2017-12-12
10:30

Чернівецький  національний університет імені Юрія Федьковича  оголошує прийом до аспірантури та докторантури у 2017 році з такими спеціальностями:

 

АСПІРАНТУРА

Шифр та найменування галузі знань

Код та найменування спеціальності

Ліцензій-ний обсяг

Вартість навчання одного року, грн.

денна форма

заочна форма

01 Освіта/Педагогіка

011 Освітні, педагогічні науки

8

21000

17300

015 Професійна освіта

8

21000

16200

03

Гуманітарні  науки

031 Релігієзнавство (філос.)

10

17400

15600

032  Історія та археологія

11

18000

14400

033 Філософія

5

17400

15600

035 Філологія:

- «українська література»;

- «українська мова»;

- «теорія літератури»;

- «література зарубіжних країн»;

- «германські мови»

65

 

20600

 

20600

20600

20600

 

26250

 

14950

 

14950

14950

14950

 

21000

05

Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

5

21100

19200

052 Політологія

10

18250

14600

07

Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

5

21100

19200

076 Підприємництво, торгівля та  біржова діяльність

5

21100

19200

08

Право

081 Право

11

25700

22300

082 Міжнародне право

6

25700

22300

09

Біологія

091 Біологія

15

19900

14200

10

Природничі науки

101 Екологія

5

19900

14200

102 Хімія

10

19900

14200

103 Науки про Землю

15

19900

11900

104 Фізика та астрономія

50

19100

14500

105  Прикладна фізика та наноматеріали

5

19100

14500

106 Географія

15

19900

11900

11

Математика та статистика

111 Математика

10

19100

15100

113 Прикладна математика

6

23900

18000

12

Інформаційні технології

121  Інженерія програмного забезпечення

5

21000

18000

17

Електроніка та телекомунікації

171 Електроніка

5

19700

15000

172 Телекомунікації та радіотехніка

5

19700

15000

 

ДОКТОРАНТУРА

Шифр та найменування галузі знань

Код та найменування спеціальності

Вартість навчання одного року, грн.

03

Гуманітарні науки

032

Історія та археологія

22500

05

Соціальні поведінкові науки

052

Політологія

22800

09

Біологія

091

Біологія

23600

10

Природничі науки

101

Екологія

23600

104

Фізика та астрономія

22000

 

 

До аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Прийом на основі ступеня магістра/спеціаліста для здобуття ступеня доктора філософії здійснюється за результатами вступних випробовувань.

Не допускається одночасне навчання на денній формі за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) за державним замовленням.

 До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії), науково-технічні досягнення, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Навчання на здобуття ступеня доктора наук та доктора філософії здійснюється за рахунок:

1.     державного замовлення;

2.     коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту), зокрема за кошти грантів, які отримав університет на проведення наукових досліджень, – за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук.

 

Вступники до аспірантури подають такі документи:

- заяву на ім’я ректора;

- копію документа, що посвідчує особу та громадянство (стор. 1-3, 10-12);

- копію військового  квитка  або приписного свідоцтва;

- копію диплома магістра (спеціаліста) про закінчення вищого навчального закладу з додатками до диплома із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації);

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

-         особовий листок з обліку кадрів (працюючим -  засвідчити печаткою за місцем роботи);

-         2 фотокартки 3*4;

-   копію сертифікату міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);

-         згоду на обробку персональних даних;

-         список опублікованих наукових праць і винаходів або науковий текст (доповідь, дослідницька пропозиція, проект з обраної здобувачем спеціальності).

Документи подаються у картонному швидкозшивачі.

 

Вступники до докторантури подають такі документи:

- заяву на ім’я ректора ;

- копію документа, що посвідчує особу та громадянство (стор. 1-3, 10-12);

- копію військового  квитка  або приписного свідоцтва;

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

- копію диплома доктора філософії або кандидата наук;

- копію атестата доцента (за наявності);

-   згоду на обробку персональних даних;

-   письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником університету, із згодою бути науковим консультантом в разі  вступу претендента до докторантури;

-           особовий листок з обліку кадрів (працюючим -  засвідчити печаткою за місцем роботи);

-         1 фотокартка 3*4;

-         список опублікованих наукових праць і винаходів або науковий текст (доповідь, дослідницька пропозиція, проект з обраної здобувачем спеціальності);

-                     витяг з рішення засідання кафедри, на якій буде навчатись здобувач ступеня доктора наук, після оприлюднення наукової доповіді на кафедрі.

 

Документи подаються у картонному швидкозшивачі.

 

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

        

Прийом документів на здобуття ступеня доктора філософії та доктора наук відбувається з 17.07.2017 року по 31.08.2017 року, корпус 5, кімн. 153.

Вступні випробування до аспірантури проводяться з 05 вересня 2017 року по 14 вересня 2017 року.

         Початок навчання на здобуття ступеня доктора філософії та доктора наук1 жовтня 2017 року.

Термін  навчання  на  здобуття  ступеня  доктора  філософії   становить   4 роки,  а підготовка в докторантурі - 2 роки.

 

Довідки за телефоном: (0372) 58-47-14 та на сайті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.