. Спираючись на такий математичний апарат, знайдені діаграми стану для феромагнітного випадку досліджуваної моделі, які наглядно демонструють існування конкуренції між спін-спіновою взаємодією J та присутніми температурними флуктуаціями.

У рамках теорії взаємодії спінової системи з тепловим термостатом діаграми стану досліджуваної спінової системи отримані для залежностей сили взаємодії між структурними одиницями системи від її розмірів, для випадків дії на систему лише одного мультиплікативного шуму та дії мультиплікативного та адитивного шуму одночасно. Розглянута поведінка спінодалей при зміні температури, внаслідок чого виявлено, що зі зниженням температури насичення системи настає набагато швидше. Це свідчить про те, що висока температура руйнує порядок розташування спінів.

Отримані результати будуть використані для пояснення експериментальних даних з формування наноструктур у складних конденсованих системах, для передбачення особливостей розробки технологічних процесів отримання структур.

Результати досліджень викладені в опублікованій монографії, підручнику з грифом МОНУ, 15 наукових статтях, 21 публікації у матеріалах конференцій; захищених 2 кандидатських дисертаціях.

 

4. НДР: Теорія електромагнітного випромінювання квантових каскадних лазерів внаслідок переходів між квазістаціонарними станами електронів у резонансно-тунельних структурах. Науковий керівник: Ткач М.В. Фактичний обсяг фінансування за повний період – 450,0 тис.гривень, зокрема на 2012 рік – 394,8 тис. гривень.

Досліджена залежність від напруженості магнітного поля резонансних енергій та резонансних ширин електронних квазістаціонарних станів, вперше розрахована і проаналізована негативна активна динамічна провідність багатошарової РТС як моделі активної зони та окремого каскаду ККЛ. Розраховано відносну інтегральну інтенсивність лазерного випромінювання в залежності від напруженості магнітного поля . Теоретично вказано на чинники, спричинювані магнітним полем, які негативно впливають на його роботу, руйнуючи робочі квазістаціонарні стани електрона в активній зоні ККЛ, та зменшуючи парціальну складову активної динамічної провідності в прямому електронному потоці.

Створена послідовна загальна теорія квазістаціонарних станів електронів у багатошарових РТС на основі реалістичної моделі систем (без підгоночних параметрів), яка базується на тому, що рух електронів вивчається в моделі з різними ефективними масами у різних шарах наносистеми і з різними відомими прямокутними потенціалами. Отримані квазістаціонарні спектри (резонансні енергії і резонансні ширини) максимально наближені до експериментальних. Розроблена теорія дозволить швидко оцінювати і вибирати оптимальні параметри наносистеми, що може значно полегшити технічні і фінансові проблеми практичної реалізації квантових каскадних лазерів з необхідними прецизійними технічними характеристиками за рахунок зменшення дороговартісних експериментальних досліджень.

За результатами досліджень опубліковано 39 наукових статей, 57 публікацій у матеріалах конференцій. Захищено докторську та підготовлено до захисту докторську і кандидатську дисертації, захищено 17 магістерських робіт.

 

5. НДР: Математичні моделі стохастичних динамічних систем з марковськими та напівмарковськими збуреннями. Науковий керівник: Ясинський В. К. Фактичний обсяг фінансування за повний період -317,6 тис.гривень, зокрема на 2012 рік -114,8 тис. гривень.

Одержані теоретичні результати стійкості та стабілізації керовних імпульсних диференціально-функціональних, імпульсних стохастичних дифузійних диференціальних, імпульсних стохастичних дифузійних диференціально-функціональних рівнянь з марковськими параметрами, здійснено комп’ютерне моделювання гауссових векторних випадкових величин і випадкових процесів методами субгауссових випадкових процесів, що привело до розробки спеціальних методів і алгоритмів управління керовними об’єктами, кодування та стислого представлення інформаційних потоків в сфері сучасних комп’ютерних технологій. Одержана більш точна модель функціонування лампового генератора та досліджена стабілізація процесу випадкових коливань у ламповому генераторі. Одержана більш точна модель процесу різання на верстатах з урахуванням внутрішньої неоднорідності та нерівності поверхні деталей, які піддаються грубій та тонкій обробці.

