2021-03-04
15:33

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

наукових досліджень та розробок, які виконує

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

у межах кафедральної тематики у 2020 році

 

 

Назва кафедри

 

Назва кафедральної тематики

Науковий керівник

Термін виконання

№ державної реєстрації

1.                   

Географії України та регіоналістики

Суспільно-географічна характеристика людського розвитку Західного регіону України

Джаман В.О

2016-2020

0116U004086

2.                   

Географії та менеджменту туризму

 

Обгрунтування та планування розвитку історико-етнографічного та сільського зеленого туризму в Чернівецькій області

Король О.Д.

2016-2020

0116U003679

3.                   

Гідрометеорології та водних ресурсів

 

Якість річкових природно-антропогенних систем та інтегроване управління водними ресурсами Передкарпаття

Ющенко Ю.С.

2016-2020

0116U001438

4.                   

Економічної географії та екологічного менеджменту

Суспільно-географічні основи геопросторової організації транскордонного туризму в Україні

Вацеба В.Я.

2016-.2020

0115U006665

5.                   

Фізичної географії геоморфології та палеографії

Динаміка і трансформація ландшафтів регіонів західної України

Круль В.П.

2016-2020

0116U003678

6.                   

Геодезії, картографії та управління територіями

Моніторинг землекористувань із застосуванням картографо-геодезичних технологій в Західноукраїнському регіоні

Сухий П.О

2020-2024

0120U101564

7.                   

Соціальної географії та рекреаційного природокористування

Прогнозування розвитку рекреаційно-туристичної сфери Чернівецької області (на прикладі формування мережі туристичних походів)

Кілінська К.Й.

2017-2021

0117002211

8.                   

Економіки підприємства управління персоналом

Національні та регіональні складові розвитку підприємництва

Лопатинський Ю.М.

2016-2020

0116U001439

9.                   

Економіко-математичного моделювання

Моделі та методи дослідження процесів еколого-економічної та соціально-економічної взаємодії

Григорків В.С.

2018-2022

0117U006699

10.               

Економічної теорії, менеджменту та адміністрування

Економічний та управлінський потенціал соціалізації національної економіки

Галушка З.І.

2016-2020

0116U001672

11.               

Маркетингу, інновацій та регіонального розвитку

Трансформація системи регіональних ринків на основі маркетингового підходу

Буднікевич І.М.

2017-2021

0117U004713

12.               

Міжнародної економіки

Конкурентні переваги національної економіки в глобальному економічному просторі

Шилепницький П.І.

2016-2020

0116U001669

13.               

Обліку, аналізу і аудиту

Удосконалення системи бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в сучасних умовах господарювання

Ковальчук Т.М.

2016-2020

0116U001440

14.               

Фінансів та кредиту

Взаємозв’язок фіскальної та монетарної політики у сучасних умовах

Нікіфоров П.О.

2016-2020

0116U001442

15.               

Біохімії та біотехнологій

Біохімічні механізми метаболічної адаптації про- та еукаріот як основа для розробки біологічних технологій

Копильчук Г.П.

2016 –2020

0116U006151

16.               

Екології та біомоніторингу

Екомоніторинг, екоаудит та екостабілізація регульованих людиною екосистем Чернівецької області

Руденко С.С.

2016 –2020

0116U005262

17.               

Молекулярної генетики та біотехнології

Генетичне різноманіття та адаптація еукаріотичних організмів

 

Волков Р.А.

2016 –2020

0116U007048

18.               

Ботаніки, лісового і садово-паркового господарства

Видове та ценотичне різноманіття, созологічна цінність, ресурсне значення, антропогенна трансформація та хорологічна характеристика типів оселищ (біотопів) Буковини

Чорней І.І.

2016-2020

0116U007045

19.               

Загальної хімії та хімічного матеріалознавства

Синтез, дизайн, комп’ютерне моделювання перспективних органічних сполук як потенційних нових матеріалів і речовин

 

Фоточутливі та антибактеріальні композиційні матеріали на основі діоксиду титану, природних алюмосилікатів і синтетичних фосфатів

Лявинець О.С.

 

 

 

Кобаса І.М.

2016-2020

 

 

 

2016-2020

0116U007047

 

 

 

0116U003682

20.               

Теоретичної фізики та комп’ютерного моделювання

Дослідження спектрів квазічастинок, перенормованих взаємодіями з електромагнітними та квантованими полями в низькорозмірних та 3d системах із метою оптимізації параметрів наноприладів

Ткач М.В.

2016-2020

0116U004083

21.               

Термоелектрики та медичної фізики

Підвищення ефективності термоелектричних матеріалів, перетворювачів енергії  та приладів на їх основі

Анатичук Л.І.

2016-2020

0116U001436

22.               

Інформаційних технологій та комп’ютерної фізики

Структура і фізико-механічні властивості, деформації та механізми дефектоутворення у різних конденсованих середовищах: монокристалах,полікристалах,композитних матеріалах і нанорозмірних структурах

Борча М.Д.

