2020-03-03
12:21

  Рейтинг Google Scholar

 За даними: джерело


п/п

Університет, науково-дослідний інститут

h-
індекс

1.

Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна НАН України

123

2.

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України

104

3.

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна МОН України

86

4.

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана МОН України

86

5.

Тернопільський національний економічний університет МОН України

77

6.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України

77

7.

Національний університет «Києво-Могилянська академія» МОН України

73

8.

Сумський державний університет МОН України

73

9.

Інститут економіки та прогнозування НАН України

71

10.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України

68

11.

Київський національний торговельно-економічний університет МОН України

66

12.

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого МОН України

66

13.

Університет банківської справи Національного банку України

65

14.

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України

65

15.

Дніпропетровська медична академія МОЗ України

60

16.

Інститут археології НАН України

60

17.

Інститут мовознавства імені О.О.Потебні НАН України

60

18.

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди МОН України

60

19.

Одеський національний політехнічний університет МОН України

58

20.

Житомирський державний університет імені Івана Франка МОН України

57

21.

Львівський державний університет фізичної культури МОН України

56

22.

Київський університет імені Бориса Грінченка МОН України

54

23.

Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України

54

24.

Національний університет фізичного виховання і спорту України МОН України

53

25.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України

51

26.

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України

50

27.

Інститут загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського НАН України

50

28.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України

49

29.

Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України

49

30.

Національна академія статистики, обліку та аудиту Держстату України

47

31.

Вінницький національний технічний університет МОН України

45

32.

Інститут вищої освіти НАПН України

45

33.

Інститут економіки промисловості НАН України

45

34.

Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова МОН України

43

35.

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут" МОН України

43

36.

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка МОН України

43

37.

Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова МОЗ України

41

38.

Одеський національний економічний університет МОН України

41

39.

Інститут проблем виховання НАПН України

41

40.

Академія фінансового управління МОН України

40

41.

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

40

42.

Український державний хіміко-технологічний університет МОН України

40

43.

Університет менеджменту освіти НАПН України

40

44.

Інститут регіональних досліджень ім. М.І.Долішнього НАН України

39

45.

Чернігівський національний технологічний університет МОН України

39

46.

Маріупольський державний університет МОН України

38

47.

Одеський державний екологічний університет МОН України

37

48.

Запорізький державний медичний університет МОЗ України

37

49.

Університет державної фіскальної служби України

37

50.

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України

37