2020-05-29
09:18

 Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності за 2017 рік

 Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності вищого навчального закладу або наукової установи

Університет має в своїй структурі 2 інститути та 12 факультетів (88 кафедр, з яких 82 випускаючих), коледж. Кількість штатних наукових та науково-педагогічних кадрів 2017 році складала 1208 осіб, у тому числі докторів наук – 157, кандидатів наук – 765.

У 2017 році в університеті виконувалося 126 науково-дослідних робіт, з яких 81 кафедральні, 33 – держбюджетні (27 – фундаментальні, 5 – прикладних, та 1 наукова робота молодих учених), а також 12 договірних робіт (4 – госпдоговірні, по ДФФД – 5, за програмами міжнародного співробітництва – 3). Загальний обсяг фінансування за загальним фондом склав 10595,1 тис.грн., у тому числі 781,0 тис.грн на збереження об’єктів, що становлять національне надбання. За спецфондом обсяг фінансування склав 1445,85 тис.грн, у тому числі 498,35 тис.грн – за госпдоговорами.

Таблиця 1

Категорії

робіт

2014

2015

2016

2017

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

Фундаментальні

20

2551,4

21

3232,6

19

4687,2

28

8183,104

Прикладні

11

1704,4

9

1735,2

11

2170,708

5

1630,996

Госпдоговірні

4

309,4

6

409,2

2

233,8

4

498,35

У ЧНУ наявні 4 об'єкти що внесені до Державного реєстру наукових об'єктів, що становлять національне надбання. У 2017 році МОН України виділило кошти на придбання книжкового сканеру Metis EDS Alpha з комплектом супутнього обладнання для цифрової обробки стародруків та рідкісних книг.

У звітному 2017 році функціонувало 11 спеціалізованих учених рад (з яких 5 докторські). У 2017 році по всіх спеціалізованих вчених радах захищено 54 дисертації, у тому числі 53 кандидатських та 1 докторська дисертація.

Станом на 01 січня 2018 року підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється за 25 ліцензованими спеціальностями; доктора наук – 9 спеціальностями.

Аспірантами, докторантами, здобувачами – співробітниками університету за 2015 рік захищено 9 докторських та 61 кандидатська дисертація, за 2016 рік – 12 докторських та 45 кандидатських дисертацій, за 2017 рік – 11 докторських та 31 кандидатська дисертація.

У 2017 році співробітниками університету видано 101 монографія, 18 підручників 104 навчальних посібників, 421 стаття у міжнародних журналах (у т.ч. 175 статтей опубліковано у рейтингових міжнародних журналах). За кордоном видано 27 монографій.

Молоді вчені університету у звітному році виконували грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених (канд. хім. Наук Халавка Ю.Б) та грант Президента України для підтримки наукових досліджень докторів наук (доктор фіз.-мат. наук Ушенко Ю.О.).

У 2017 році університетом на замовлення ПАТ "Чернівецький олійно-жировий комбінат" (м. Чернівці) проведено ряд досліджень щодо створення комплексних інгібіторів захисту металевих поверхонь теплообмінників устаткування олійно-екстракційного заводу і компресорної установки від аномальних процесів та розчинів для захисту обладнання оборотних систем екстракційних цехів від процесів солеосадження та біообростання.

У 2017 році університет на замовлення Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА виконував регіональну програму «БУКОВИНСЬКІ СТУДІЇ VIII» (археологія, історія та культура Буковини (1359-1940 рр.)».

На базі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 11-15 вересня 2017 року була проведена міжнародна наукова конференції “Кореляційна оптика 2017”. Програма конференції включала 28 запрошених доповідачів, 26 регулярних доповідей та 97 постерних доповідей. Доповіді були представлені 120 дослідниками з 23 країн. Проведена спеціальна секція для молодих вчених за участю запрошених доповідачів, нагороджено найкращі наукові роботи студентів та аспірантів. За результатами роботи конференції планується друк збірника наукових праць під егідою Міжнародного товариства інженерів-оптиків SPIE (SPIE Proceeding), а також публікація праць у провідних Scopus виданнях: Journal of Biomedical Optics та журналі Optical Engineering.