2016-2020

0116U006147

23.               

Електроніки і енергетики

Модифікація поверхні і об’єму кристалів та тонких плівок звичайних і напівмагнітних напівпровідників для створення на їх основі приладів електроніки, спінтроніки та фотовольтаїки

Мар’янчук П.Д.

2016-2020

0116U003686

24.               

Фізики напівпровідників і наноструктур

Дослідження фізико-хімічних процесів функціоналізації напівпровідникових  нанокристалів шляхом формування нанокомпозитів з графеном та іншими 2D наноматеріалами

Савчук А.Й.

2016-2020

0116U006149

25.               

Радіотехніки та інформаційної безпеки

Методи та засоби передавання, оброблення і зберігання інформації в інфо-комунікаційних системах

Політанський Л.Ф.

2016-2020

0116U001433

26.               

Кореляційної оптики

Керування потоками енергії в оптичних полях методами голографії, кореляційної, сингулярної оптики та діагностика мікро- і наночастинок й біологічних шарів

Ангельський О.В.

2016-2020

0116U003685

27.               

Оптики і видавничо-поліграфічної справи

 

 

Комплексна поляризаційно-кореляційна, сингулярна  спектрофотометрична діагностика фазово-неоднорідних середовищ у задачах біології, медицини, поліграфії та телекомунікацій

Ушенко О.Г.

2016-2020

0116U003684

28.               

Професійної та технологічної освіти і загальної фізики

Стаціонарні стани, фазові та структурні перетворення у кристалічних, молекулярних і спінових наносистемах та біомеханічних металополімерних конструкціях

Крамар В.М.

 

2017-2021

0117U004695

29.               

Математичних проблем управління і кібернетики

Моделювання гібридних систем керування: моделі,сценарії,алгоритми.

Сопронюк Ф.О.

 

 

2016-2020

0116U004085

30.               

Компютерних систем та мереж

Високопродуктивні комп’ютерні засоби і системи багатомасштабної і багатопараметричної ідентифікації та обробки інформації в режимі реального часу

Мельничук С.В.

 

 

2016-2020

0116U007043

31.               

Програмного забезпечення комп’ютерних систем

Математичне та програмне забезпечення обчислювальних систем

Остапов С.Е.

2016-2020

0116U007046

32.               

Комп’ютерних наук

 

Інтелектуальні комп’ютерні інформаційні системи та їх використання в науках про життя

Ушенко Ю.О.

2019-2023

0119U102556

33.               

Англійської мови

 

 

 

 

 

Актуальні проблеми іноземної філології, перекладознавства та методики викладання германських і романських мов.

 

 

 

 

 

КушнерикВ.І.

 

 

 

 

 

2016-2020

 

 

 

 

 

0116U001434

 

34.               

Германського, загального та порівняльного мовознавства

35.               

Іноземних мов для гуманітарних факультетів

36.               

Іноземних мов для природничих факультетів

37.               

Комунікативної лінгвістики та перекладу

38.               

Романської філології та перекладу

39.               

Історії України

Актуальні питання історії та історичної регіоналістики України

Ботушанський В.М.

2016-2020

0116U004617

40.               

Історії нового та новітнього часу

Актуальні проблеми історії країн Європи та Північної Америки в Новий і новітній час

Сич О.І.

2017-2021

0117U002210

41.               

Історії стародавнього світу,середніх віків та музеєзнавства

Проблеми слов’янської археології та соціально-політичної історії Європи в період давнини й Середньовіччя

Чучко М.К.

2016-2020

0116U004761

42.               

Політології та державного управління

Політичні процеси та публічне управління в умовах сучасних викликів і загроз

Круглашов А.М.

 2019-2023

0119U103774

43.               

Міжнародних відносин

Міжнародні відносини:глобальні виклики та регіональні виміри

Макар Ю.І.

2017-2021

0117U004696

44.               

Сучасних іноземних мов та перекладу

Країнознавчі, перекладознавчі,лінгвістичні   та літературознавчі дослідження іншомовного дискурсу крізь призму поліпарадигмального аналізу

Куделько З.Б.

2017-2021

0117U004697

45.               

Міжнародної інформації

Сучасна інформаційна політика та суспільні комунікації: міжнародний досвід та українські реалії

Фісанов В.П.

2016-2020

0116U001441

46.               

Алгебри та інформатики

Багатоточкові задачі для псевдо диференціальних рівнянь. Групи, кільця -дослідження,будова.Математична освіта на Буковині 1940-1990 роки.

Городецький В.В.

2016-2020

0116U001673

47.               

Диференціальних рівнянь

Дослідження розв’язків псевдо диференціальних рівнянь та задач термоелектропружності

 

Пукальський І.Д.

2018-2022

0118U005210

48.               

Математичного моделювання

Дослідження асимптотичної поведінки розв’язків диференціально-функціональних та еволюційних рівнянь і моделювання детермінованих та стохастичних прикладних процесів.

Черевко І.М.

2016-2020

0116U004084

49.               

