2020-05-29
09:18

Науково-технічна рада

 

Голова НТР

Посада: проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків

Звання, наук. ступінь: професор, доктор хімічних наук

ФОЧУК Петро Михайлович

Tел. +380-372-522266, +380-372-584818

E-mail: fochukpЊІQс@lkb/gmail.com, p.fochukЊІQс@lkb/chnu.edu.ua

 

Секретарка НТР

Звання, наук. ступінь: кандидатка фізико-математичних наук

ГЕРМАН Іванна Іванівна

Tел. +380-372-522266, +380-372-584720

E-mail: i.hermanЊІQс@lkb/chnu.edu.ua

 

Науково-технічна рада є системним інструментом координації наукової, науково-технічної, науково-експертної, науково-технологічної та іншої аналогічної діяльності та оперативного управління нею. НТР є колегіальним органом управління науковою і науково-технічною діяльністю Університету, яка виконує консультативно-дорадчі функції. Рекомендації та висновки НТР є основою для прийняття рішень ректором та проректором з наукової роботи та міжнародних зв’язків, видання наказів і розпоряджень в університеті.

У своїй діяльності НТР керується законами України: «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», Конституцією України, правовими актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету, Положенням про організацію наукової, науково-технічної діяльності у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, наказами ректора університету, цим Положенням.

 До складу НТР на громадських засадах входять за посадою проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків,  вчений секретар університету, начальник  науково-дослідної частини, завідувач відділу з питань інтелектуальної власності та інновацій, завідувач аспірантури, начальник відділу міжнародних зв’язків, декани факультетів або їх заступники з наукової роботи, голова наукового товариства студентів, голова ради молодих вчених, представник органу студентського самоврядування Університету, висококваліфіковані фахівці, провідні вчені Університету, зокрема керівники наукових шкіл.

До складу НТР можуть бути включені представники інших наукових організацій (за згодою).  

Очолює роботу науково-технічної ради Університету та відповідає за результативність її діяльності проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності Університету. Заступник голови ради та секретар НТР обираються з числа її членів.

 

Робота ради здійснюється на основі річного плану.

Періодичність засідань ради – 3-тя середа місяця.

 

Основні завдання науково-технічної ради:

– вирішення найважливіших питань наукової та інноваційної політики університету, аналіз й узагальнення стану науково-дослідної роботи в Університеті, здійснення наукової і науково-технічної оцінки тематики і результатів науково-дослідних робіт, подання Вченій раді Університету пропозицій щодо формування засад університетської політики у сфері наукової та науково-технічної й інноваційної діяльності;

 

– розробка та подання Вченій раді Університету пропозицій щодо принципів створення та стратегії розвитку університетської науково - дослідницької інфраструктури, системи університетських науково-дослідницьких центрів та ключових наукових, науково-технічних, науково-технологічних та науково-експертних лабораторій;

вироблення рекомендацій щодо створення, закриття та реорганізації структурних підрозділів, які виконують науково-дослідні роботи;

– розробка пропозицій щодо розвитку і вдосконалення організації науково-дослідної роботи в Університеті, в т.ч. матеріально-технічної бази проведення досліджень і виконання розробок; розгляд та затвердження поточних щорічних планів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок;

організація повного циклу конкурсного відбору, контролю за виконанням та впровадженням результатів науково-дослідних робіт з бюджетної тематики.– проведення атестації наукових робіт стипендіатів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України тощо;

– аналіз роботи спеціалізованих вчених рад із захистів дисертацій;

– моніторинг виконання міжнародних угод та контрактів.

 

Положення про науково-технічну раду Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича - переглянути.