Впродовж 12-14 жовтня 2017 року, у рамках співпраці між Чернівецьким та Ясським університетами та регіонального партнерства в Консорціумі університетів Молдови, Румунії та України, проходила Міжнародна наукова конференція «Охоплюючи лінгвістичну і культурну різноманітність через призму англійської мови». Організатори: кафедра англійської мови Ясського університету «Александру Іоан Куза» та кафедра англійської мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Робота конференції розпочалася в Ясському університеті 12 жовтня і продовжувалась у Чернівецькому національному університеті 13-14 жовтня. У конференції взяли участь провідні науковці з різних країн світу – з Бельгії, Великобританії, Румунії, Іспанії, Ізраїлю, Німеччини, Сербії, Словенії, Словаччини, США, Франції, Швейцарії, Швеції та України.

В університеті функціонує національний контактний пункт програми «Горизонт 2020» «Нанотехнології, сучасні матеріали та передові промислові виробництва».

Чернівецький національний університет посідає 3 місце у рейтингу ВНЗ України за показниками наукометричної бази даних Scopus. Кількість публікацій у Scopus – 2774. Кількість цитувань – 12053. Індекс Гірша (h-індекс) – 54.

Наукові підрозділи, їх напрями діяльності

 У процесі своєї наукової діяльності Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича має на меті створення перспективної наукової продукції, яка в майбутньому може бути використана в різних галузях науки, техніки та промисловості. Вагомий внесок у продукування наукового доробку університету вкладають його наукові та науково-навчальні центри.

 

Навчально-науковий центр "Технологія функціональних матеріалів"

(Наукові напрями: Хімія; Наукові проблеми матеріалознавства, Фізика)

Для підготовки висококваліфікованих наукових кадрів протягом звітного періоду було впроваджено в навчальний процес опрацьовані і доповнені, згідно навчальних планів, лабораторні практикуми до спецкурсу «Лабораторні спеціалізації», який поєднує в собі спецкурси «Фізико-хімічний аналіз»,  «Технологія напівпровідників», а також «Хімія напівпровідників».

Функціональні можливості навчально-наукового центру використовувались для виконання наукових тем. Це дозволило:

-        удосконалити методи отримання кристалів СdxMn1-xТe;

-        модернізувати установку для вимірювання ефекту Холла;

-        створити установку та розробити методологію для дослідження сполук А2В6 методом диференційно-термічного аналізу;

-        сконструювати автоматизовану установку для вимірювання питомого опору матеріалів в діапазоні температур 20-180°С.

На базі навчально-наукового центру «ТФМ» в рамках функціонування національного контактного пункту програми «Горизонт 2020» «Нанотехнології, сучасні матеріали та передові промислові виробництва» відбувся інформаційний день ERC для співробітників ЧНУ ім. Ю.Федьковича, протягом року регулярно проводилися тренінги для співробітників із написання проектів.

Восени відбувся інформаційний день-тренінг Горизонт 2020 для молодих учених в рамках школи молодого вченого ЧНУ. Під час проведення заходу інформували молодих вчених про особливості програми та можливості участі у ній. На зустрічі були присутні представники інших НКП. Учасники змогли не лише дізнатися про особливості нових робочих програм, але й спробувати себе в ролі учасників робочих груп по підготовці проектної заявки та отримати відгук про свій проект від експертів.

 Національний контактний пункт рамкової програми ЄС «Горизонт 2020»

«Нанотехнології, сучасні матеріали та передові промислові виробництва»

(Наукові напрями: Хімія; Наукові проблеми матеріалознавства, Фізика)

За звітний період здійснювалася робота згідно з напрямками, передбаченими Положенням про НКП та розробленим планом на 2017 рік.

У січні 2017р. відбувся інформаційний день для представників малого та середнього бізнесу м. Чернівці щодо інструментів SME.

