2019-08-05
16:44

Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік 

Переглянути презентацію

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича заснований у 1875 році. Відповідно до рішення ДАК від 8 квітня 2003 року (протокол № 44, наказ МОН України від 23.04.2003 р. № 252) університет визнано акредитованим за статусом вищого навчального закладу ІV рівня акредитації.Загальна кількість напрямів підготовки, за якими здійснюється підготовка фахівців – 65. Кількість спеціальностей, за якими здійснюється підготовка за ОКР спеціаліста – 78, за ОКР магістра – 78. Університет має у своєму складі 11 факультетів, 2 інститути (87 кафедр, з яких 80 – випускаючі кафедри), коледж.Станом на 31 грудня 2012 року в університеті навчалося 14702 студентів.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 7.09.2011р. №942 університет виконує науково роботу за основними пріоритетними науковими напрямами: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави; інформаційні та комунікаційні технології; раціональне природокористування; науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань; нові речовини і матеріали.

Кількість наукових та науково-педагогічних кадрів у 2011 році складала 1248 осіб, докторів наук – 115, кандидатів наук – 637, 2012 році чисельність штатних наукових та науково-педагогічних працівників складала 1239 осіб, у тому числі докторів наук – 125, кандидатів наук – 686, 2013 році чисельність штатних наукових та науково-педагогічних працівників складала 1292 осіб, у тому числі докторів наук –121, кандидатів наук – 688.

У 2013 році в університеті виконувалося 128 науково-дослідних робіт, з яких 82 кафедральні, 35 – держбюджетних (22 – фундаментальні і 13 – прикладних), а також 11 договірних робіт (7 – госпдоговірних). Загальний обсяг фінансування склав 4701,3 тис.грн., у тому числі 23,9 тис.грн на збереження об’єктів, що становлять національне надбання, та 250 тис. грн. на проведення міжнародних наукових заходів.

Таблиця 1

Категорії

робіт

2010

2011

2012

2013

к-стьод.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

Фундаментальні

29

2570,8

32

2755,5

30

3113,1

24

2531,1

Прикладні

13

2289,3

10

1251,9

8

1059,4

16

1719,9

Госпдоговірні

8

390,0

7

350,0

10

429,5

7

176,4

 

У 2013 році за «Угодою про співробітництво між Державним фондом фундаментальних досліджень України та фондом фундаментальних досліджень Російської Федерації» виконувався 1 науково-дослідний проект. За програмою міжнародного співробітництва України з Російською Федерацією реалізовано 1 науковий проект. 1 робота виконана за грантом Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених.

У звітному 2013 році відкрито 1 спеціалізовану вчену раду по захисту докторських дисертацій. На даний час в університеті працює 12 спеціалізованих учених рад (6 докторських та 5 кандидатських). У 2013 році по всіх спеціалізованих вчених радах захищено 88 дисертацій, у тому числі 78 кандидатських та 10 докторських дисертацій.

Протягом 2013 року до МОНУ направлено документи на розширення мережі аспірантських спеціальностей. Загалом спеціальностей 82, з них 32 – докторських. Ефективність аспірантури (захист і подання дисертації в спецраду) у 2013 році склала 69,4%. Аспірантами, докторантами, здобувачами – співробітниками університету за 2011 рік захищено 9 докторських та 60 кандидатських дисертацій, за 2012 рік захищено захищено 5 докторських та 65 кандидатських дисертацій, за 2013 захищено захищено 13 докторських та 50 кандидатських дисертацій.

У 2013 році співробітниками університету видано 72 монографії, 32 підручники 221 навчальний посібник, 351 статтю у міжнародних журналах (у т.ч. 148 статтей опубліковано у рейтингових міжнародних журналах). З грифом МОН України вийшло 53 видання. За кордоном видано 6 монографій. Питома кількість монографій, підручників і навчальних посібників від загальної кількості публікацій у 2013 році складає 10%.

У 2013 році проведено 24 наукових семінарів і конференцій, зокрема:

- Міжнародна науково-практична конференція: «Міжнанародна співпраця вищих навчальних закладів як невідємна складова інноваційного розвитку вищої школи» (Проведена спільно з МОНУ)

- The 11th International Conference “Correlation Optics” (США, Великобританія, Франція, Німеччина, Японія, Данія)

- Міжнародний поетичний колоквіум «Потенціал провінції як джерело утопій» (Білорусія,

Греція, Литва, Німеччина, Польща, Росія, Румунія, Франція)

- ІІІ Шумпетерський форум: ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція

- «Діалектика взаємодії ринкових та інституційних механізмів сучасної економічної динаміки» (Білорусь, Вірменія, Румунія, Словаччина, Польща, Росія,Казахстан, Молдова).

