2020-03-03
12:21

КАФЕДРАЛЬНА ТЕМАТИКА

 

Інститут біології , хімії та біоресурсів

Назвакафедри

 

Назвакафедральної тематики

Науковийкерівник

Термін виконання

№ державної реєстрації

1.

Біохімії та біотехнологій

Біохімічні механізми метаболічної адаптації про- та еукаріот як основа для розробки біологічних технологій

Копильчук Г.П.

2016 –2020

0116U006151

2.

Екології та біомоніторингу

Екомоніторинг, екоаудит та екостабілізація регульованих людиною екосистем Чернівецької області

 

 

 

Руденко С.С.

2016 –2020

0116U005262

3.

Землевпорядкування та кадастру

Методологічні основи моніторингу та формування стратегії еколого-безпечного землекористування Карпатського регіону та прилеглих територій

Смага І.С.

2015-2019

0115U001040

4.

Ґрунтознавства

Оцінка якісного стану грунтів природних екосистем та антропогенних ландшафтів: параметри, методологія, моделювання

Дмитрук Ю.М.

2015-2019

0115U002229

5.

 

Молекулярної генетики та біотехнології

Генетичне різноманіття та адаптаціяеукаріотичних організмів

 

Волков Р.А.

2016 –2020

0116U007048

6.

Ботаніки, лісового і садово-паркового господарства

Видове та ценотичне різноманіття, созологічна цінність, ресурсне значення, антропогенна трансформація та хорологічна характеристика типів оселищ(біотопів) Буковини

Чорней І.І.

2016-2020

0116U007045

7

Органічної і фізичної хімії та екології хімічних виробництв

Синтез, дизайн, комп’ютерне моделювання перспективних органічних сполук як потенційних нових матеріалів і речовин

 

Лявинець О.С.

 

2016-2020

0116U007047

8

Аналітичної хімії

Фоточутливі та антибактеріальні композиційні матеріали на основі діоксиду титану, природних алюмосилікатів і синтетичних фосфатів

Кобаса І.М.

2016-2020

0116U003682

9

Неорганічної хімії

Пошук нових матеріалів на основі бінарних та потрійних сполук з метою створенняна їх основі детекторів іонізуючого випромінювання та сонячних батарей з покращеними характеристиками

Фочук П.М.

2015-2019

0115U002227

 

 

Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук

 

Назва кафедри

 

Назва кафедральної тематики

Науковий керівник

Термін виконання

№ державної реєстрації

1.

Теоретичної фізики

Дослідження спектрів квазічастинок, перенормованих взаємодіями з електромагнітними та квантованими полями в низькорозмірних та 3d системах із метою оптимізації параметрів наноприладів

Ткач М.В.

2016-2020

0116U004083

2.

Термоелектрики

Підвищення ефективності термоелектричних матеріалів, перетворювачів енергії  та приладів на їх основі

Анатичук Л.І.

2016-2020

0116U001436

3.

Фізики твердого тіла

Структура і фізико-механічні властивості, деформації та механізми дефектоутворення у різних конденсованих середовищах: монокристалах,полікристалах,композитних матеріалах і нанорозмірних структурах

Борча М.Д.

2016-2020

0116U006147

4.

Електроніки і енергетики

Модифікація поверхні і об’єму кристалів та тонких плівок звичайних і напівмагнітних напівпровідників для створення на їх основі приладів електроніки, спінтроніки та фотовольтаїки

Ма’рянчук П.Д.

2016-2020

0116U003686

5.

Фізики напівпровідників і наноструктур

Дослідження фізико-хімічних процесів функціоналізації напівпровідникових нанокристалів шляхом формування нанокомпозитів з графеном та іншими 2D наноматеріалами

Савчук А.Й.

2016-2020

0116U006149

6.

Радіотехніки та інформаційної безпеки

Методи та засоби передавання, оброблення і зберігання інформації в інфо-комунікаційних системах

Політанський Л.Ф.

2016-2020

0116U001433

7.

Кореляційної оптики

Керування потоками енергії в оптичних полях методами голографії, кореляційної, сингулярної оптики та діагностика мікро- і наночастинок й біологічних шарів

Ангельський О.В.

2016-2020

0116U003685

8.

Оптики і спектроскопії

 

 

Комплексна поляризаційно-кореляційна, сингулярна спектрофотометрична діагностика фазово-неоднорідних середовищ у задачах біології, медицини, поліграфії та телекомунікацій

Ушенко О.Г.

2016-2020

0116U003684

9.

Загальної фізики

Кінетика фазових і структурних перетворень у нанодисперсах, спін-кросовер та металополімерних системах і гетероструктурах

Крамар В.М.

(Венгренович Р.Д.)

2012-2016

0112U002330

10.