У лютому 2017р. відбувся інформаційний день ERC для співробітників ЧНУ ім. Ю.Федьковича. У травні проведено лекцію-тренінг «Підготовка грантових заявок та можливості програми ЄС Горизонт 2020» для учасників конференції «Тріщинські читання» (На базі ДУ «Інститут серця МОЗ України», м. Киів) з метою інформування про мережу НКП та надано   практичні поради щодо написання заявки.

Під час виставки  BukScienceDays. Spring-2017 для широкого загалу  було презентовано стенд НКП для інформування підприємців та освітян м. Чернівці про можливості програми Горизонт 2020.

Протягом року регулярно проводилися тренінги для співробітників ЧНУ імені Юрія Федьковича із написання проектів. Так 28 липня 2017р відбувся тренінг для молодих вчених з методики написання наукових проектів, зокрема проектів Горизонт, наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених МОН.

Під час спільної наради НКП Чернівецької та Івано-Франківської областей в червні відбувся обмін досвідом та планування спільних заходів.

Для учасників міжнародної конференції «NANO-2017» 23-26 серпня було проведено інформаційний день «Нанотехнології, сучасні матеріали та передові промислові виробництва». Понад 600 учасників конференції отримали інформацію про можливості програми, налагодження зв’язків між українськими науковцями та закордонними учасниками конференції. Також під час конференції проводився «Науковий пікнік»,  під час якого був представлений окремий стенд НКП.

У жовтні представники НКП презентували нову робочу програму «Нанотехнології, сучасні матеріали та передові промислові виробництва» на інформаційному дні в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» у місті Київ.

Протягом року проводилися консультації щодо Програми (всього 12 консультацій) для науковців ЧНУ, фермерів та підприємців.

 Центр Буковинознавства

(Науковий напрям: Соціально-історичні науки, гуманітарні науки, журналістика)

Центр Буковинознавства здійснював свою діяльність у рамках виконання регіональної програми «Буковинські студії VІІІ», затвердженої сесією Чернівецької обласної ради у липні 2017 року на 1017-2019 рр.

У вересні 2017 року ЦБ став організатором презентації ґрунтовного колективного дослідження канадського історика П.-Р. Магочія та Р. Петровського-Штерна «Євреї і українці: тисячоліття співіснування», де значна увага приділена в тому числі й буковинському краю. Це викликало значний резонанс в науковому світі та інтерес широкої громадськості. В обговоренні книги взяли участь і співробітники ЦБ, і запрошені гості.

Центр Буковинознавства виступив співорганізатором Міжнародної Буковинської науково-краєзнавчої конференції, у якій взяло участь більше ста учасників з усієї України,  Польщі та Румунії. Тут значна увага приділялася в першу чергу проблемам національно-визвольних змагань 1917-1921 рр., в тому числі й участі буковинців у боротьбі за українську державність, національно-конфесійним на політичним процесам на Буковині. Разом з тим, не оминули науковці й таку важливу і вкрай актуальну на сьогоднішній день проблему джерелознавчих студій, адже деякі аспекти історичного минулого Буковини залишаються дражливими в політичній площині, тому питання трактовки та оцінки історичних документів, розширення джерельної бази за рахунок усно історичних матеріалів дають можливості здійснювати дослідження згідно основних принципів історизму, комплексності та об'єктивізму. В рамках конференції відбувся круглий стіл «Буковинознавство: стан і перспективи», у якому взяли участь як українські, так і румунські вчені. Особлива увага звернута на ті основні завдання, які необхідно вирішувати ЦБ в плані не тільки ґрунтовних наукових досліджень, але й популяризації історії та культури Буковини серед сучасників.

Видано збірник наукових статей «Вісник Центру Буковинознавства», де представлено результати буковинознавчих досліджень як співробітників Центру Буковинознавства, так і наробки інших знаних дослідників Буковини.