 

Важливі результати за усіма закінченими у 2013 році фундаментальними науково-дослідними роботами, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету

 

1.Пріоритетний напрям - Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентноспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави

Пріоритетний тематичний напрям - Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук

Назва НДР: Функціонально-семантична типологія синтаксем у світлі сучасної української граматичної лексикографії. 

Науковий керівник: Кульбабська О.В.

Фактичний обсяг фінансування – 245,2 тис. грн, зокрема на 2013 рік – 82,0 тис. грн.

Здійснено функціонально-семантичну типологію синтаксем української мови, розроблено теоретичні засади граматичної прикладної лексикографії, встановлено особливості структури та змістового наповнення граматичних, прагматичних і стилістичних фрагментів до словникових статей, а також реєстру граматичних словників („Словника синтаксем української мови”, „Словника звертань української мови”). Аналога „Словника синтаксем української мови”немає в українському мовознавстві; „Словник звертань української мови” – перший у світовій лінгвістиці фундаментальний словник, що репрезентує звернену мову українців. Даний словник має задовольнити потреби мовців, зокрема, та суспільства загалом в унормуванні цього фрагмента семантичного, граматичного та прагматичного ладу мови, забезпечити системне та систематичне використання отриманих знань у лінгводидактиці, зокрема і при вивченні української мови як іноземної, у порівняльних та зіставних студіях різного типу.

 За результатами досліджень опубліковано монографію, 6 навчальних посібників, з них 2 з грифом МОН України. Підготовлено до друку „Словник звертань української мови” (900 сторінок машинопису) і „Словник синтаксем української мови” (частина 1) (360 сторінок машинопису). Захищені 2 докторські і 2 кандидатські дисертації. Вийшло з друку 25 статей у фахових виданнях, оформлені акти впровадження в навчальний процес.

 

2.Пріоритетний напрям - Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентноспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави

Пріоритетний тематичний напрям - Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук

Назва НДР: Формування української еліти на Буковині, її національно-культурна та суспільно-політична діяльність (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.). 

Науковий керівник: Добржанський О.В.

Фактичний обсяг фінансування190,0 тис. грн, зокрема на 2013 рік- 63,5 тис. грн.

Вперше зроблено комплексний аналіз процесу становлення і формування української еліти Буковини в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. В процесі дослідження зібрано значний фактичний матеріал, чимала частина якого введена в науковий обіг вперше. Розроблено узагальнену характеристику української еліти Буковини, визначено її соціальну структуру та кількісні характеристики; уточнено та конкретизовано окремі теоретичні положення про формування української еліти, її якісні і кількісні характеристики, які вже напрацьовані українськими та зарубіжними дослідниками. Результати досліджень сприятимуть конкретизації окремих теоретичних положень про українську еліту кінця ХІХ – початку ХХ ст. в Галичині, на Буковині та Наддніпрянській Україні, що відповідає провідним тенденціям сучасної української та зарубіжної історіографії.

За звітний період опубліковано 5 монографій, навчальний посібник, 25 статей у наукових фахових виданнях; захищено кандидатську дисертацію і 8 магістерських робіт

 

 

Важливі результати прикладних досліджень по закінчених у 2013 році науково-дослідних роботах

 

1. Пріоритетний напрям - нові речовини і матеріали.

Пріоритетний тематичний напрям - цільові дослідження щодо отримання нових матеріалів, їх з'єднання і оброблення.

Назва НДР:  Розробка методик діагностики структурних порушень нанорозмірних систем за даними дифракції Х- променів та електронів

Науковий керівник - д.ф-м.н., проф. Фодчук І.М.

Фактичний обсяг фінансування – 280,0 тис.грн, зокрема на 2013р. – 140,0 тис.грн.

Розроблені методики та відповідно модифіковані алгоритми та створене програмне забезпечення комп’ютерного моделювання процесів розсіяння Х- променів та електронів кристалічними об’єктами відкривають принципово нові можливості для отримання спектрально селективної інформації про структурне розупорядковання на границях розділу нанорозмірних шарів, про характер структурних змін у дефектній системі у приповерхневих шарах після імплантації іонів різних енергій та доз:

1. Вперше запропоновано комплексний підхід визначення планарного розподілу локальних деформацій у кристалах з картин дифракції зворотно відбитих електронів (картин Кікучі) з одночасним використанням аналізу форм профілів розподілу інтенсивності в перерізі смуг Кікучі; значень інтегральної інтенсивності смуг Кікучі; методів цифрової обробки зображень; статистичного методу гістограм; методу дискретного двомірного Фур'є перетворення картини Кікучі.

