2017-04-27
10:53

 

АСПІРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА

Чернівецький  національний університет імені Юрія Федьковича здійснює прийом до аспірантури та докторантури у 2016 році за державним замовленням та на умовах контракту з таких спеціальностей:

Аспірантура:

1) 031 Релігієзнавство

2) 032 Історія та археологія

3) 033 Філософія

4) 035 Філологія

5) 051 Економіка

6) 052 Політологія

7) 071 Облік і оподаткування

8) 072 Фінанси, банківська справа та страхування

9) 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

10) 081 Право

11) 082 Міжнародне право

12) 091 Біологія

13) 101 Екологія

14) 102 Хімія

15) 103 Науки про Землю

16) 104 Фізика та астрономія

17) 105 Прикладна фізика і нанометрія

18) 111 Математика

19) 113 Прикладна математика

20) 121 Інженерія програмного забезпечення

21) 171 Електроніка

22) 172 Телекомунікації та радіотехніка

 

Докторантура:

1) 032 Історія та археологія

2) 052 Політологія

3) 091 Біологія

4) 101 Екологія

5) 104 Фізика та астрономія

 

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за результатами вступних випробовувань.

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії), науково-технічні досягнення, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих  журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Навчання на здобуття ступеня доктора наук та доктора філософії здійснюється за рахунок:

1) державного замовлення;

2) коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту), зокрема за кошти грантів, які отримав університет на проведення наукових досліджень, – за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук.

Вступники до аспірантури подають на ім’я ректора університету такі документи:

- заяву (за зразком);

- копію документа, що посвідчує особу та громадянство (стор. 1-3, 10-12);

- копію військового  квитка  або приписного свідоцтва;

- копію диплома магістра (спеціаліста) про закінчення вищого навчального закладу з додатками до диплома із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації);

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

- особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник працює;

- список опублікованих наукових праць і винаходів.

Документи подаються у картонному швидкозшивачі.

Паспорт, диплом про вищу освіту подаються вступниками особисто.

Вступники до докторантури подають на ім’я ректора університету такі документи:

- заяву (за зразком);

- копію документа, що посвідчує особу та громадянство (стор. 1-3, 10-12);

- копію військового  квитка  або приписного свідоцтва;

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

- особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник працює;

- список опублікованих наукових праць і винаходів або науковий текст (доповідь, дослідницька пропозиція, проект з обраної здобувачем спеціальності);

- витяг з рішення засідання кафедри, отриманий після оприлюднення наукової доповіді на кафедрі, на якій буде навчатись здобувач ступеня доктора наук;

- копію диплома  доктора філософії або кандидата наук;

- письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником університету, із згодою бути науковим консультантом в разі  вступу претендента до докторантури.

Документи подаються у картонному швидкозшивачі.

Паспорт, диплом доктора філософії або кандидата наук подаються вступниками особисто.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Прийом документів на здобуття ступеня доктора філософії та доктора наук відбувається з 01.08.2016 року по 31.08.2016 року..

Вступні випробування до аспірантури проводяться з 01 вересня 2016 року по 15 вересня 2016 року.

Початок навчання на здобуття ступеня доктора філософії та доктора наук – 1 жовтня 2016 року.

Термін  навчання  на  здобуття  ступеня  доктора  філософії   становить   4 роки,  а підготовка в докторантурі - 2 роки.

Довідки за телефоном (0372) 58-47-14 та на сайті ЧНУ.   

  

Діяльність відділу аспірантури, докторантури та наукової роботи молоді