За результатами досліджень 2010-2012 рр. опубліковано 6 монографій, 5 підручників та навчальних посібників, з них 3 з грифом МОНСМУ, 47 статей у журналах, 38 матеріалів конференцій. Подано у спецраду одну та захищено дві кандидатських дисертації.

 

6. НДР: Оцінка пізньоголоценових змін клімату з використанням палеопедологічного аналізу ґрунтово-часових катен. Науковий керівник Дмитрук Ю.М. Фактичний обсяг фінансування за повний період -155,5 тис.гривень, зокрема на 2012 рік -51,3 тис. гривень.

Створено базу даних зразків ґрунтів педохронокатен, яка стане частиною європейської бази даних про палеоґрунти; створено геоінформаційну базу даних про показники різновікових ґрунтів у грунтово-часових катенах; вперше на основі поєднаного аналізу фонових і похованих ґрунтів одержано величини фонового вмісту важких металів для організації локального та регіонального моніторингу і проведення порівняльного аналізу з даними інших регіонів і на цій основі розроблено відповідні рекомендації для природоохоронного менеджменту. Встановлено особливості регіонального розвитку еколого-ландшафтних умов – клімату та рослинності – за останній період субатлантичного етапу голоцену й показано його іманентні риси (формування ґрунтів чорноземного габітусу в суббореалі змінилося генезисом ґрунтів лісового габітусу в субатлантиці). Встановлено, що основні зміни стосуються розвитку перехідних генетичних горизонтів ґрунтів за рахунок посилення внутріґрунтового вивітрювання та процесів оглинення і метаморфізації загалом. Вперше розроблені моделі розвитку профілів різновікових ґрунтів, створені окремо для фонових, похованих і ґрунтів на земляних валах.

Результати досліджень використовуються в галузі охорони довкілля (при організації моніторингу), в оцінці ґрунтів, які використовуються для агровиробництва (при організації виробництва органічної продукції та продуктів для дитячого харчування), для нормативного забезпечення процесів рекультивації порушених земель.

За результатами досліджень опубліковано монографію, навчальний посібник (з грифом МОНСМУ), 28 наукових статей. Захищено докторську і 2 кандидатських дисертації та 8 магістерських робіт.

 

7. НДР: Нові підходи та методи біомоніторингу та біопрогнозування екологічного стану територій. Науковий керівник: Костишин С.С. Фактичний обсяг фінансування за повний період – 398,0 тис.гривень, зокрема на 2012 рік – 148,7 тис. гривень.

Уперше розроблено теоретичні положення та прикладні аспекти аранеомоніторингу. Установлено, що павуки (Araneae) належать до найбільш масових і постійних компонентів герпетобію урбоекосистем, а динамічна щільність цих тварин чутливо реагує на дію техногенних факторів у бік збільшення. Уперше доведена висока інформативна цінність для діагностування рівня антропогенної трансформації зелених масивів урбоекосистем видового багатства та відносної чисельності Linyphiidae. Уперше обґрунтовано доцільність застосування Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) як виду-біоіндикатора житлових приміщень і виявлено комплекс його тест-ознак, чутливих до антропогенного впливу. Розроблено методологічні засадикірального моніторингу. Доведено можливість використання кіральних властивостей проліну та інших амінокислот для оцінки рівня забруднення річкових екосистем. Вперше доведено, що стоки підприємств зумовлюють зміну оптичної активності наявних у річковій воді амінокислот: зменшуючи кут обертання або змінюючи його знак на протилежний. Уперше розроблено методологічні засади ЕМА-моніторингу пасторальних екосистем. Визначена чутливість та надійність таких показників загальносистемного аналізу як ступінь зв’язності, щільність зв’язків, загальна пропускна здатність, ступінь циркуляції, висхідність, ємність розвитку, домінування непрямих ефектів, ступінь аградації, синергізм та мутуалізм для оцінки структурно-функціонального статусу екосистем відповідного типу.   Упершерозроблена й апробована технологія прогнозування візуальних змін та змін продуктивності лісових екосистем під впливом антропогенних чинників за допомогою їх мікрокосмних моделей. Розроблено інтегральний показник стійкості самосіву деревних порід, що враховує 17 візуальних тест-ознак. Запропоновані експрес-методики оцінки організмової та екосистемної продуктивності лісових мікрокосмів. Розроблено коефіцієнт міжвидової конкурентної сили, який дозволяє обґрунтувати доцільність вирощування видів у полікультурі.