Математичних проблем управління і кібернетики

Моделювання гібридних систем керування: моделі,сценарії,алгоритми.

Сопронюк Ф.О.

 

 

2016-2020

0116U004085

11.

Комп’ютерних систем та мереж

Високопродуктивні комп’ютерні засоби і системи багатомасштабної і багатопараметричної ідентифікації та обробки інформації в режимі реального часу

Мельничук С.В.

 

 

2016-2020

0116U007043

12.

Програмного забезпечення комп’ютерних систем

Математичне та програмне забезпечення обчислювальних систем

Остапов С.Е.

2010-2015

0116U007046

 

Географічний факультет

 

Назва кафедри

 

Назва кафедральної тематики

Науковий керівник

Термін виконання

№ державної реєстрації

1.

Географії України та регіоналістики

Суспыльно-географічна характеристика людського розвитку Західного регіону України

Джаман В.О

2016-2020

0116U004086

2.

Географії та менеджменту туризму

 

 

Обгрунтування та планування розвитку історико-етнографічного та сільського зеленого туризму в Чернівецькій області

Король О.Д.

2016-2020

0116U003679

3.

Гідрометеорології та водних ресурсів

 

Якість річкових природно-антропогенних систем та інтегроване управління водними ресурсами Передкарпаття

Ющенко Ю.С.

2016-2020

0116U001438

4.

Економічної географії та екологічного менеджменту

Суспільно-географічні основи геопросторової організації транскордонного туризму в Україні

Вацеба В.Я.

01.01.2016-31.12.2020

0115U006665

5.

Фізичної географії та раціонального природокористування

Динаміка і трансформація ландшафтів регіонів західної України

Круль В.П.

2016-2020

0116U003678

6.

Геодезії, картографії та управління територіями

Геоінформаційне забезпечення досліджень природно-господарських систем Західної України

Сухий П.О

2015-2019

0115U001038

7.

Соціальної географії та рекреаційного природокористування

Рекреаційне природокористування у Карпато-Подільському регіоні України: проблеми та перспективи

Кілінська К.Й.

2012-2016

0112U000320

  

Економічний факультет

 

Назва кафедри

 

Назва кафедральної тематики

Науковий керівник

Термін виконання

№ державної реєстрації

1.

Економіки підприємства

Національні та регіональні складові розвитку підприємництва

Лопатинський Ю.М.

2016-2020

0116U001439

2.

Економіко-математичного моделювання

Моделювання економічних, еколого-економічних і соціально-економічних процесів та систем

Григорків В.С.

2013-2017

0112U008341

3.

Економічної теорії та менеджменту

Економічний та управлінський потенціал соціалізації національної економіки

Галушка З.І.

2016-2020

0116U001672

4.

Маркетингу

Використання маркетингових інструментів для забезпечення сталого розвитку територій

Буднікевич І.М.

2012-2016

0112U000321

5.

Міжнародної економіки

Конкурентні переваги національної економіки в глобальному економічному просторі

Шилепницький П.І.

2016-2020

0116U001669

6.

Обліку і аудиту

Удосконалення системи бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в сучасних умовах господарювання

Ковальчук Т.М.

2016-2020

0116U001440

7.

Фінансів та кредиту

Взаємозв’язок фіскальної та монетарної політики у сучасних умовах

Нікіфоров П.О.

2016-2020

0116U001442

 

Факультет образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

 

Назва кафедри

 

Назва кафедральної тематики

Науковий керівник

Термін виконання

№ державної реєстрації

1.

Образотворче мистецтво та графіка

Розуміння форми засобами образотворчої грамоти

Сідор Л.В.

2011-2015

0111U004780

2.

Декоративно-прикладного мистецтва

Виготовлення в матеріалі навчального завдання способом пластичної різьби

Курик Д.М.

2011-2015

0111U004779

 

Факультет іноземних мов

 

Назва кафедри

 

Назва кафедральної тематики

Науковий керівник

Термін виконання

№ державної реєстрації

1.

Англійської мови

Актуальні проблеми іноземної філології, перекладознавства та методики викладання германських і романських мов.

КушнерикВ.І.

2016-2020 р.р.

0116U001434

 

2.

 

Германського, загального та порівняльного мовознавства

3.

Іноземних мов для гуманітарних факультетів

4.

Іноземних мов для природничих факультетів

5.

Теорії і практики перекладу

6.

Романської філології та перекладу

 

Факультет історії,політології та міжнародних відносин

 

Назва кафедри

 

Назва кафедральної тематики

Науковий керівник

Термін виконання

№ державної реєстрації

1.

Історії України

Актуальні питання історії та історичної регіоналістики України

Ботушанський В.М.

2016-2020

0116U004617

2.