2. Встановлено взаємозв'язок між змінами тонкої структури двохвильових ліній і багатохвильових областей на картинах Кікучі з особливостями будови кристалів різного походження.

3. Розроблено алгоритми та програмне забезпечення для аналізу картин Кікучі, програми (аналоги відсутні): Kikuchi_Center – для визначення центрів перетинів Кікучі-ліній та їх відносної зміни для серії картин Кікучі; Kikuchi_Compareдля компенсації відміності в умовах експеременту для серії картин Кікучі; Image_Profile – для прочитування профілу Кікучі-ліній; Fit_Kikuchi – для визначення відстані між екстремумами профілю лінії Кікучі; Create_FFT – для створення Фур’є образу для картин Кікучі в середовищі Matlab; Image_Indicatrix – призначена для розрахунку індикатрис розподілу інтенсивностей зображень або значень числових матриць.

Результати НДР будуть використані для удосконалення технології та методів синтезу монокристалів алмазу, полікристалічних плівок із заданими властивостями, а також для стабілізації фізико-механічних характеристик в процесі їх росту та при дії зовнішніх чинників.

Встановлені в НДР закономірності впливу високодозової імплантації іонами азоту на профілі деформації в плівках ферит-гранатів дають змогу оптимізувати режими іонної імплантації, при яких вдасться прогнозувати та задавати властивості феритгранатових плівок (ФГТ) для їх використання у сучасній електроніці.

В рамках програми «Програма українсько-російського співробітництва у сфері нанотехнологій», яка діє за домовленностями між Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України та Міністерством освіти і науки Російської Федерації у 2012 та 2013 році університетом виконувалися 2 науково-дослідних роботи з розміром фінансування по 200 тис. грн. кожна. У обох НДР організацією-учасником проекту зі сторони Російської Федерації був Національний дослідницький центр "Курчатовський інститут".

За результатами досліджень опубліковано 17 статей у журналах, що входять до наукометричних баз даних; 12 публікацій в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз даних; 11 статей у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України; 6 публікацій у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до переліку наукових фахових видань України; 1 монографія; 1 навчальний посібник з грифом МОНмолодьспорту; захищено 1 докторську та 1 кандидатську дисертацію, до розгляду у спеціалізовану вчену раду подано 1 кандидатську дисертацію; захищено5 магістерських робіт.

 

2. Пріоритетний напрям - Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.

Пріоритетний тематичний напрям - Цільові дослідження з питань гармонізації системи "людина - світ" та створення новітніх технологій покращення якості життя.

Назва НДР: Система двовимірної поляризаційно-корреляційної томографії полікристалічних мереж біологічних тканин людини для ранньої діагностики онкологічних захворювань

Науковий керівник - д.ф-м.н., проф. Сахновський М.Ю.

Фактичний обсяг фінансування – 230,0 тис.грн, зокрема на 2013р. – 115,0 тис.грн.

Розроблено метод крос-кореляційного аналізу топографічної структури розподілів характеристичних значень Стокс-параметричних і Мюллер – матричних зображень двопроменезаломлюючих мереж шарів біологічних тканин і рідин шляхом введення нових діагностичних параметрів – коефіцієнту асиметрії кореляційного контуру, крос-кореляційного моменту 4-го порядку, дисперсії розподілу логарифмічних залежностей спектру потужності сукупності крос-кореляційних функцій параметрів КСВП і КСВА.

Вперше визначено взаємозв’язок між одноточковими (поляризаційно-сингулярними) і двоточковими (поляризаційно-кореляційними) підходами до аналізу топографічних розподілів характеристичних значень Мюллер-матричних зображень гістологічних зрізів біологічних тканин шляхом крос-кореляційного аналізу координатних розподілів КСВП і КСВА.

Установлено однозначний зв’язок між змінами величин коефіцієнту асиметрії кореляційного контуру та координатними змінами топографічних розподілів характеристичних значень Стокс-параметричних і Мюллер-матричних зображень гістологічних зрізів біологічних тканин. На цій основі сформульовані нові критерії диференціації доброякісно (фіброміома) та злоякісно (аденокарцинома) зміненої пухлини стінки матки.