Прикладної математики та інформаційних технологій

 Конструктивні та якісні методи дослідження диференціально-функціональних рівнянь і математичне моделювання економічної поведінки, природничих та інформаційних  процесів

Бігун Я.Й.

2016-2020

0116U004082

50.               

Педагогіки та методики початкової освіти

Теоретико-методологічні та методичні інновації у професійно-педагогічній підготовці фахівців у контексті вимог входження в міжнародний освітній простір

Іванчук М.Г.

 

2016-2020

0116U007044

51.               

Психології

Вплив інформаційно-комунікативного простору на психологічні особливості та особистісні ресурси людини в умовах нестабільного суспільства

Андрєєва Я.Ф.

2017-2021

0117U004714

52.               

Музики

Методологічні засади підготовки майбутнього педагога-музиканта в системі вищої освіти

Лісовий В.А.

2016-2020

0116U000941

53.               

Педагогіки та соціальної роботи

Проблеми соціалізації особистості в умовах соціальних змін

Петрюк І.М.

2016-2020

0116U004090

54.               

Педагогіки та психології дошкільної освіти

Тенденції розвитку сучасної  дошкільної освіти: імплементація Європейського досвіду у вітчизняну педагогічну практику

Олійник М.І.

2016-2020

0116U006150

55.               

Фізичного виховання

Організаційні,педагогічні,психологічні,медико-біологічні засади розвитку сфери фізичного виховання і спорту

Палагнюк Т.В.

 

2016-2020

0116U007042

56.               

Теорії та методики фізичного виховання і спорту

Історичні, організаційно-методичні та інноваційні засади у галузі фізичної культури і спорту

Гакман Г.В.

2019-2024

0119U101772

57.               

Фізичної культури та основ здоровя

Психолого-педагогічні основи формування фізичного,морального та соціального здоров»я учнівської та студентської молоді засобами фізичної культури   

 Палічук Ю.І.

2019-2023

0119U101428

58.               

Фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги

Теоретичне, методологічне та практичне обґрунтування комплексної реабілітації та ефективні методи контролю за етапом здоров’я осіб з органічними та функціональними порушеннями 

Доцюк Л.Г.

2018-2023

0118U004148

59.               

 

 

 

 

 

60.               

Кафедра обліку і оподаткування

Бухгалтерський облік в контексті розвитку інформаційного суспільства

Кузь В.І.

2016-2021

0116U008897

61.               

Кафедра  підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Сучасна парадигма розвитку підприємництва та торгівлі в умовах  євроінтеграції

Скляр Є. В.

2016-2021

0116U008899

62.               

Кафедра публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва

Фінансова політика держави і господарюючих суб’єктів: коеволюція та синергетичний ефект

Юрій Є.О.

2016-2021

0116U008898

63.               

Сучасної української мови

Антропоцентричні парадигми  сучасних лінгвістичних досліджень

Кульбабська О.В.

2016-2020

0116U001435

64.               

Української літератури

Український літературний процес і словесність Буковини: етапи, поетика, письменницькі індивідуальності

Антофійчук В.І.

2016-2020

0116U003681

65.               

Історії та культури української мови

Взаємодія сакрального та профанного у процесі становлення та сучасного функціонування української мови

Скаб М.С.

2016-2020

0116U004087

66.               

Зарубіжної літератури, теоретичної літератури та слов’янської філології

Актуальні літературознавчі інтерпретаційні стратегії тексту в гуманітарному дискурсі

Червінська О.В.

2016-2020

0116U001437

67.               

Румунської та класичної філології

Актуальні проблеми румунської та класичної філології і літературний процес Буковини

Загайська Г.М.

2016-2020

0116U001671

68.               

Соціології, соціального забезпечення і місцевого самоврядування

Українське суспільство в умовах децентралізації: регіональний вимір

Докаш В.І.

2019-2023

0119U101593

69.               

Приватного права

Актуальні проблеми приватно-правових досліджень в контексті євроінтеграційних процесів в Україні

Боднарук М.І.

2016-2020

0116U004088

70.               

Кримінального права

Теоретико-прикладні основи забезпечення якості кримінального законодавства у сфері боротьби із злочинністю

Жаровська Г.П.

2016-2020

0116U006148

71.               

Людських прав

Права людини в системі права

Никифорак М.В.

2016-2020

0116U004089

72.               

Публічного  права

Природа публічного права

Гаврилюк Р.О.

2016-2020

0116U003683

73.               

Європейського права та порівняльного правознавства

Вплив європейсько-правової парадигми на процеси розвитку та функціонування внутрішньодержавного права:порівняльне дослідження

Меленко С.Г.

2016-2020

0116U003680

74.               

Процесуального права

 

 

 

 

75.               

Філософії

 

 

 

 

76.               

Культурології та релігієзнавства та теології

 

 

 

 

77.               

Журналістики

 

 

 

 

78.               

Математичного аналізу

 

 

 

 

79.               

Землевпорядкування та кадастру

 

 

 

 

80.               

Агротехнологій та грунтознавства