На підставі результатів досліджень рекомендовано:

- спосіб біоіндикації техногенно забруднених біотопів з фітоценотичною компонентою на основі збільшення динамічної щільності аранеокомплексів (для Державної санітарно-епідеміологічної служби України). Спосіб використано при інвентаризації фауни різних ділянок центрального парку культури і відпочинку ім. Т. Г. Шевченка (м. Чернівці), що засвідчено відповідним актом впровадження;

- спосіб біоіндикації техногенно забруднених біотопів з фітоценотичною компонентою на основі видового багатства та відносної чисельності Linyphiidae (для профільних лабораторій науково-дослідних інститутів);

       - високочутливі та надійні показники екологічного мережевого аналізу для оцінки структурно-функціонального статусу пасторальних екосистем (для аграріїв - спеціалістів пасторального менеджменту). Інновації в рамках цього напрямку досліджень вже захищені розробниками НДР двома патентами на корисну модель.

Результати проекту знайшли застосування при виконанні спільного проекту Державного фонду фундаментальних досліджень України та Білоруського Республіканського фонду фундаментальних досліджень Ф29.4.006 «Використання методів біотестування і біоіндикації для оцінки стану насаджень шпилькових порід» (2011 р.), а також при оформлені гранту ЄС щодо відновлення парку резиденції Митрополитів (нині територія Чернівецького національного університету) як спадщини ЮНЕСКО (2012 р.).

Результати трьохрічних досліджень викладені у 3 монографіях (одна з них опублікована за кордоном), 10 навчальних посібниках (3 з грифом МОНУ), 31 науковій статті, понад 50 публікаціях у матеріалах конференцій. За результатами досліджень захищено докторську і 4 кандидатських дисертації. Отримано 2 патенти, оформлено 3 акти впровадження в навчальний процес, захищено 15 магістерських робіт.

 

8. НДР: Фізико-хімічні закономірності формування макро- та мікро дефектів в системах на основі CdTe. Науковий керівник: Фочук П.М. Фактичний обсяг фінансування за повний період – 262,27 тис.гривень, зокрема на 2012 рік – 89,2 тис. гривень.

 Високотемпературний (300 оС) синтез нанокристалів (НК) кадмій телуриду із застосуванням подвійної стабілізації фосфоновими кислотами дозволяє отримати високодисперсні НК з різним ступенем розгалуженості, ширина забороненої зони (ШЗЗ) яких близька до ШЗЗ об’ємних зразків. Вперше встановлено технологічні параметри швидкої термообробки кристалів Cd(Zn)Te, що дозволяють позбутися включень другої фази, присутність якої погіршує властивості детекторів іонізуючого випромінювання. Запропонована методика скорочує тривалість процесу в ~10-15 разів порівняно з зарубіжними аналогами.

Запропоновано фотостимульований синтез нанокристалів срібла декаедричної форми та досліджено їх оптичні властивості. Синтезовані із використанням опромінювачів власної розробки нанокристали срібла володіють найкращою плазмонною чутливістю (близько 300 нм/од. заломлення) в області спектру близько 480-540 нм. Аналогів в Україні та закордоном немає. Композитні матеріали на основі наночастинок CdS та Ag можуть застосовуватися у якості світлофільтрів, характеристики яких визначатимуться природою наночастинок і процедурою нанесення плівок та для виготовлення складних світловипромінюючих конструкцій на основі світлодіодів.