У грудні проведено науковий семінар «Археологія Буковини: здобутки та перспективи», до участі у роботі якого зголосилося 45 учасників. Це науковці археологи та географи ЧНУ, вчителі та активісти з Чернівецької області, вчені з Івано-Франківська, Львова, Києва, з Румунії, Польщі та Угорщини. У роботі наукового семінару взяли участь представники чернівецьких музеїв, представники ОДА Чернівецької області, які вносили свої пропозиції щодо археологічних досліджень в краї, створення не просто бази даних щодо археологічних пам'яток, але й надання їм особливого статусу для забезпечення збереженості та розвитку в плані загальноукраїнської культури.

 

Науково-дослідний інститут Європейської інтеграції та регіональних досліджень

(Науковий напрям: Соціально-історичні науки, гуманітарні науки, журналістика)

За звітній період співробітниками Інституту разом із кафедрою політології та державного управління здійснювалась робота по завершенню проекту ТЕМПУС «ІНОТЛЕС» (упродовж року), зокрема було підготовлено і проведено, в томі числі на базі НДІ дорадчий моніторинг по проекту Національним офісом Програми Еразмус +.

Інститут виступив співорганізатором VII Міжнародної наукової конференції «Розвиток політичної науки: європейські перспективи та національні практики»

У 2017 році було видано ІІ-й том щорічника НДІ «Регіоналізм та інтеграція».

У 2017 році було проведено спільно з партнерами науково-практичний семінар «Механізми підвищення громадської поінформованості для забезпечення ефективності проведення реформ».

Відновлено роботу веб-сайту НДІ (серпень – вересень 2017 р.) за адресою: www.rieirs.org.ua, який регулярно наповнюються інформацією про діяльність інституту.

Спільно із Фондом демократичних ініціатив імені Ілька Кучеріва проведено круглий стіл на тему ««Реформа самоврядування - децентралізації в Чернівецькій області: основні досягнення та виклики».

Разом з Українською Асоціацією дослідників та викладачів Європейських студій підготовлено та проведено Всеукраїнський семінар-майстерню ««Сучасні тренди викладання Європейських Студій».

Спільно з Люблінським католицьким університетом (Польща) проведено дослідницький семінар на тему «Самопроголошені держави: наукові підходи та дискусії».

 

Центр американських студій

(Науковий напрям: Соціально-історичні науки, гуманітарні науки, журналістика)

У 2017 році Центр продовжив працювати як над поповненням електронної бази даних з американістики, так і книжкового фонду, використовуючи доступ до електронних ресурсів університетів, урядових установ та різних видавництв.

При сприянні Центру студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин Христина Преутеса поступила в BAU International University (Вашингтон, США) на магістерську програму.

З вересня 2017 року спільно з кафедрою сучасних іноземних мов та перекладу факультету відкрито курс підготовки FCE (Cambridge) до складання іспиту з англійської мови (рівні В2, С1), куди записалися студенти з різних факультетів (філологічний, біологічний, історії, політології та міжнародних відносин) університету. Складання іспиту передбачено в травні-червні 2018 року.

Основними напрямками роботи в 2017 році були надання консультацій студентам факультету, теми курсових, дипломних і магістерських робіт яких пов’язані з історією, зовнішньою політикою, засобами масової інформації США. Серед них можна виділити наступні:

1.      Етнокультурне розмаїття США початку ХХІ століття: вплив ЗМІ на формування політики.

2.      Інформаційний вплив США і Китаю на регіональну політику початку ХХІ століття (порівняльні аспекти).

3.      Порівняльна характеристика нормативно-правового забезпечення електронного урядування США та Канади.

4.      США та проблема ядерного роззброєння України.

5.      Зовнішня політика США щодо СРСР часів Холодної війни.

6.      Україна в зовнішній політиці США за часів Б. Обами.

7.      Сучасна зовнішня політика США: доктринальний вимір

8.      Публічна дипломатія у зовнішній політиці США.

Крім того, надавалися консультації для підготовки проектів на стипендії Фонду імені Фулбрайта, а також пошук стипендій у приватних фондах студентам, які бажають навчатися в США.

 

Центр славістичних студій

(Науковий напрям: Соціально-історичні науки, гуманітарні науки, журналістика)

Основна діяльність Центру у 2017 році була спрямована на отримання студентами університету наукових стипендій від країн Вишеградського консорціуму (Польщі, Угорщини, Чехії та Словаччини) та Erasmus Mundus Mobility Program, Erasmus+.