Історії нового та новітнього часу

Країни Європи в ХХ ст.: проблеми політичного та соціального розвитку (Румунія, Польща, СРСР, Велика Британія)

Сич О.І.

2012-2016

0112U002331

3.

Історії стародавнього світу,середніх віків та музеєзнавства

Проблеми слов’янської археології та соціально-політичної історії Європи в період давнини й Середньовіччя

Чучко М.К.

2016-2020

0116U004761

4.

Політології та державного управління

Державо і суспільство: напрямки та політичні механізми взаємодії

Круглашов А.М.

 2014-2018

0114U003500

5.

Міжнародних відносин

Суспільно-політичні проблеми сучасних міжнародних відносин

Макар Ю.І.

2012-2016

0112U000318

6.

Сучасних іноземних мов та перекладу

Соціокультурний вимір мовознавчих, літературознавчих, перекладознавчих дісліджень

Івасютин Т.Д.

2012-2016

0112U003118

7.

Міжнародної інформації

Сучасна інформаційна політика та суспільні комунікації: міжнародний досвід та українські реалії

Фісанов В.П.

2016-2020

0116U001441

 

Факультет математики та інформатики

 

Назва кафедри

 

Назва кафедральної тематики

Науковий керівник

Термін виконання

№ державної реєстрації

1.

Алгебри та інформатики

Багатоточкові задачі для псевдо диференціальних рівнянь. Групи, кільця -дослідження,будова.Математична освіта на Буковині 1940-1990 роки.

Городецький В.В.

2016-2020

0116U001673

2.

Диференціальних рівнянь

Дослідження крайових задач для рівнянь з частинними похідними та задач оптимального керування

Пукальський І.Д.

2013-2017

0113U003171

3.

Математичного аналізу

Лінійні та нелінійні відображення в топологічних та топологічних векторних просторах

Маслюченко В.К.

2015-2019

0115U002228

4.

Математичного моделювання

Дослідження асимптотичної поведінки розв’язків диференціально-функціональних та еволюційних рівнянь і моделювання детермінованих та стохастичних прикладних процесів.

Черевко І.М.

2016-2020

0116U004084

5.

Прикладної математики

 Конструктивні та якісні методи дослідження диференціально-функціональних рівнянь і математичне моделювання економічної поведінки, природничих та інформаційних процесів

Бігун Я.Й.

2016-2020

0116U004082

6.

Системного аналізу і страхової та фінансової математики

Оптимальне керування диференціально-функціональними системами з випадковими збуреннями та параметрами

Ясинський В.К.

2012-2016

0112U000319

 

Факультет педагогіки,психології та соціальної роботи

 

Назва кафедри

 

Назва кафедральної тематики

Науковий керівник

Термін виконання

№ державної реєстрації

1.

Педагогіки та методики початкового навчання

Теоретико-методологічні та методичні інновації у професійно-педагогічній підготовці фахівців у контексті вимог входження в міжнародний освітній простір

Іванчук М.Г.

 

2016-2020

0116U007044

2.

Психології

Особистісно-акмеологічні фактори впливу самореалізації індивідуальності у полікультурному світі

Зварич І.М.

2011-2016

0111U000722

3.

Музики

Методологічні засади підготовки майбутнього педагога-музиканта в системі вищої освіти

 

 

Лісовий В.А.

2016-2020

0116U000941

4.

Загальної та соціальної педагогіки

Проблеми соціалізації особистості в умовах соціальних змін

Петрюк І.М.

2016-2020

0116U004090

5.

Педагогіки та психології дошкільної освіти

Тенденції розвитку сучасної  дошкільної освіти: імплементація Європейського досвіду у вітчизняну педагогічну практику

Олійник М.І.

2016-2020

0116U006150

6.

 

Психофізіології та медичної психології

Психологічні аспекти світоглядних та поведінкових стратегій особистості в сучасних соціокультурних умовах

Радчук В.М.

2012-2016

0112U00317

 

Факультет фізичної культури та здоров’я людини

Назва кафедри

 

Назва кафедральної тематики

Науковий керівник

Термін виконання

№ державної реєстрації

1.

Безпеки життєдіяльності

Вивчення та аналіз педагогічної, психологічної, культурологічної та методичної літератури з метою наукового обґрунтування та визначення специфіки організації процесу освіти з дисциплін медико-біологічного спрямування, її змісту, форм, принципів і методів

Бойчук Р.Р.

2016-2020

(2016-2016)

0116U001670

2.

Фізичного виховання для природничих факультетів

Організаційні,педагогічні,психологічні,медико-біологічні засади розвитку сфери фізичного виховання і спорту

Палагнюк Т.В.

 

2016-2020

0116U007042

3.