За трьохрічними дослідженнями опубліковано 3 монографії, 50 наукових статей, понад 100 публікацій в матеріалах конференцій; отримано 3 патенти. Захищено 3 кандидатських дисертації та 2 подано до розгляду у спецраду. Оформлено 3 акти впровадження результатів дослідження в навчальний процес.

9. НДР: Наукові основи створення нових біологічно-активних, ініціюючих та антиоксидантних систем. Науковий керівник: Лявинець О.С. Фактичний обсяг фінансування за повний період - 198,3 тис.гривень, зокрема на 2012 рік – 75,9 тис. гривень.

Розроблено препаративно зручні методи  одержання нових похідних піримідину, акридину, які можуть бути використані як доступні реагенти у тонкому органічному синтезі. Серед синтезованих сполук виявлені речовини, які володіють біологічною активністю, що робить їх перспективними об’єктами для створення нових гербіцидів та стимуляторів росту рослин. Результати роботи можуть бути використані при створенні конкурентноспроможних методик синтезу нових речовин із заданими властивостями, створенні ефективних ініціюючих систем для процесів радикальної полімеризації та ефективних антиоксидантних систем для стабілізації легко окиснюваних речовин.

У співробітництві з Буковинським державним медичним університетом та Інститутом органічної хімії НАНУ були встановлені закономірності “структура – біологічна активність”, які дозволяють здійснювати цілеспрямований синтез, що значно скоротить час і зусилля в пошуках нових високоефективних біологічно активних препаратів.

Отримані результати щодо синтезу пероксидних сполук та диметилсульфону з використанням надосновних середовищ порівняно з іншими відомими методами їх синтезу показують їх ефективність, оскільки дають можливість суміщати в одному реакторі отримання проміжних сполук (солей) та їх подальше нуклеофільне перетворення, а також суттєво знижують температурні умови досліджених процесів.

За 2010-2012 рр. опубліковано 10 навчальних посібників, 19 наукових статей, 22 публікації у матеріалах конференцій; захищено кандидатську дисертацію.

 

10. НДР: Фізико-хімічні основи конструювання високоефективних редокс-систем перетворення енергії випромінювання.Науковий керівник: Тевтуль Я.Ю. Фактичний обсяг фінансування за повний період – 250,0 тис.гривень, зокрема на 2012 рік – 198,3 тис. гривень.

Вперше обґрунтована можливість застосування бісхіноціанінів як сенсибілізаторів напівпровідникових фотокаталізаторів. Визначено області світлочутливості ряду барвників та їх редокс-потенціали у збудженому стані. Встановлено, що ці області достатні для здійснення сенсибілізації шляхом переносу електронів в зони провідності TiO2 і CdS. Розроблено нові світлочутливі гетероструктури напівпровідників з бісхіноціанінами. Встановлена їх активність як фотокаталізаторів реакції відновлення метиленового блакитного під час опромінювання світлом, яке поглинається напівпровідником та барвником. На основі розгляду енергетики електронних процесів запропоновано і обґрунтовано схеми цих фотокаталітичних перетворень. Використання розроблених високоактивних фотокаталітичних систем для знешкодження (деградації) токсичних відходів підприємств дасть можливість суттєво зменшити антропогенний тиск на об’єкти довкілля та покращити їх екологічний стан.

Запропоновано для виготовлення гетероструктур використовувати дрібнодисперсний фотокаталітично високоактивний TiO2 та ряд систем на його основі, а також барвники із класу бісхіноціанінів, енергетичні характеристики яких (потенціали окиснення та відновлення) оптимально підходять для створення високоефективних фоточутливих компонентів. Фотокаталітична активність виготовлених гетероструктур у 2,0–2,5 рази перевищує таку для матеріалів, одержаних з використанням в якості напівпровідника діоксиду титану фірми Degussa.

