2020-05-29
09:18

Перелік проектів,
що виконуються за рахунок видатків
державного бюджету починаючи з 2020 року

Назва НДДКР
Номер держреєстрацiї
Категорiя роботи
ПІБ наукового керiвника, науковий ступiнь

Терміни виконання

Обсяг фінансування на 2020 рiк, тис.грн.

Очікувані результати в 2020 році

Дослідження дії енергетичних потоків на мікро та наночастинки у складних оптичних полях

№ держреєстрації: 0120U102076

Фундаментальна робота

Зенкова Клавдія Юріївна, проф., д-р фіз.-мат. наук

2020
2022

1 160,000

Буде вирішена задача по формуванню керованих орбітальних та спінових оптичних потоків у еванесцентному полі.
Буде досліджено вплив еванесцентного поля на плоскі мікрочастинки з оптичною анізотропією та різною шорсткістю поверхні.
Буде досліджено вплив форми та оптичних властивостей мікрочастинок на їх рух в еванесцентних полях з орбітальними та спіновими потоками.
Буде здійснена розробка методу для визначення параметрів мікрочастинок (розміру, оптичних властивостей) за їх рухом в еванесцентному полі.
Буде проведено дослідження руху еритроцитів в еванесцентному полі.
Відповідно буде здійснена розробка відповідних алгоритмів та програмних продуктів.

Розробка новітніх методів і систем багатофункціональної флуоресцентної матричної поляриметрії молекулярних зображень оптично анізотропних біологічних шарів

№ держреєстрації: 0120U102079

Фундаментальна робота

Горський Михайло Петрович, доц., канд. фіз.-мат. наук

2020
2022

720,000

Буде запропонована нова модель Мюллер-матричного описання флуоресценції оптично анізотропних молекулярних доменів біологічних шарів на основі суперпозиції диференціальних поляризованої і дифузної складових матриці флуоресценції, які характеризують середні значення та дисперсії флуктуацій величини інтенсивності флуоресценції. У результаті буде обґрунтовано сукупність нових методів і багатофункціональних систем Мюллер-матричної флуоресцентної поляриметрії на основі координатного Стокс-поляриметричного картографування мікроскопічних зображень флуоресценції біологічних шарів. Це дозволить вперше розробити оригінальні алгоритми одержання розподілів величини елементів поляризаційної та дифузної складової матриці флуоресуенції На цій основі буде вперше виявлено діагностичні взаємозв’язки між набором статистичних (статистичні моменти 1-го – 4-го порядків) і кореляційних (півширина та ексцес автокореляційних функція), які характеризують розподіли значень елементів диференціальних поляризаційних і дифузних матричних мап флуоресценції біологічних шарів, та змінами розподілів параметрів лінійного та циркулярного двопроменезаломлення і дихроїзму молекулярних доменів полікристалічних мереж зразків біологічних тканин і рідин.

Характеризація порушень структури кристалів та полікристалічних біологічних шарів методами реконструкції їх дифракційних та томографічних зображень

№ держреєстрації: 0120U102122

Фундаментальна робота

Борча Мар'яна Драгошівна, доц., д-р фіз.-мат. наук

2020
2022

800,000

Алгоритми і програми для обробки даних експериментів.
Теоретична модель комплексної фазової анізотропії протеїнових мереж.
Теоретичні основи багаторівневого оброблення зображень і реалізація ефективних методів фільтрації, апроксимації, локального оброблення і аналізу зображень.
Методи обчислення усереднених профілів локальних елементів зображень шляхом їх декомпозиції і синтезу.
Постановка обернених задач Х-променевої та оптичної томографії для даних об’єктів та побудова алгоритмів їх розв’язання.

Біотехнологічні підходи корекції функціонального стану та підвищення репродуктивного потенціалу об'єктів аквакультури

№ держреєстрації: 0120U102118

Прикладна робота

Марченко Михайло Маркович, проф., д-р біолог. наук

2020
2022

888,000

• Розробка невитратних технологій нарощування біомаси продуцентів біологічно активних речовин, зокрема каротиноїдів, з використанням альтернативних живильних середовищ.
• Розробка технологічних режимів обробки біомаси продуцентів біологічно активних речовин (зелені мікроводорості, ціанобактерії та каротинвмісні дріжджі) для виготовлення функціональних кормових добавок.

Генетичний поліморфізм, розповсюдженість та адаптаційні здатності українських порід медоносної бджоли

№ держреєстрації: 0420U000137

Прикладна робота

Панчук Ірина Ігорівна, проф., д-р біолог. наук

2020
2022

784,000

Нові знання щодо молекулярного поліморфізму мітохондріальних генів у різних підвидів/порід медоносної бджоли та стосовно їх розповсюдження у різних регіонах України та у країнах Європи. Дендрограми, що відображають генетичну спорідненість досліджуваних підвидів/порід A. mellifera. Оцінка рівня гібридизованості/чистопородності у популяціях медоносної бджоли різного географічного походження.
Буде створено банк ДНК та розроблено експрес-метод визначення порідної приналежності медоносної бджоли з використанням ПЛР-ампліфікації ділянок мтДНК.
За результатами опитування респондентів з різних фізико-географічних зон України після зимівлі 2019-2020 рр. буде створено базу даних, яка буде використовуватися для аналізу стану бджолиних колоній та ідентифікації факторів ризику, що призводять до загибелі бджіл.

Розроблення апаратно-програмних засобів виявлення вибухових та наркотичних речовин на основі методу ядерного квадрупольного резонансу

№ держреєстрації: 0120U101249

Науково-технічна (експериментальна) розробка

Саміла Андрій Петрович, без звання, д-р техн. наук

2020
2022

800,000

1. Вперше буде запропоновано метод підвищення точності відтворення форми спектрів ЯКР 14N та 35Cl шляхом пригнічення до 100 дБ перехідного процесу в приймальному тракті, який, на відміну від існуючих, забезпечує послаблення впливу на приймальний тракт паразитної завади з частотою імпульсів зондування в діапазоні частот 0,5 – 6 МГц, що уможливить синтез структури портативного ЯКР детектора азоту в твердих речовинах.
2. Набуде подальшого розвитку модель однокотушкового когерентного детектора в якій ЯКР-підсистема описується передавальною функцією, що є Фур’є-образом імпульсного відгуку коливної системи. Це надасть змогу вперше здійснити комп’ютерну параметричну ідентифікацію перетворень сигналу ЯКР 14N та 35Cl.

Гетеропереходи на основі тонких плівок графіту та графену для застосування в електроніці, сонячній енергетиці та детекторах частинок високої енергії

№ держреєстрації: 0120U101250

Наукова робота

Солован Михайло Миколайович, без звання, канд. техн. наук

2020
2022

600,000

Встановлені і оптимізовані технологічні режими і умови одержання тонких плівок графіту і графену та їх фізичні властивості
Анотований звіт, 6 статей., 2 тези доп.,1 патент, 3 магістерські роботи, 1 навчальний посібник.

Інноваційна модель реалізації та формування патріотизму дітей засобами олімпійської освіти

№ держреєстрації: 0120U101253

Наукова робота

Галан Ярослав Петрович, доц., канд. наук з фіз. виховання і спорту

2020
2022

500,000

Буде узагальнено дані щодо принципів, моделей
і місця олімпізму у суспільстві. Етапи
становлення і розвитку олімпійської освіти в
навчально-виховному процесі освітніх закладів
України та світу. Сучасна дидактична система –
модель олімпійської освіти, що включатиме
принципи, форми, методи, засоби, педагогічні
умови реалізації олімпійської освіти у
навчально-виховному процесі дітей 5-14 років.