Фізичного виховання для гуманітарних факультетів

Вдосконалення теоретико-методологічних та програмно-нормативних засад фізичного виховання та спорту

Мужичок В.О.

2016-2020

?

4.

Фізичної культури та основ здоров'я

Теоретико-методологічні, медико-біологічні та психолого-педагогічні основи удосконалення підготовки фахівців з фізичної культури, спорту та здоров’я людини

Палічук Ю.І.

2014-2018

0114U003501

5.

Теорії та методики фізичного виховання і спорту

Теоретико-методологічні засади фізичного виховання і спорту та підготовки фахівців галузі знань «Фізичне виховання, спорт і  здоров’я людини» 

 Євстратов П.І.

2014-2018

0114U003502Філологічний факультет

 

Назва кафедри

 

Назва кафедральної тематики

Науковий керівник

Термін виконання

№ державної реєстрації

1.

Сучасної української мови

Антропоцентричні парадигми сучасних лінгвістичних досліджень

Кульбабська О.В.

2016-2020

0116U001435

2.

Української літератури

Український літературний процес і словесність Буковини: етапи, поетика, письменницькі індивідуальності

Антофійчук В.І.

2016-2020

0116U003681

3.

Журналістики

Дослідження крос-медійних і видавничих тенденцій та актуальні проблеми сучасних соціальних комунікацій

Василик Л.Є.

2015-2019

0115U001039

4.

Історії та культури української мови

Взаємодія сакрального та профанного у процесі становлення та сучасного функціонування української мови

Скаб М.С.

2016-2020

0116U004087

5.

Зарубіжної літератури та теоретичної літератури

Актуальні літературознавчі інтерпретаційні стратегії тексту в гуманітарному дискурсі

Червінська О.В.

2016-2020

0116U001437

6.

Слов’янської філології та порівняльного літературосзнавства

Універсальні традиції у контексті світової філософії

Нямцу А.Є.

2014-2018

0114U003503

7.

Румунської та класичної філології

Актуальні проблеми румунської та класичної філології і літературний процес Буковини

Загайська Г.М.

2016-2020

0116U001671

 

Філософсько - теологічний факультет

 

Назва кафедри

 

Назва кафедральної тематики

Науковий керівник

Термін виконання

№ державної реєстрації

1.

Філософії

Комунікативні засади постнекласичної гуманітарної методології

Марчук М.Г.

2015-2019

0115U002230

2.

Релігієзнавства та теології

Суспільно-культурні та етнорелігійні фактори у контексті євроінтеграційних процесів: світоглядно-ціннісні та практичні виміри

Балух В.О.

2015-2019

0115U001037

3.

Соціології

Регіональна специфіка соціоструктурних процесів в Україні

Докаш В.І.

2014-2018

0114U003499

  

Юридичний факультет

  

Назва кафедри

 

Назва кафедральної тематики

Науковий керівник

Термін виконання

№ державної реєстрації

1.

Приватного права

Актуальні проблеми приватно-правових досліджень в контексті євроінтеграційних процесів в Україні

Боднарук М.І.

2016-2020

0116U004088

2.

Кримінального права та криміналістики

Теоретико-прикладні основи забезпечення якості кримінального законодавства у сфері боротьби із злочинністю

Жаровська Г.П.

2016-2020

0116U006148

3.

Правосуддя

Судова влада: теоретико-правові засади та нормативно-правове забезпечення організації та діяльності

Щербанюк О.В.

2015-2019

0115U003245

4.

Філософії та теорії права

Права людини в системі права

Никифорак М.В.

2016-2020

0116U004089

5.

Публічного  права

Природа публічного права

Гаврилюк Р.О.

2016-2020

0116U003683

6.

Європейського права та порівняльного правознавства

Вплив європейсько-правової парадигми на процеси розвитку та функціонування внутрішньодержавного права:порівняльне дослідження

Меленко С.Г.

2016-2020

0116U003680

 

Факультет фінансів, підприємництва та обліку

 

Назвакафедри

 

Назвакафедральної тематики

Науковийкерівник

Термін виконання

№ державної реєстрації

1.

Кафедра економіки та безпеки підприємства

Стратегічні пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій на сучасному етапі євроінтеграції

Гуменюк А.М.

2016-2021

0116U008900

2.

Кафедра обліку і оподаткування

Бухгалтерський облік в контексті розвитку інформаційного суспільства

Кузь В.І.

2016-2021

0116U008897

3.

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Сучасна парадигма розвитку підприємництва та торгівлі в умовах євроінтеграції

Скляр Є. В.

2016-2021

0116U008899

4.

Кафедра публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва

Фінансова політика держави і господарюючих суб’єктів: коеволюція та синергетичний ефект

Юрій Є.О.

2016-2021

0116U008898