Проводилось навчання 8 студентів польської мови як іноземної на рівні B 2 з видачею відповідних сертифікатів.

У рамках роботи Центру відбулося читання відритих лекцій професорами з Польщі (Факультет полоністики, Варшавський університет – Марек Лазінські; Інститут славістики Польської академії наук (ПАН) – Гелена Красовська).

Проведено мовно-дидактичну практику на філологічному факультеті ЧНУ для 10 студентів Яґеллонського університету, а також мовно-дидактичної практики для 8 студентів та 2 аспірантів Чернівецького національного університету в Яґеллонському університеті та Краківському Педагогічному Університеті

Організовано стажування за програмою Erasmus+ для 2 викладачів із Інституту славістики Люблінського католицького університету Івана-Павла II (Альберт Новацькі, Даґмара Новацька)

Протягом року проводилось консультування співробітників та студентів факультету з питань міжнародних академічних обмінів (Польща, Чехія, Словаччина, Білорусь, Хорватія)

Співробітниками Центру  взято участь в XI міжнародній конференції випускників польських освітніх, наукових та художніх стипендійних программ та у роботі Консорціуму Варшавського університету та українських університетів.

Організовано навчання студентів університету за обміном протягом семестру в Поморській академії в Слупську

 

Лінгвістичний центр

(Науковий напрям: Соціально-історичні науки, гуманітарні науки, журналістика)

Лінгвістичним центром у 2017 році надано освітні послуги з навчання іноземних мов у 33 групах студентів та слухачів різного рівня. У травні 2017 р. на базі Лінгвістичного центру було організовано та проведено іспит з англійської мови на сертифікат APTIS (Британська Рада), який успішно склали 25 працівників ЧНУ та інших ВНЗ Чернівців.

За 2017 рік працівники та викладачі Лінгвістичного центру розробили нові навчальні програми та оновили раніше розроблені НМК для забезпечення курсів різних рівнів, а також розробили нову форму Сертифікатів для випускників.

У травні 2017 року вперше за весь час роботи Лінгвістичного центру викладачами було укладено повноцінні тестові завдання для випускних іспитів на сертифікати. Екзаменаційні завдання для випускників курсів іноземних мов укладені за вимогами до тестових завдань міжнародних іспитів із урахуванням всіх п’яти видів мовленнєвої діяльності: читання, аудіювання, усне мовлення, письмо та лексико-граматичне тестування. Підсумковий іспит в Лінгвістичному центрі нової форми склали 60 випускників курсів іноземних мов, за результатами яких їм було видано Сертифікати нового зразка. Екзаменаційні роботи випускників зберігаються в архіві ЛЦ ЧНУ.

У 2017 р. було упорядковано та суттєво оновлено бібліотеку Лінгвістичного центру. За кошти Центру та сприяння керівництва університету було закуплено новітню автентичну навчальну літературу для підготовки до іспитів на РВМ В2 (Exam Booster, FCE та ін.), навчальні комплекси для курсів іноземних мов різного рівня, нові автентичні підручники з граматики англійської мови, а також посібники для занять у реферативних групах різного фахового спрямування (Career Path: Law, Finance, Banking, Environment, Engineering, Computer Science, Architecture, Building, Tourism, Hotel Business, Catering та ін.). Крім того, на кошти Лінгвістичного центру було закуплено 15 пар навушників з мікрофонами (для забезпечення іспиту APTIS), 2 сканери, 2 принтери, 1 комп’ютер, клавіатури та «мишки».

Працівники Лінгвістичного центру працювали над укладанням електронної бази даних слухачів центру, було розроблено форми обліку відвідування та успішності, оновлено та переоформлено документацію, упорядковано архіви Лінгвістичного центру.