За 2010-2012 рр. опубліковано 3 навчальних посібники (з них 2 з грифом Міністерства), 15 наукових статей, 15 публікацій у матеріалах конференцій. Захищено 3 кандидатських дисертації, 2 магістерських роботи. Оформлено 2 акти впровадження в навчальний процес.

 

11. НДР: Інтелектуальний потенціал Буковини в контексті становлення та розвитку української культури.  Науковий керівник: Марусик Т.В. Фактичний обсяг фінансування за повний період – 180,0 тис.гривень, зокрема на 2012 рік – 155,5 тис. гривень.

Вперше у вітчизняній історичній науці зроблено комплексне дослідження розвитку науки і вищої освіти в Чернівцях. Окреслено постаті професорсько-викладацького складу Чернівецького університету в різні історичні періоди. Досліджено біографії почесних докторів і професорів університету. Простежено особливості формування наукової еліти на Буковині. Досліджено діяльність окремих персоналій як єдиного цілісного колективу університету, позитиви й негативи у його роботі, здобутки й втрати навчального закладу внаслідок відмінної державної приналежності краю у різні часи, що є новим аспектом дослідження в українській історіографії. Запропоновано нові підходи до аналізу й оцінювання раніше відомих документів і матеріалів. Зроблено спробу побудувати власні концепції щодо висвітлення окремих аспектів розвитку університету. Їх застосування дає змогу поглибити вивчення суттєвих моментів його історії.

Результати дослідження мають як теоретичне, так і практичне застосування. Одержані результати можна використовувати в процесі подальшого дослідження як локального, так і загальноукраїнського значення Чернівецького університету та його інтелектуального потенціалу в процесі становлення і розвитку культури українців Буковини.

Матеріали й висновки дослідження використані при написанні 5 монографій, 2 кандидатських дисертацій, 1 навчального посібника та 35 наукових статей.

 

12. НДР: Українське письменство Румунії в його зв’язках із літературою Буковини та загальноукраїнським літературним процесом. Науковий керівник: Антофійчук В.І.  Фактичний обсяг фінансування за повний період -249,5 тис.гривень, зокрема на 2012 рік -89,2 тис. гривень.

Уперше в українському й зарубіжному літературознавстві узагальнено значний фактичний (у тому числі й архівний) матеріал, який стосується історії української літератури другої половини ХІХ – початку ХХІ ст. Зокрема, доведено, що українська література Румунії виникла та розвивалася у складних суспільно-історичних обставинах, за умов планомірної асиміляції, зведеної до рівня офіційної політики тоталітарного режиму 50 – 80-х років ХХ ст. Літературно-мистецьке життя ускладнювалося відчутною відірваністю від материкового письменства, яке також перебувало під жорстким пресом тоталітарної комуністичної ідеології. На великому фактичному матеріалі вперше осмислено проблеми розвитку, ідейно-тематичну і художню своєрідність української літератури Румунії. Зокрема:  охарактеризовано загальнокультурні й суспільно-історичні обставини літературного процесу, джерела української літератури Румунії;  визначено основні періоди її розвитку, встановлено ідейно-тематичні, жанрові та стилістичні домінанти;  з’ясовано роль періодичних видань у літературному житті; простежено особливості вияву національної ідеї, відчуття української ментальності в українській літературі Румунії; визначено основні тенденції в літературному житті останніх десятиліть, окреслено можливі перспективи тощо.  

Окреслено провідні постаті аналізованого літературного процесу, показано їх внесок у розвиток українського художнього слова. Вперше в літературознавстві здійснено системне контекстуально широке монографічне дослідження життєво-творчого шляху Ю. Федьковича як історії розвитку його індивідуальності.

