2021-03-05
09:40

 

  Рейтинг Google Scholar

 За даними: http://nbuviap.gov.ua/


п/п

Університет, науково-дослідний інститут

h-
індекс

1.

Інститут ядерних досліджень НАН України

139

2.

Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна НАН України

127

3.

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України

123

4.

Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України

112

5.

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна МОН України

102

6.

Одеський національний морський університет МОН України

99

7.

Інститут металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України

99

8.

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України

95

9.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України

95

10.

Національний університет «Києво-Могилянська академія» МОН України

94

11.

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана МОН України

92

12.

Інститут зоології імені І.І.Шмальгаузена НАН України

85

13.

Інститут ботаніки імені М.Г.Холодного НАН України

84

14.

Інститут економіки та прогнозування НАН України

84

15.

Інститут археології НАН України

83

16.

Тернопільський національний економічний університет МОН України

83

17.

Львівський державний університет фізичної культури МОН України

79

18.

Київський національний торговельно-економічний університет МОН України

78

19.

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України

78

20.

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого МОН України

77

21.

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова МОН України

76

22.

Сумський державний університет МОН України

76

23.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України

75

24.

Інститут історії України НАН України

74

25.

Університет банківської справи Національного банку України

73

26.

Дніпропетровська медична академія МОЗ України

72

27.

Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України

71

28.

Інститут мовознавства імені О.О.Потебні НАН України

70

29.

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди МОН України

70

30.

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького НАН України

69

31.

Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова МОЗ України

65

32.

Житомирський державний університет імені Івана Франка МОН України

65

33.

Національна академія внутрішніх справ МВС України

65

34.

Київський університет імені Бориса Грінченка МОН України

64

35.

Вінницький національний технічний університет МОН України

63

36.

Одеський національний політехнічний університет МОН України

63

37.

Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України

63

38.

Національний університет фізичного виховання і спорту України МОН України

62

39.

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського МОН України

61

40.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України

61