2022-05-27
15:39

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

наукових досліджень та розробок, які виконує

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

у межах кафедральної тематики у 2021 році

Назва кафедри

Назва кафедральної тематики

Науковий керівник

Термін виконання

№ державної реєстрації

Географії України та регіоналістики

Просторове планування і трансформаційні процеси регіонального розвитку Карпато-Подільських областей України

Костащук І.І.

2021-2025

0121U100382

Географії та менеджменту туризму

 

 Інтеграція туристичних дестинацій (локацій) Чернівецької області в міжнародний туризм

Король О.Д.

 2021-2025

 0121U110299

Гідрометеорології та водних ресурсів

 

Якість річкових природно-антропогенних систем та інтегроване управління водними ресурсами Передкарпаття

Ющенко Ю.С.

2021-2025

0121U100418

Економічної географії та екологічного менеджменту

Менеджмент туристичних ресурсів та оцінка суспільно-географічої спадщини вчених  Чернівецького вузівського центру

Вацеба В.Я.

2021-2025

0121U100161

Фізичної географії та раціонального природокористування

 Реакція ландшафтів західного регіону України на глобальні кліматичні зміни та антропопресію

Рідуш Б.Т.

 2021-2025

 0121U110148

Геодезії, картографії та управління територіями

Моніторинг землекористувань із застосуванням картографо-геодезичних технологій в Західноукраїнському регіоні

Сухий П.О

2020-2024

0120U101564

Соціальної географії та рекреаційного природокористування

Прогнозування розвитку рекреаційно-туристичної сфери Чернівецької області (на прикладі формування мережі туристичних походів)

Кілінська К.Й.

2017-2021

0117002211

Бізнесу та управління персоналом

Інституційне середовище розвитку інноваційних бізнес-процесів в умовах соціальних викликів

Лопатинський Ю.М.

2021-2025

0120U105376

Економіко-математичного моделювання

Моделі та методи дослідження процесів еколого-економічної та соціально-економічної взаємодії

Григорків В.С.

2018-2022

0117U006699

Економічної теорії, менеджменту і адміністрування

Управління розвитком мікро-та макроекономічних систем в мовах нестабільності

Галушка З.І.

2021-2025

0120U105323

Маркетингу

Трансформація системи регіональних ринків на основі маркетингового підходу

Буднікевич І.М.

2017-2021

0117U004713

Міжнародної економіки

Геостратегічні орієнтири сталого економічного розвитку України в умовах модифікації глобальних викликів

Саєнко О.С.

2021-2025

0121U109955

Обліку, аналізу і аудиту

Розвиток обліково-аналітичного забезпечення управління бізнесом

Ковальчук Т.М.

2021-2026

0121U109356

Фінансів та кредиту

Фінансові інструменти сталого економічного розвитку

Нікіфоров П.О.

2021-2025

0120U104605

Біохімії та біотехнологій

Біохімічні механізми інтегральної регуляції нутрієнто-метаболічного статусу живих організмів та комплексні біотехнологічні підходи їх корекції

Копильчук Г.П.

2021-2025

0120U105710

Екології та біомоніторингу

Оцінка екосистемних послуг і асоційованих факторів ризику на градієнтах ландшафтних умов у цілях сталого розвитку

Федоряк М.М.

2021-2025

0121U105597

Агротехнологій та грунтознавства

Оцінка потенціалу секвестрації карбону ґрунтами агроекосистем в умовах змін клімату для досягнення нейтрального рівня деградації та стійкого управління ґрунтовими ресурсами

Дмитрук Ю.М.

2020-2024

0120U105270

Молекулярної генетики та біотехнології

Структурно-функціональна організація геному та механізми адаптації у еукаріот

 

Волков Р.А.

2021-2025

0121U111109

Ботаніки, лісового і садово-паркового господарства

 Обгрунтування та розробка підходів до управління функціонуванням (менеджменту) природних (лісових, лучних, водно-болотяних та ін.) та антропогенних біотопів Буковини.

Чорней І.І.

 2021-2025

 0121U110497

Землевпорядкування та кадастру

Організаційно-методологічні основи моніторингу земель та формування системи сталого землекористування Карпатського Єврорегіону і прилеглих територій

Беспалько Р.І.

2021-2025

0121U100371

Хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції

Оцінка якості та безпечності інноваційних харчових продуктів

Кобаса І.М.

2021-2025

0121U100389

Загальної хімії та хімічного матеріалознавства

Неорганічні матеріали для детекторів йонізуючого випромінювання та сенсорів нового покоління

Халавка Ю.Б.

2020-2025

0120U104711

Кафедра теоретичної фізики та комп'ютерного моделювання

Квантова теорія фізичних явищ і процесів у низьковимірних системах різної симетрії як основних елементах сучасних наноприладів

Ткач М.В.