Одержані результати можна використовувати в процесі подальшого дослідження української літератури окремих регіонів, що розвивалися в різнодержавних та поліетнічних умовах, а також при осмисленні своєрідності функціонування українського письменства зарубіжжя. Теоретичні положення, спостереження й висновки будуть корисними для соціологів, психологів, етнологів, політологів, які вивчають культуру, менталітет українців та духовний феномен українства поза Україною. Матеріали й висновки дослідження використовуються при написанні академічної «Історії української літератури» в 10-ти томах, створенні п’ятитомної "Шевченківської енциклопедії", які готують до друку Національна академія наук України та Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка за участі, зокрема, й виконавців теми. Матеріалами можна скористатись при підготовці підручників та посібників з історії української літератури різних культурно-історичних епох, праць біографічної тематики, історико-літературних і теоретичних студій про творчу індивідуальність письменника та український романтизм, процеси національно-культурного й, зокрема, літературного відродження на західноукраїнських землях.

Результати 3-х річних досліджень знайшли відображення у 8 монографіях, навчальному посібнику (з грифом МОНСМУ), 87 наукових статтях. За тематикою досліджень захищено докторську і 2 кандидатських дисертації.

 

Важливі результати за усіма закінченими у 2012 році прикладними науково-дослідними роботами, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету

 

1. НДР: Розробка методології функціонування Центру штучного розведення рідкісних і зникаючих видів рослин. Пріоритетний напрям - Раціональне природокористування. Пріоритетний тематичний напрям - Технології моделювання та прогнозування стану навколишнього природного середовища. Науковий керівник - Чорней І.І. Фактичний обсяг фінансування – 276,427 тис.грн, зокрема на 2012р. – 144,672 тис.грн.

Вперше в Україні з урахуванням міжнародного досвіду сформовано методологію функціонування Центру штучного розведення рідкісних і зникаючих видів рослин, Розроблено статут Центру, стратегія його розвитку та план роботи. Започатковано формування генобанку – польового (25 видів), насіннєвого (38 видів), банку рослинного матеріалу in vitro (12 видів), облаштовано еталонні ділянки раритетних видів як джерело посадкового матеріалу для їх репатріації, проведено заходи з реконструкції природних популяцій чотирьох видів, створено базу даних по цих видах.

Практична цінність результатів виконання НДР полягає передусім у забезпеченні повноцінного функціонування (відповідно до існуючих у світі стандартів) Центру штучного розведення рідкісних та зникаючих видів флори Карпат і Поділля. Створення таких центрів передбачено розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми збереження біорізноманіття на 2005-2025 роки», Законами України «Про рослинний світ» (статті 5 і 26), «Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки» (Додаток 7). До числа споживачів наукової продукції, отриманої в процесі виконання НДР, належать національні природні парки та заповідники, як спеціалізовані природоохоронні установи одним з основним напрямків діяльності яких є збереження раритетних видів рослин.

За результатами досліджень опубліковано 7 статей у журналах, що входять до наукометричних баз даних; 11 статей у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України; 28 публікацій у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до переліку наукових фахових видань України; 4 монографії; 2 навчальних посібники (у тому числі 1 з грифом МОНмолодьспорту); подано до розгляду у спеціалізовану вчену раду 1 кандидатську дисертацію; захищено5 магістерських робіт.

 

2. НДР: Розробка експерементальних алгоритмів формування та аналізу частково когерентних сингулярно-оптичних пучків для предачі сигналів. Пріоритетний напрям - Інформаційні та комунікаційні технології. Пріоритетний тематичний напрям - Нові апаратні рішення для перспективних засобів обчислювальної техніки, інформаційних та комунікаційних технологій. Науковий керівник - Полянський П.В. Фактичний обсяг фінансування – 302,409 тис.грн, зокрема на 2012р. – 158,270 тис.грн.