 

Центр німецькомовних студій

(Науковий напрям: Соціально-історичні науки, гуманітарні науки, журналістика)

У 2017 році Центром забезпечувалася організація культурних проектів за підтримки Гете-Інституту в Україні та Фонду «Пам'ять, відповідальність, майбутнє». Частина проектів передбачала пряму участь студентів ЧНУ та молоді в роботі семінарів, майстер-класів, тренінгів, інші проекти були відкриті для всіх зацікавлених чернівчан.

Співробітники Центру забезпечували усний та письмовий переклад проектів кафедри загальної та соціальної педагогіки з Католицьким університетом м. Фрайбурга «Менеджмент конфліктів та узгодження інтересів: діалог захід – схід. Підходи у соціальній роботі» у Чернівцях та Фрайбурзі та з Університетом м. Аугсбурга «На шляху до запровадження наукової галузі «Освіта дорослих і післядипломна освіта» в Україні. Розробка концепції спеціалізації «Освіта дорослих і післядипломна освіта».

Центр брав участь у підготовці заявки для ДААД у рамках програми «Партнерство інститутів германістики» з відповідними кафедрами германістики Аугсбурзького (ФРН) та Пільзенського (Чехія) університетів.

Забезпечено організацію та проведення конкурсного відбору студентів для навчання по стипендіях інституцій-партнерів Німеччині - університету м. Аугсбурга та культурно-освітнього центру «Академія Балтика» м. Занкельмарк.

Організовано та проведено безкоштовні курси німецької мови для викладачів ЧНУ (щотижня) мовними асистентами фонду ДААД.

Організовано та проведено мовне кафе „EinStein“ для студентів, що вивчають німецьку мову (щотижня).

Забезпечено проходження тесту OnSet для визначення рівня знання німецької мови для студентів та викладачів ЧНУ, які подавалися на різноманітні стипендії та гранти.

 

Центр економічних досліджень імені Йозефа Шумпетера

(Науковий напрям: Економічні та правові науки)

У 217 році проведено наукове стажування співробітників центру в Шумпетерівському центрі Університету міста Грац (Австрія).

Спільно із Інститутом доктора Яна-У. Сандала (Королівство Норвегія) у жовтні 2017 р. організовано та проведено Школу соціального підприємництва, в якій 20 студентів економічного факультету прослухали три англомовні курси (Social Entrepreneurship, Innovation Management, Service Vision Management) та отримали сертифікати від норвезького партнера.

Спільно із іноземними партнерами обладнано новими меблями та мультимедійною технікою нову аудиторію імені Й.Шумпетера на економічному факультеті. Відкриття відбулося 03 жовтня 2017 року.

 

Ботанічний сад (навчально-наукова база)

(Науковий напрям: Охорона навколишнього середовища, науки про Землю)

У 2017 році наукова діяльність у Ботанічному саду проводилась за наступними напрямами:

-        Аналіз інтродукційного досвіду в умовах Чернівців на прикладі колекційних фондів Ботанічного саду ЧНУ. Інтродукційне вивчення ex situ рідкісних видів аборигенної флори та економічно цінних представників інших флор.

-        Ретроспективний аналіз таксономічного складу інтродуцентів, вивчення біологічних особливостей колекційних фондів Ботанічного саду ЧНУ.

-        На дендрологічних колекціях Ботанічного саду, що є об‘єктом Національного надбання продовжено вивчення адаптаційних здатностей нових для нашого регіону видів та форм інтродуцентів.

У 2017 році на колекційній базі Ботанічного саду виконувалися студентські наукові роботи кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства Інституту біології, хімії та біоресурсів ЧНУ.

Протягом року регулярно проводились практичні заняття для студентів архітектурного та природничих факультетів ЧНУ і Буковинського державного медичного університету; слухачі Малої Академії виконувалися наукові роботи; на біобазі «Жучка» здійснено дослідні посіви кафедри ґрунтознавства.

У Дендропарку Ботанічного саду закладено кілька студентських ділянок з практичного опанування методів ландшафтного дизайну. Для навчального процесу згідно з програмою використовуються в якості наочного матеріалу окремі органи рослин та інтродукованих порід, а також пагони, квіти і плоди магнолій, тюльпанового дерева, гледичії триколючкової, жимолості капріфоль, каштана кінського і т.і.