2021-2025

0121U109823

Термоелектрики та медичної фізики

 Фізика, матеріалознавство та прикладні застосування термоелектрики

Анатичук Л.І.

 2021-2025

 0121U110896

Інформаційних технологій та комп’ютерної фізики

 

 Структура і фізико-механічні властивості, деформації та механізми дефектоутворення у різних конденсованих середовищах: монокристалах, полікристалах, композитних матеріалах і нанорозмірних структурах

Борча М.Д.

 2016-2020

0116U006147

Електроніки і енергетики

 Розробка на основі напівпровідникових кристалів та тонких плівок приладів електроніки та фотовольтаїки

 Майструк Е.В.

 2021-2025

 0121U111110

Радіотехніки та інформаційної безпеки

 

 

 

 

Кореляційної оптики

Формування та дослідження оптичних потоків  енергії та їх застосування для вирішення актуальних діагностичних задач

 

Максимяк П.П.

2021-2025

0121U110165

Оптики та видавничо-поліграфічної справи

 Новітні методи і системи поляризаційної, кореляційної, спектрометричної та сингулярної оптики у задачах комплексної біомедичної та поліграфічної діагностики фазово-неоднорідних середовищ

Ушенко О.Г.

 2021-2025

 0121U111779

Професійної та технологічної освіти і загальної фізики

Стаціонарні стани, фазові та структурні перетворення у кристалічних, молекулярних і спінових наносистемах та біомеханічних металополімерних конструкціях

Крамар В.М.

 

2017-2021

0117U004695

Математичних проблем управління і кібернетики

Інформаційні технології в аспекті сучасних задач прийняття рішень.

Дрінь Я.М.

 

2021-2025

0121U109159

Комп’ютерних систем та мереж

 Сучасні технології обробки інформації у високопродуктивних вбудованих, розподілених і мобільних системах

Воробець Г.І.

 

 

 

 2021-2025

 0121U110300

Програмного забезпечення комп’ютерних систем

Дослідження, моделювання та розробка програмного забезпечення складних динамічних систем

Остапов С.Е.

2021-2025

0121U109232

Комп’ютерних наук

 

Інтелектуальні комп’ютерні інформаційні системи та їх використання в науках про життя

Ушенко Ю.О.

2019-2023

0119U102556

Англійської мови

 Германські і романські мови: структурно-семантичні та когнітивно-дискурсивні особливості, проблеми перекладу та викладання

 Осовська І.М.

 2021-2025

 0121U110644

Германського, загального та порівняльного мовознавства

Іноземних мов для гуманітарних факультетів

Іноземних мов для природничих факультетів

Теорії і практики перекладу

Романської філології та перекладу

Історії України

 Актуальні питання історії і культури (західноукраїнський регіон)

Ботушанський В.М.

 2021-2025

 0121U110162

Історії нового та новітнього часу

Актуальні проблеми історії країн Європи та Північної Америки в Новий і новітній час

Сич О.І.

2017-2021

0117U002210

Політології та державного управління

Політичні процеси та публічне управління в умовах сучасних викликів і загроз

Круглашов А.М.

 2019-2023

0119U103774

Міжнародних відносин

Міжнародні відносини:глобальні виклики та регіональні виміри

Макар Ю.І.

2017-2021

0117U004696

Сучасних іноземних мов та перекладу

Країнознавчі, перекладознавчі,лінгвістичні   та літературознавчі дослідження іншомовного дискурсу крізь призму поліпарадигмального аналізу

Куделько З.Б.

2017-2021

0117U004697

Міжнародної інформації

 Національна та інформаційна безпека у контексті сучасних геополітичних викликів: міжнародний досвід та політика

Фісанов В.П.

 2021-2025

 0121U110224

Алгебри та інформатики

Еволюційні рівняння в зліченно нормованих просторах. Групи, кільця – дослідження, будова. Математика Буковини за часів незалежності України

Городецький В.В.

2021-2025

0120U105711

Диференціальних рівнянь

Дослідження розв’язків псевдо диференціальних рівнянь та задач термоелектропружності

 

Пукальський І.Д.

2018-2022

0118U005210

Математичного аналізу

Властивості відображень  в топологічних та топологічних векторних просторах.

Михайлюк В.В.

2021-2025

0121U107663

Математичного моделювання

Математичне та комп’ютерне моделювання динамічних процесів, що описуються детермінованими і стохастичними диференціально-функціональними та еволюційними рівняннями, і їх застосування.

Черевко І.М.

2021-2025

0120U105712

Прикладної математики

 Математичне моделювання і числово-аналітичні методи дослідження динамічних та інформаційних процесів.

Бігун Я.Й.