Розроблено алгоритми формування скалярних частково когерентних сингулярних пучків для передачі оптичних сигналів. Алгоритми базуються на некогерентному змішуванні скалярних та/або поляризаційно ортогональних компонент, хоча б одна з яких містить сингулярність типу оптичного вихору. Із застосуванням оригінального методу дифракційної діагностики оптичних вихорів у повністю когерентних та частково просторово когерентних і поліхроматичних світлових полях визначено параметри сингулярних пучків, стійкі до неконтрольованих зовнішніх збурень, зокрема при поширенні оптичного сигналу через турбулентну атмосферу. Експериментально підтверджено доцільність та ефективність застосування комбінованих пучків досліджуваного класу при створенні сингулярно-оптичних маніпуляторів для керування мікро- і наночастинками.

Результати даної НДР можуть бути використаними при розробці та проектуванні систем оптичного зв’язку у відкритому (атмосферному) каналі. При цьому, використання комбінованих пучків розробленого виконавцями НДР типу матиме визначені переваги перед строго когерентним оптичним зв’язком, зокрема через нижчу чутливість сингулярних параметрів таких пучків порівняно із строго когерентними оптичними вихорами до неконтрольованих збурень на трасі поширення. Області застосування – нанотехнології, медицина, фармакологія, прецизійна хімія – галузі, у яких критично важливою є можливість безконтактного (неруйнівного) маніпулювання із надмалими кількостями речовини.

За результатами досліджень опубліковано 4 статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних; 5 публікацій в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз даних; 6 статей у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України; 13 публікацій у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до переліку наукових фахових видань України; розділи у 2 закордонних монографіях; 6 навчальних посібників (у тому числі 2 з грифом МОНмолодьспорту); захищено 1 кандидатську дисертацію та 17 магістерських робіт.

 

3. НДР: Розробка оптичних пінцетів на основі поляризаційно неоднорідних оптичних пасток. Пріоритетний напрям - Інформаційні та комунікаційні технології. Пріоритетний тематичний напрям - Нові апаратні рішення для перспективних засобів обчислювальної техніки, інформаційних та комунікаційних технологій. Науковий керівник - Мохунь І.І. Фактичний обсяг фінансування – 213тис.грн, зокрема на 2012р. – 111,458 тис.грн.

Розроблений та експериментально протестований новий метод вимірювання параметрів поперечної компоненти вектора Умова-Пойнтінга когерентної хвилі довільного вигляду, що вперше дозволяє експериментально отримувати параметри поперечних потоків енергії електромагнітного поля. Запропонований спосіб утворення самозвідних оптичних пасток. Запропонований та реалізований макет оптичного пінцету, якій дозволяє захоплювати та маніпулювати мікрооб’єктами незалежно від їх оптичних характеристик.

В прикладному аспекті отримані результати є основою для розробки нового типу оптичних пінцетів з поляризаційно неоднорідними оптичними пастками. Запропоновані в результаті розробки схеми оптичних пінцетів вигідно відрізняються від існуючих аналогів значно меншою передбачаємою вартістю та простотою виконання. При цьому запропоновані технічні рішення дозволяють формувати як світлі так і темні оптичні пастки, що дає можливість використання таких пристроїв для захоплення мікро та нанооб’єктів з оптичними характеристиками будь-якого типу

Результати виконання науково-дослідного проекту можуть бути використані в медицині (акушерство та гінекологія, штучне запліднення); генній інженерії (створення нових клітинних утворень); мікробіології (формування надчистих біологічних систем з елементами одного типу, розмірами, іншими характеристиками, які можуть бути ідентифіковані); хімії та матеріалознавстві (створення нових матеріалів, в яких спостерігається певні закономірності зміни структури на мікро рівні, чергування, спеціального розташування та ін. мікроелементів сполук).

За результатами досліджень опубліковано 9 статей у журналах, що входять до наукометричних баз даних; 11 публікацій в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз даних; 1 статтю у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України; 3 монографії ( утому числі розділи у 2 закордонних монографіях); 2 навчальних посібники з грифом МОНмолодьспорту; подано до розгляду спеціалізовану вчену раду 1 докторську дисертацію; захищено 1 кандидатську дисертацію та 8 магістерських робіт.