Колекції Ботанічного саду використовуються в якості наочного матеріалу при викладанні на кафедрі ботаніки, лісового і садово-паркового господарства акредитованих предметів і спецкурсів, а також при проведенні лабораторних спеціалізацій і навчальних практик.

Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених

У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича науково-дослідна та інноваційна робота студентів є важливим напрямом підготовки майбутніх вчених та фахівців високої кваліфікації. У навчальних планах всіх спеціальностей університету передбачаються академічні години на виконання науково-дослідної роботи студентів. Студенти, які навчаються за планами з отриманням кваліфікації магістрів, виконують наукові магістерські роботи, майбутні спеціалісти та бакалаври також виконують роботи, більша частина яких, за своїм змістом, є науковими.

З метою всебічного сприяння науково-дослідній роботі, винахідницькій та творчій діяльності студентів, аспірантів та молодих вчених, забезпечення системного підходу до підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, збереження і розвитку інтелектуального потенціалу в нашому університеті функціонує Рада з науково-дослідної роботи студентів.

Рада з науково-дослідної роботи студентів вищого навчального закладу виконує наступні функції: організовує проведення студентських конференцій, конкурсів, олімпіад тощо; забезпечує публікацію наукових праць студентів; сприяє залученню студентів до науково-дослідної роботи на факультеті та забезпеченню участі студентів в заходах інших вузів; бере участь у плануванні, контролі і обліку науково-дослідної роботи студентів на факультетах та кафедрах.

У 2017 році 6113 студентів брали участь у виконані НДР. Основні наукові результати, що отримані студентами, висвітлені в   1287  публікаціях, у тому числі 1136 самостійних. За відмінну навчальну та науково–дослідну діяльність студенти університету отримали  9 стипендій Президента України, 4 – Верховної Ради, 1 – Кабінету Міністрів, а також 34 іменних стипендій і 1 премію Грушевського.

Протягом 2017 року в університеті продовжували діяти 60 наукових гуртків, 5 проблемних груп та декілька клубів, у роботі яких приймали участь понад 1000 студентів.

Також активно працюють студентські відділення Міжнародного  товариства інженерів - оптиків (SPIE) та Американського оптичного товариства  (OSA), Студентська громадська організація ЧНУ «Екос», Всеукраїнська студентська організація « Екологічні ініціативи», Обласна студентська організація «Чергафф-Фонд», Студентське економічне наукове товариство ЧНУ (СНЕТ), Політичне наукове  товариство студентів та аспірантів, Клуб «Педагог», «Волонтер», Клуб слов’янського кіно, Економічний дискусійний клуб, Літстудія імені Богдана Петрічейку Хадждеу, Університетська літстудія імені Степана Будного, Творча лабораторія перекладу, Дискусійний клуб «Соціолог в квадраті», Філософсько – дискусійний клуб «КОЛО» та багато інших. На кафедрі румунської та класичної філології працює також видавничий гурток під керівництвом доцента Бостан Л.О., який видає газету «Лучаферул».

Кращі студенти спеціальності «Прикладна фізика» з першого курсу навчання залучаються до роботи в Інституті на посадах лаборантів і техніків. На сьогодні в Інституті термоелектрики працює 21 студент кафедри термоелектрики та медичної фізики, де вони мають змогу проводити фізичні експерименти та теоретичні дослідження, отримати більш глибокі знання в термоелектриці та в фізиці загалом.

Студенти університету беруть участь в університетських та всеукраїнських студентських олімпіадах та конкурсах наукових робіт.

Під час проведення у 2016/2017 навчальному році І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади, участь прийняли 585 студентів, у ІІ етапі – 66, а переможцями стали 8 студентів. У Всеукраїнському  конкурсі студентських наукових  робіт  з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016/2017 навчальному році в І турі 20 робіт було обрано найкращими. Із них 16 робіт зайняли призові місця.

Згідно з наказом МОН України Чернівецький національний університет визнано як базовий для проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських науково-дослідних робіт з біологічних наук.