2021-2025

0121U100117

Педагогіки та методики початкової освіти

Теоретико-методологічні засади розвитку педагогічної освіти та професійної підготовки фахівців у контексті євро інтеграційних процесів

Романюк С.З.

 

2021-2025

0121U109359

Психології

Вплив інформаційно-комунікативного простору на психологічні особливості та особистісні ресурси людини в умовах нестабільного суспільства

Андрєєва Я.Ф.

2017-2021

0117U004714

Музики

 

Лісовий В.А.

 2021-2025

 0121U

Загальної та соціальної педагогіки

 Освіта і соціальна робота, як ресурси розвитку особистості й суспільства в умовах глобалізації і інтеграції

Тимчук Л.І.

  2021-2025

 0121U110498

Педагогіки та психології дошкільної освіти

 Професіональна підготовка педагогічних кадрів закладів дошкільної освіти в контексті євроінтеграційних процесів

Олійник М.І.

 2021-2025

 0121U110897

Фізичного виховання

Використання інноваційних технологій в організації рухової активності молоді у процесі занять фізичним вихованням

Кожокар М.В.

 

2021-2025

0121U109358

Теорії та методики фізичного виховання і спорту

Історичні, організаційно-методичні та інноваційні засади у галузі фізичної культури і спорту

Гакман Г.В.

2019-2024

0119U101772

Фізичної культури та основ здоров’я

Психолого-педагогічні основи формування фізичного,морального та соціального здоров»я учнівської та студентської молоді засобами фізичної культури  

 Палічук Ю.І.

2019-2023

0119U101428

Фізичної реабілітації та ерготерапія

Теоретичне, методологічне та практичне обґрунтування комплексної реабілітації та ефективні методи контролю за етапом здоров’я осіб з органічними та функціональними порушеннями 

Доцюк Л.Г.

2018-2023

0118U004148

Кафедра обліку і оподаткування

Бухгалтерський облік в контексті розвитку інформаційного суспільства

Кузь В.І.

2016-2021

0116U008897

Кафедра  підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Сучасна парадигма розвитку підприємництва та торгівлі в умовах  євроінтеграції

Скляр Є. В.

2016-2021

0116U008899

Кафедра публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва

Фінансова політика держави і господарюючих суб’єктів: коеволюція та синергетичний ефект

Юрій Є.О.

2016-2021

0116U008898

Сучасної української мови

Різнорівневі мовні одиниці в синергетичній парадигмі сучасної лінгвістики

Шабат-Савка С.Т.

2021-2025

0120U105245

Української літератури

 Українська словесність Буковини та загальноукраїнський літературний процес від давнини до сучасності

Мальцев В.С.

 2021-2025

 0120U110150

Журналістики

Актуальні питання масової комунікації, журналістики та видавничої галузі

Василик Л.Є.

2020-2024

0120U104129

Історії та культури української мови

Функціонування української мови в гуманітарному просторі України: структурно-етимологічний, соціолінгвістичний, етнокультурний та прагматичний аспекти

Колесник Н.С.

2021-2025

0120U105709

Зарубіжної літератури, теорії літератури та слов”янської філології

Гуманітарний дискурс в річищі актуальних літературознавчих інтерпретаційних стратегій прочитання тексту

Червінська О.В.

2021-2025

0120U105706

Румунської та класичної філології

Румунська та класична філологія: лінгвістичні, літературознавчі, методичні, перекладознавчі та культурологічні аспекти

Паладян К.І.

2021-2025

0121U100118

 

 

 

 

 

 

 

Філософії та культурології

Українське суспільство в умовах децентралізації : регіональний вимір

 

 

Докаш В.І.

 

 

2079-2023

 

 

0119U101593

 

 

Ціннісно-смисловий потенціал філософії і науки: пошук відповідей на виклик 21 століття

 

 

 

 

 

 

Рупташ О.В.

2020-2024

0120U102712

Приватного права

Тенденції розвитку приватного права  в контексті європейської інтеграції України

 

Вакарюк Л.В.

2021-2025

0121U109231

Кримінального права

 Протидія кримінальним правопорушенням: теоретико-прикладні проблеми

Жаровська Г.П.

 2021-2025

 0121U109231

Процесуального права

Процесуальне право: теоретико-правові засади, нормативно-правове забезпечення та перспективні напрямки розвитку

Щербанюк О.В

2020-2025

0120U103394

Людських прав

Захист прав людини

Савчук С.В.

2021-2025

0121U109357

Публічного  права

Публічне право як цінність

Гаврилюк Р.О.

2020-2025

0120U105707

Європейського права та порівняльного правознавства

Вплив європейсько-правової парадигми на процеси розвитку та функціонування внутрішньодержавного права:порівняльне дослідження

Меленко С.Г.

2021-2025

0120U105696