Результати роботи з поляризаційної корелометрії об’єктних полів оптико-анізотропних шарів біологічних тканин і рідин можуть бути використані в:

-         поляризаційній діагностиці передракових станів шарів ендометрія та міометрія на основі оцінювання півширини автокореляційної функції модуля координатного розподілу КСВП лазерних зображень.

-         розробці методу експериментального вимірювання координатних розподілів ступеня локальної деполяризації лазерних полів, розсіяних оптико-анізотропними шарами біологічних рідин і тканини, із визначенням статистичних і кореляційних моментів, а також фрактальних розмірностей та дисперсії логарифмічних залежностей спектрів потужності таких розподілів для діагностики онкологічних змін оптично товстих біологічних тканин людини.

-         розробці нових методів Фур’є Стокс поляриметрії на основі визначених оптико – фізичних критеріїв (статистичні, кореляційні та масштабно самоподібні параметри) трансформації полікристалічних мереж біологічних тканин критерії діагностики і диференціації різної патології (“норма”, “запальні процеси - остеоартрит”, “онкологічні зміни – рак прямої кишки”) людського організму.

За результатами досліджень опубліковано 21 статтю у журналах, що входять до наукометричних баз даних; 7 публікацій в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз даних; 10 статей у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України; 1 монографія; 1 підручник з грифом МОНмолодьспорту; захищено 2 кандидатськи дисертацію; захищено 7 магістерські роботи, отримано 7 патентів України.

 

3. Пріоритетний напрям - Раціональне природокористування.

Пріоритетний тематичний напрям - Технології моделювання та прогнозування стану навколишнього природного середовища

Назва НДР: Географічні засади збалансованого розвитку природно-ресурсного потенціалу України

Науковий керівник - д.геогр.н., проф. Руденко В.П.

Фактичний обсяг фінансування – 310,0 тис.грн, зокрема на 2013р. – 155,0 тис.грн.

Вперше здійснена вартісна переоцінка ПРП природних (фізико-географічних) регіонів України у цінах 2006-2010 р.р. у розрізі всіх фізико-географічних районів, областей, країв, підзон, зон, країн за новою (2003 р.) схемою районування.

Узагальненням сучасного рівня картографічної вивченості ПРП є запропонований варіант відповідного тематичного атласу - "Україна. Природно-ресурсний потенціал".

Вперше на рівні фізико-географічних областей, країв, підзон, зон та країн України виявлено 23 типи природно-ресурсного потенціалу. Найпоширенішим є земельно-водно-рекреаційний продуктивний тип ПРП, що спостерігається в 16 з 80 фізико-географічних регіонах держави, починаючи від рівня області і закінчуючи фізико-географічною країною. Ще 7 регіонів представлені земельно-водно-рекреаційним низькопродуктивним, а 5 регіонів - земельно-водно-рекреаційним високопродуктивним типом ПРП.

Удосконалено методику геогідроморфологічного аналізу та теорію екологічних ризиків для умов малих річок Виконано оцінку стану заплавно-руслових комплексів басейнів-індикаторів за ступенем стійкості до антропогенного навантаження, виділено конфліктні типи природокористування, переважаючі екологічні ризики. Побудовано картограми сталого розвитку басейнів річок Гукова, Дерелую та Виженки.

Вперше складені близько 40 картмоделей величини, структури, економічної та територіальної продуктивності, основних типів ПРП природних регіонів України, серед яких наголос зроблений на ПРП фізико-географічних областей держави.

Вперше здійснений порівняльний аналіз генезису, морфології, гідрохімії, природної та антропогенної еволюції, ідентифікації гідрогенних природно-ресурсних комплексів України та Польщі, що дозволить розробляти заходи по їх раціональному освоєнні та охороні.

Матеріали еколого-економічної оцінки природно-ресурсного потенціалу регіонів України передані у 2012 р. Державній установі "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України".

Виконавці проекту в 2012 - 2013 роках взяли участь в чотирьох наукових грантах по лінії Європейського Союзу.

За результатами досліджень опубліковано 9 статей у журналах, що входять до наукометричних баз даних; 3 публікації в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз даних; 23 статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України; 24 публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до переліку наукових фахових видань України; 3 монографії; 1 підручник з грифом МОНмолодьспорту; 2 навчальні посібники; захищено 2 докторські та 5 кандидатських дисертацій; захищено 12 магістерських робіт.