Студенти і  молоді учені в 2017 році активно брали участь у закордонних конференціях (Польща, Румунія, Молдова, Білорусь, Австрія, Німеччина та ін..) Також студенти представляють результати своєї роботи, виступаючи з науковими доповідями на закордонних конференціях. Для прикладу, студент кафедри комп’ютерних наук  переміг у міжнародній конференції ICYS-2017 у Німеччині.

Студенти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича проходять стажування у різних вузах Європи та Америки: Інституті германістики Віденського університету, Сучавський університет «Штефану чел Маре», Університет Фрідріха Шиллера (м. Єна, Німеччина), Вільнсий університет (м. Берлін, Німеччина), Ясський університет « А.І. Куза» (м. Ясси, Румунія), Університет Альпен-Анрія (м. Клагенфурт, Австрія), Академія лінгвістичних студій (м. Відень, Австрія), Університет Аліканте (м. Аліканте, Іспанія), Університет імені Йоганеса Кеплера (м. Лінц, Австрія), Університет Лок-Хейвен (Пенсильванія, США),Університет Масарика, Брно, Чехія (Masarykova Univerzita), в Інституті доктора Я.-У. Сандала (м. Осло, Норвегія).

Студент 5 курсу спеціальності «Маркетинг» пройшов магістерський курс «ВЕ340Е Бізнес-практика в Норвегії: контроль управління з точки зору Північних країн» в Університеті Норд (м. Будо, Норвегія). Студентка 4 курсу спеціальності «Маркетинг» проходить семестрове навчання в Університеті Аален (м. Аален, Німеччина) у рамках програми міжнародної мобільності студентів.

Активно приймають участь студенти нашого університету і в міжнародних наукових співробітництвах. Студентка Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук проходила літню практику, яка відбувалась в містечку Берклі, США. Працювала в колективі національної лабораторії імені Лоуренца, яка входить у структуру каліфорнійського університету і представляє собою національну лабораторію Міністерства Енергетики США.

Завдяки функціонуванню студентських наукових об’єднань молоді науковці університету на високому рівні представляють університет як на державному, так і міжнародному рівні. Щороку студенти відділу комп’ютерних технологій приймають  участь у Міжнародних конкурсах «Hard and Soft» м. Сучава (Румунія) та “EarthRover” м.Кишинів, Молдавія. Студентська команда відділу комп’ютерних технологій приймала участь у кваліфікаційному турі міжнародного конкурсу з кібербезпеки «CTF-USV» і пройшла кваліфікацію до фінального туру. 

Робота студентки кафедри загальної хімії та хімічного матеріалознавства під назвою «Нано космос» перемогла у конкурсі наукової фотографії Державного фонду фундаментальних досліджень до Всесвітнього дня науки в ім’я миру і розвитку.

Керівництвом університету створено сприятливу атмосферу для діяльності Ради молодих учених, підготовки молодих науковців, молодих викладацьких кадрів для університету. Серед науково-педагогічних працівників у 2017 році молодь складає 35%. Основним джерелом поповнення викладацьких та наукових кадрів є аспірантура та докторантура університету. У 2017 році в аспірантурі навчалося 113 аспірантів, 4 докторантів. Співробітниками університету захищено 11 докторських та 71 кандидатські дисертації. Ефективність аспірантури у 2017 році складає 30%.

Роки

Кількість студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях (відсоток від загальної кількості студентів)

Кількість молодих учених, які працюють у ВНЗ або науковій установі

Відсоток молодих учених, які залишаються у ВНЗ або установі після закінчення аспірантури

2014

5467 (56,7%)

452 (35,5%)

60,4%

2015

5853 (58,6%)

412  (34%)

56,9%

2016

7587 (64,8%)

460 (35%)

58%

2017

6113 (54,3)

410 (34%)

51%

Для стимулювання та заохочення студентів, у 2017 році було відзначено грошовими нагородами та почесними грамотами студентів університету, які зайняли призові місця на Всеукраїнській студентській олімпіаді та переможців  конкурсу студентських наукових  робіт.